Immutability of God in Christian Terms

Szymon Drzyżdżyk, Zuzanna Kosińska

Abstrakt


This article deals with the issue of the immutability of God in Himself. What is meant by “immutability” and why God should (or must) be immutable? Doesn’t He – whom Christians preach – contradict His immutability by showing interest in man? These questions, taken by a number of philosophers and theologians have appeared more or less frequently throughout history. The article is devoted to the immutability of God as one and the Holy Trinity on the grounds of Christianity. The article quotes the thoughts of representatives from the Church in the West and in the East – Tertullian and Origen. This thought formed in an era when Trinitarian heresy flourished and had a significant impact on the further development of theological reflection. Then the theological and philosophical position of Thomas Aquinas is taken into account as one who in his investigations on the nature of God used the components of ancient Greek philosophy.


Słowa kluczowe


God; immutability; suffer; St Thomas Aquinas

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baron A., Neoplatońska idea Boga, Kraków 2005.

Breuning W., Nauka o Bogu, przekł. J. Fenrychowa, Kraków 1999 (Pod-

ręcznik Teologii Dogmatycznej, traktat II).

Diekamp F., Die origenistischen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und das fünfte allgemeine Concil, Münster 1899.

Gavrilyuk P., The Suffering of the Impassible God, Oxford 2006.

Gilson E., Bóg i filozofia, przeł. M. Kochanowska, Warszawa 1961.

Gogacz M., Elementarz metafizyki, Warszawa 1987.

Hallman J. M., The Descent of God, Minneapolis 1991.

Hefele C. J., Leclercq H., Histoire des Conciles d’après les documents originaux, tome 3, première partie, Paris 1909.

Hippolytus, Contra Noetum.

Hipolit, Przeciw Noetosowi, przeł. S. Kalinkowski, wstęp i oprac. H. Piet-

ras, Kraków 1997.

Hryniewicz W., Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, vol. 3, Lublin 1991.

Kalinkowski S., Wstęp, in: Pamfil z Cezarei, Obrona Orygenesa, Rufin z Akwilei, O sfałszowaniu pism Orygenesa, tłum., wstęp i oprac. S. Kalinkowski, Kraków 1996, pp. 5–8 (Źródła Myśli Teologicznej 3).

Kelly J. N. D., Początki doktryny chrześcijańskiej (Early Christian Doctrines), przeł. J. Mrukówna, Warszawa 1988.

Krąpiec M., Żeleźnik T., Arystotelesa koncepcja substancji: ogólna teoria i wybór tekstów, Lublin 1966.

Łysień L., Bóg, rozum, wiara: problematyka filozofii Boga od Talesa z Miletu do G. W. F. Hegla, Kraków 2003.

Nerczuk Z., Komentarz do Kwestii 10. O wieczności Boga, in: Tomasz z Akwinu, Summa teologii. Traktat o Bogu (poz. 1–26).

Oko D., Doskonale obojętny? Zarys współczesnej krytyki Tomaszowego pojmowania niezmienności Boga, ”Analecta Cracoviensia” 27 (2005).

Origen, Contra Celsum.

Origen, De principiis.

Origen, In Ezechielem homiliae.

Pietras H., Orygenes, Kraków 2001.

Pietras H., Wprowadzenie, in: Orygenes, O zasadach, przekł. i oprac. S. Kalinkowski, Kraków 1996.

Pietras H., Wprowadzenie, in: Trójca Święta, Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, przeł. E. Buszewicz; Hipolit, Przeciw Noetosowi, przeł. S. Kalinkowski, wstęp i oprac. H. Pietras, Kraków 1997, pp. 10–18.

Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny (Kleines Theologisches Wörterbuch), przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987.

Salij J., Jak nieskończenie doskonały i niezmienny Bóg może interesować się swoim stworzeniem?, „Przegląd Tomistyczny” 13 (2007) nr 1, p. 161–172.

Sesboüé B., Wolinski J., Historia dogmatów (Le Dieu du salut), vol. 1, Bóg zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków 1999.

Strzelczyk G., Traktat o Jezusie Chrystusie, Warszawa 2005 (Dogmatyka, 1).

Szczurek J. D., Trójjedyny, Kraków 1999.

Tertulian, Adversus Hermogenem.

Tertulian, Adversus Marcionem.

Tertullian, Adversus Praxean.

Weinandy T. G., Czy Bóg cierpi? (Does God Suffer?), przeł. J. Majewski, Poznań 2003.

Weinandy T. G., Does God change? The Word’s Becoming in the Incarnation, Petersham 1985.

Ziemiański S., Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga, Kraków 1995.
Copyright (c) 2015 Szymon Drzyżdżyk, Zuzanna Kosińska