Kľúčové sociálne kompetencie sociálnych pracovníkov v procese celoživotného vzdelávania sa

Daniela Cehelská

Abstrakt


Príspevok pojednáva o kľúčových sociálnych kompetenciách nevyhnutných pre výkon profesionálnej činnosti sociálnych pracovníkov v kontexte procesu celoživotného vzdelávania sa. Uvedené kompetencie predstavuje v oblasti prejavov správania profesionálnych sociálnych pracovníkov ako aj v príkladoch konkrétnych cvičení, praktík kompetencií sociálneho pracovníka pri výkone konkrétnej praktickej činnosti.

Słowa kluczowe


celoživotné vzdelávanie; sociálny pracovník; znalosti a zručnosti; kľúčové kompetencie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Duda M.: Odpowiedzialność w pracy socjalnej. Założenia a rzeczywistość, [in:] Caritas in veritate zasadą polityki społecznej, red. T. Adamczyk, J. Mazur, Lublin 2011, s. 275–289.

Hangoni T., Zvyšovanie profesionálnych kompetencií sociálneho pracovníka, „Sociálna a Duchovná Revue. Vedecko–Odborný Recenzovaný Zborník”, 2010 roč. I., č. 4, s. 55–64.

Hangoni T., Univerzitné vzdelávanie sociálnych pracovníkov ako pridaná hodnota k spoločenskej praxi. „Sociálna a Duchovná Revue. Vedecko–Odborný Recenzovaný Zborník” 2013 roč. IV., č. 3, s. 55–64.

Lukáč E., Celoživotné vzdelávanie a učenie sa – nevyhnutná podmienka pre život v spoločnosti založenej na vedomostiach, [in:] Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, Prešov 2010, s. 16.

Mikolaj J., Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva do roku 2015, Dostupné na internete: https://www.cfp.upv.es/cfp…/282…/Indicators_report_in_Slovak.doc.

UNESCO, Foundations of Lifelong Education, Paris 1976.

Zbroja B., Wychowanie i samowychowanie na przykładzie św. Pawła, [in:] Nová sociálna edukácia človeka II. Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 7.11.2013 v Prešove, Prešov 2013, s. 94–105.
Copyright (c) 2016 Daniela Cehelská