The family in dialogue with God

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.14108

Słowa kluczowe:

family, sacrament, domestic Church, holiness, marriage, dialogue

Bibliografia

Adnes P., Le mariage. Le mystère chrétien. Théologie sacramentaire, Tournai 1963.

Alfaro J., Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka, Warszawa 1975.

Bartnik Cz., Sakrament małżeństwa, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 7 (1990), no. 2, pp. 101–108.

Benedykt XVI, Encyklika “Deus caritas est”, Città del Vaticano 2004.

Benedykt XVI, Przemówienie do drugiej grupy Biskupów polskich. Odważna troska o zachowanie katolickiej i narodowej tożsamości, 3.12.2005, in: Benedykt XVI do Polskich biskupów. Przemówienia wygłoszone z okazji wizyty “ad limina Apostolorum”, Poznań 2005, pp. 21–23.

Benedykt XVI, Przemówienie do pierwszej grupy Biskupów polskich. Problem chrześcijańskiego wychowania (26.11.2005), in: Benedykt XVI do Polskich biskupów. Przemówienia wygłoszone z okazji wizyty “ad limina Apostolorum”, Poznań 2005, pp. 5–9.

Benedykt XVI, Przemówienie do trzeciej grupy Biskupów polskich. Od parafii do wolontariatu – laikat gotowy śpieszyć z pomocą potrzebującym, gdziekolwiek się znajdują (17.12.2005), in: Benedykt XVI do Biskupów polskich. Przemówienia wygłoszone z okazji wizyty “ad limina Apostolorum”, Poznań 2005, p. 33.

Bolero S., Per una teologia della familia, Roma 1992.

Buxakowski J., Refleksje teologiczne nad celem duszpasterstwa rodzin, “Studia Pelplińskie” 3 (1973), pp. 204–208.

Czapliński B., Przemówienie w Radio Watykańskim (11.11.1963). Troska społeczeństwa chrześcijańskiego o powołania kapłańskie, “Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 14(1963), no. 11–12, p. 267.

Czerwik S., Najnowsze wypowiedzi magisterium Kościoła o sakramentach, “Ateneum Kapłańskie” 56 (1965), no 334, pp. 287–293.

Dziuba A. F., Być świadkiem, “Collectanea Theologica” 72 (2002), no. 4, pp. 105–122.

Dziuba A. F., Cywilizacja miłości w koncepcji Ojca Świętego Jana Pawła II, London 2005.

Dziuba A. F., Dynamika wiary, Częstochowa 1997.

Dziuba A. F., Miłość, in: J. Nagórny, K. Jeżyna (eds.), Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005, pp. 327–333.

Dziuba A. F., Nadzieja, in: J. Nagórny, K. Jeżyna (eds.), Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego. Radom 2005, pp. 342–348.

Dziuba A. F., Spowiedź małżeńska. Życie małżeńskie a sakramentalna posługa pokuty i pojednania (Zagadnienia wybrane), Kraków 2002.

Dziuba A. F., Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Zarys problematyki, Warszawa 2006.

Franciszek, Adhortacja apostolska “Amoris laetitia”, Città del Vaticano 2016.

Grześkowiak J., Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993.

Helewa G., Alleanza nuova nel Cristo Gesù, “Rivista di vita spirituale” 29 (1975), pp. 121–137; 265–282; 30 (1976), pp. 5–31.

Hiebert A., The Foundations of Paul’s Ethics, in: J. Gaffney (ed.), Essays in Morality and Ethics. The Annual Publication of the College Theology Society, New York 1980, pp. 50–62.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Christifideles laici”, Città del Vaticano 1988.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Familiaris consortio”, Città del Vaticano 1981.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, Città del Vaticano 1980.

Jan Paweł II, Encyklika “Dominum et vivificantem”, Città del Vaticano 1986.

Jan Paweł II, Encyklika “Ecclesia de Eucharistia”, Città del Vaticano 2003.

Jan Paweł II, Encyklika “Evangeium vitae”, Città del Vaticano 1995.

Jan Paweł II, Encyklika “Laborem exercens”, Città del Vaticano 1981.

Jan Paweł II, Encyklika “Redemptor hominis”, Città del Vaticano 1979.

Jan Paweł II, Encyklika “Redemptoris Mater”, Città del Vaticano 1987.

Jan Paweł II, Encyklika “Veritatis splendor”, Città del Vaticano 1993.

Jan Paweł II, Modlitwa we wspólnocie rodzinnej. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański (12.10.1980), in: E. Weron, A. Jaroch (eds.), Jan Paweł II, Nauczanie papieskie. Vol. 3,2 (1980), Poznań–Warszawa 1986, pp. 461–461.

