Przemoc w rodzinie – skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych

Józef Młyński

Abstrakt


Człowiek jest istotą wolną, posiada swoją godność. Każdy więc akt wymierzony przeciw osobistej wolności człowieka jest rozumiany jako akt przemocy. Wymuszanie na człowieku czegoś, co jest sprzeczne z jego wolą, również jest przemocą. Analiza statystyk dotyczących zjawiska przemocy domowej pozwala zaobserwować, iż na przestrzeni ostatnich lat problem ten stopniowo się nasila. Dane przedstawiające liczbę interwencji związanych bezpośrednio z zaistnieniem przemocy domowej podjętych przez policjantów pokazują, że liczba ta niemal z roku na rok wzrasta. Przemoc to zjawisko bardzo niepokojące współczesną rodzinę, jej skala poszerza się i dotyczy w większości dzieci i kobiet. Wszystkie organizacje powinny podjąć starania w kierunku przeciwdziałania temu zjawisku. Do organizacji tych należy zaliczyć: sądy, policję, ośrodki pomocy społecznej i inne stowarzyszenia. Życie jest jedno i należy je chronić i godnie przeżyć. Niestety, dom rodzinny, który powinien kojarzyć się z ciepłem, miłością i akceptacją, czasem jest miejscem bólu, cierpienia i tragedii. Dobrze, że praca socjalna zajmuje się tym problemem, że nie tylko go diagnozuje, ale przede wszystkim pomaga ofiarom przemocy. W ten sposób jednostki, które doznały cierpienia z tego tytułu, nie czują się wyalienowane, poza marginesem społeczeństwa, albowiem jest ktoś, kto wyciąga do nich pomocną dłoń.

Słowa kluczowe


rodzina; przemoc; godność; praca socjalna; cierpienie; dramat

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2012 Józef Młyński