Realizacja oczekiwań Boga wobec ludzi jako podstawowy warunek uporania się z kryzysem ekologicznym: „Laudato si’” o roli duchowości

Wojciech Misztal

Abstrakt


Artykuł dotyczy relacji między współczesnym kryzysem ekologicznym a duchowością chrześcijańską w ujęciu encykliki Laudato si’ papieża Franciszka. Przedstawiono prezentowaną w tym dokumencie koncepcję Boga jako Stwórcy i zarazem troskliwego Gospodarza­‑Opiekuna świata doczesnego. Następnie wskazano, że papież Franciszek widzi w bytach stworzonych współtwórców i współmieszkańców tego świata. Kolejny obszar tematyczny dotyczy ukazanych w Laudato si’ przyczyn obecnego niebezpiecznego kryzysu ekologicznego. Dane te stanowią podstawę dla prezentacji pozytywnego potencjału duchowości chrześcijańskiej, wręcz jej niezbędności, by z powodzeniem stawić czoła kryzysowi ekologicznemu.

Słowa kluczowe


chrześcijaństwo; duchowość; ekologia; kryzys ekologiczny; papież Franciszek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albareda T. S., Aportaciones de la „Laudato si’” en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, „Scripta Theologica” 48 (2016) nr 2, s. 443–462.

Alves J. E. D., A encíclica „Laudato si’”: ecologia integral, gênero e ecologia profunda, „Horizonte” 13 (2015) nr 13, s. 1315–1344.

Benedykt XVI, Katecheza (9 listopada 2005), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 27 (2006) nr 3, s. 39–40.

Arand C. P., Tending our common home: reflections on „Laudato si’”, „Concordia Journal” 41 (2015) nr 4, s. 307–318

Byrne B., A Pauline Complement to „Laudato si’”, „Theological Studies” (online) 77 (2016) nr 2, s. 308–327.

Cantalamessa R., Pieśń Ducha Świętego, Rozważania na temat „Veni Creator”, tłum. M. Prze­czewski, Warszawa 2003.

Carbajo Núñez M., Global Ethical Challenges in the Light of the Encyclical „Laudato si’” and the Jubilee of Mercy, „Antonianum” 91 (2016) nr 2, s. 333–360.

Cassel J. F., Environmental Ethics, Minneapolis 1971.

Castillo D. P., Integral Ecology as a Liberationist Concept, „Theological Studies” (online) 77 (Jun 2016) nr 2, s. 353–376.

Deane­‑Drummond C. E., „Laudato si’” and the Natural Sciences: an Assessment of Possibilities and Limits, „Theological Studies” (Online) 77 (2016) nr 2, s. 392–415.

Edwards D., „Sublime Communion”: The Theology of the Natural World „Laudato si’”, „Theo­logical Studies” (Online) 77 (2016) nr 2, s. 377–391.

Franciszek, Encyklika Laudato si’ poświęcona trosce o wspólny dom (24 maja 2015), https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa­‑francesco_20150524_enciclica­‑laudato­‑si_pl.pdf (18.06.2016).

Franciszek, Lettera per l’istituzione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato 1° settembre (6.0815), http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa­‑francesco_20150806_lettera­‑giornata­‑cura­‑creato.html (20.11.2016).

Franciszek, Messaggio la celebrazione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato 1 settembre 2016 (6.08.2016), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/pont­‑messages/2016/documents/papa­‑francesco_20160901_messaggio­‑giornata­‑cura­‑creato.html (5.11.2016).

Jan Paweł II, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata Dominum et Vivificantem (18.05.1986), http://w2.vatican.va/content/john­‑paul­‑ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp­‑ii_enc_18­051986_dominum­‑et­‑vivificantem.html (8.08.2012).

Galleni L., Postazione: scienza­‑e­‑teologia, il progetto del terzo millenio, w: V. Maraldi, Lo Spirito Creatore e la novità del cosmo, Milano 2002, s. 249–279.

Jenkins W., Ecologies of Grace: Environmental Ethics and Christian Theology, Oxford 2013.

Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. II, Poznań 2002.

Lambiasi F., Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Per una sintesi di pneumatologia, Bologna 1987.

Llano A., El cuidado de la naturaleza, refugio viviente, „Scripta Theologica” 48 (2016) nr 2, s. 429–441.

Lubomirski M., Il ruolo dello Spirito Santo nel passaggio dall’uomo vecchio all’uomo nuovo secondo san Paolo, Roma 1988.

Łukomski J., Próba zbudowania chrześcijańskiej etyki środowiska naturalnego, wyd. II, Kiel­ce 2000.

Maldamé J. M., L’encyclique du pape François sur l’écologie une clarification et une invitation a agir, „Bulletin de Littérature Ecclésiastique” 117 (2016) nr 2, s. 43–67.

Maraldi V., Lo Spirito Creatore e la novità del cosmo, Postfazione di L. Galleni, Milano 2002.

Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kra­ków 2013.

Marx R., „Everything is connected”: On the Relevance of an Integral Understanding of Reality in Laudato si’, „Theological Studies” (Online) 77 (2016) nr 2, s. 295–307.

Miller R. W., Deep Responsibility for the Deep Future, „Theological Studies” (Online) 77 (2016) nr 2, s. 436–465.

Misztal W., Człowiek – istota zamieszkała, „Analecta Cracoviensia” 33 (2001), s. 463–487.

Misztal W., Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych: związki z Bogiem, Kra­ków 2010.

Misztal W., Odnowienie i udzielenie pełni życia w Świętym Duchu Ojca i Chrystusa, Kra­ków 2002.

Misztal W., Sanktuarium pełni czasu, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 4 (2000), s. 387–403.

Moore G., Let Justice Find a Voice: Reflections on the Relationship between Worship and Justice, „Worship” 90 (2016) nr 3, s. 206–224.

Nęcek R., Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka, Kraków 2016.

Niemandt N., Ecodomy in mission: the ecological crisis in the light of recent ecumenical statements, „Verbum et Ecclesia” 36 (2015) nr 3, s. 21–45.

Ormerod N., Vanin C., Ecological Conversion: What Does it Mean?, „Theological Studies” (Online), 77 (2016) nr 2, s. 328–352.

Peppard C. Z., Hydrology, Theology, and Laudato si’, w: „Theological Studies” (Online), 77 (2016) nr 2, s. 416–435.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965), w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 526–606.

Zhang, X. J., How St. Francis influenced Pope Francis’ „Laudato si’”, „Cross Currents” 66 (2016) nr 1, s. 42–56.

Zizioulas J., A Comment on Pope Francis’ Encyclical „Laudato si’”, „The Greek Orthodox Theological Review” 60 (2015) nr 3–4, s. 184–191.
Copyright (c) 2018 Wojciech Misztal