Jan Paweł II, Msza św. dla ludzi pracy na Zaspie (12.06.1987), in: Jan Paweł II w Polsce 2–10.VI.1979; 16–23.VI.1983; 8–14.VI.1987. Przemówienia i homilie, Warszawa 1981, pp. 655–662.

Jan Paweł II, List apostolski “Dminicae cenae”, Città del Vaticano 1980.

Jan Paweł II, List apostolski “Novo millennio ineunte”, Città del Vaticano 2001.

Jan Paweł II, List do rodzin “Gratissimam sane” z okazji Roku Rodziny, Città del Vaticano 1994.

Jan Paweł II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym. Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów nad małżeństwem i rodziną (27.08.1999, “L’Osservatore Romano” 20(1999), no. 11, pp. 11–13.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994.

Kłys J., Małżeństwo drogą do świętości, in: F. Adamski (ed.), Miłość – małżeństwo – rodzina, Kraków 1985, pp. 139–182.

Krasiński J., Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości, Sandomierz 1987.

Laskowski J., Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1982.

Laurentin R., La famiglia di Nazaret: il suo segreto, in: A. S. Panimolle (ed.), Famiglia, Bologna 1986, pp. 109–120.

Lena M., Chrześcijańskie wychowanie powołania, in: B. Bejze (ed.), Religia w życiu społecznym, Warszawa 1995, pp. 240–256.

Marczewski M., Małżeństwo w świetle współczesnego rozumienia Kościoła, “Zeszyty Naukowe KUL” 18 (1975), no. 4, pp. 15–26.

Mariański J., Nauczanie Jana Pawła II o rodzinie a przemiany społeczno-moralne w Polsce, “Ethos” (2004), no. 67–68, pp. 161–182.

Mierzwiński B., Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, in: K. Majdański (ed.), Teologia małżeństwa i rodziny, vol. 1, Warszawa 1980, pp. 157–277.

Mierzwiński B., Formy Duszpasterstwa rodzin, in: E. Szczotok, A. Lisowska (eds.), Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/1994, Katowice 1993, pp. 403–416.

Nagórny K., Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza, Lublin 1989.

Ozorowski E., Kapłaństwo małżonków i rodzin, in: E. Ozorowski (ed.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa Łomianki 1999, pp. 181–182.

Ozorowski E., Rodzina jako Kościół domowy, in: K. Majdański (ed.), Teologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1990, vol. 2, pp. 41–49.

Paweł VI, Encyklika “Humanae vitae”, Città del Vaticano 1968.

Przybylski B., Teologia sakramentów, ”Ateneum Kapłańskie” 56 (1964), no 334, pp. 260–268.

Pawlak L., Biblijne podstawy duchowości rodziny w adhortacji apostolskiej “Familiaris consortio”, “Sprawy Rodziny” (2002), no. 10, pp. 49–54.

Salij J., Małżeństwo jako udział w Paschalnym Misterium Chrystusa, “Ateneum Kapłańskie” 75(1978), no. 369, pp. 17–28.

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, Warszawa 1983.

Scola A., Il mistero nuziale. Matrimonio e familia, Roma 2000.

Skrzydlewsk W., Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, Kraków 1982.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim “Gravissimum educationis”, in: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 314–324.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich “Apostolicam actuositatem”, in: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 377–401.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów “Presbiteriorum ordinis”, in: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 478–508.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym ”Dei Verbum”, in: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 350–362.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele “Lumen gentium”, in: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 104–163.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym “Gaudium et spes”, in: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 526–606.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej “Sacrosanctum Concilium”, in: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 48–78.

Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, Città del Vaticano 1983.

Vanhoye A., La nuova alleanza nel Nuovo Testamento, Roma 1984.

Werbiński I., Modlitwa rodzinna, in: E. Ozorowski (ed.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa Łomianki 1999, op. cit., pp. 279–281.

Witek S., Teologia życia duchowego, Lublin 1986.

Wojaczek K., Sakramentalność małżeństwa jako podstawa organizacji duszpasterstwa małżeństw, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37 (1990), no. 6, pp. 17–18.

Wojaczek K., Małżeństwo doświadczeniem obdarowania, Opole 2001.

Wojtyła E., Rodzina jako “communio personarum” – Próba interpretacji, “Ateneum Kapłańskie” 37(1974), no. 6, pp. 17–28.

Żurowski M., Rodzina “Kościołem domowym”, “Chrześcijanin w świecie” 10 (1978), no. 12, pp. 44–70.

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Articles