Moral Upbringing in Families Based on a Mixed Marriage: the Catholic-Lutheran perspective

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.13201

Słowa kluczowe:

moral upbringing, mixed marriages, Lutherans, Roman Catholic Church, moral theology

Abstrakt

This article presents the issue of moral upbringing in families based on a mixed Catholic-Lutheran marriage in a synthetic way. In the time of the crisis of upbringing as such, it becomes essential to pay attention to moral upbringing, which is the foundation of all education, and should be passed on by parents, as the first educators. They take actions that, despite a difference in religion, guide children to form a moral conscience, proper interpersonal relations, and educate them about love, that should be based on truth. In mixed denominational families, the transmission of moral upbringing takes place in the spirit of ecumenism, which means that, despite the threats that may arise, the testimony of Christian love and unity speaks out even stronger.

Bibliografia

Benedykt XVI, Encyklika “Caritas in veritate”, Tarnów 2009, wyd. Biblos.

Benedykt XVI, Rodzina wspólnota pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2008, “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) no. 1, pp. 25–28.

Brzezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków 2005, wyd. WAM.

Dąbrowski A., Zawieranie małżeństw mieszanych pomiędzy wiernymi Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, “Kościół i Prawo” 7 (20) (2018) nr 2, pp. 99–111.

Filipczuk M., Być człowiekiem sumienia. Sumienie widziane od strony procesu rozwoju, “Studia Theologica Varsaviensia” 2 (2016), pp. 174–194.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska “Amoris laetitia”. O miłości w rodzinie, Kraków 2016, Wydawnictwo M.

Glombik K., Tolerancja jako postawa moralna, “Studia Oecumenica” 13 (2013), pp. 113–126.

Gwóźdź M., Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych, Katowice 2015, wyd. UŚ.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym “Familiaris consortio”, Wrocław 2000, wyd. TUM.

Jesionek S., Wychowanie moralne, Kraków 2004, wyd. WAM.

Kantyka P., Dialog ekumeniczny, “Studia Nauk Teologicznych” 5 (2010), pp. 187–199.

Kijas Z. J, Kwestia małżeństw mieszanych we współczesnym dialogu ekumenicznym, in: Z. J, Kijas (red.), Małżeństwa mieszane, Kraków 2000, wyd. PAT, pp. 19–28.

Kluz M., Problem wychowania moralnego wyzwaniem dla współczesnej rodziny, in: Józef Stala (red.), Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków 2014, wyd. UPJPII, pp. 335–351.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2022, wyd. Pallottinum.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005, wyd. Jedność.

Łabocki M., Wychowanie moralne, Kraków 2007, wyd. Impuls.

Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia (projekt dokumentu z 10 maja 2011r.), https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/malzenstwo-­chrzescijanskie-osob-o-roznej%20przynaleznosci-wyznaniowej/ (12.10.2021).

Marek Z., Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005, wyd. WAM.

Marek Z., Wychowanie religijno – moralne, in: A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda (Eds.), Religijno – moralny wymiar rozwoju i wychowania, Lublin 2012, wyd. KUL, pp. 21–38.

Nowosad S., Tolerancja, in: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005, wyd. Polwen, pp. 548–550.

Okoń W., Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2001, wyd. Akademickie Żak.

Olejnik S., Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998, wyd. Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pragmatyka Służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej z 1 maja 2021 r. zatwierdzona na 4. Sesji Synodu X Kadencji ze zmianami dokonanymi do 10. Sesji Synodu XIV Kadencji włącznie, https://bik.luteranie.pl/files/Prawo/2021-05-01PragmatykaSubowa-tekstujednolicony.pdf, (12.10.2021).

Pyźlak G., Troska o rodziny w sytuacjach trudnych, Lublin 2020, wyd. bonusliber.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim “Gravissimum educationis”, in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, wyd. Pallottinum, pp. 314–324.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym “Gaudium et spes”, in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, wyd. Pallottinum, pp. 511–606.

Sprawozdanie końcowe Komisji naukowej Kościołów rzymskokatolickiego, luterańskiego i kalwińskiego za rok 1976, Teologia małżeństwa a problem małżeństw międzywyznaniowych, in: Z. J, Kijas (ed.), Małżeństwa mieszane, Kraków 2000, wyd. PAT, pp. 159–195.

Szołtysek A. E., Filozofia wychowania moralnego, Kraków 2009, wyd. IMPULS.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004, wyd. WAM.

Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, Dialog ekumeniczny na temat kwestii moralnych. Potencjalne źródła wspólnego świadectwa lub podziału. Dokument studyjny, “Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 12 (1996) no. 2, pp. 123–136.

Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2021, wyd. KPSW.

Opublikowane

2023-09-29

Numer

Dział

Articles