Organizacja i awanse naukowe w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Autor

  • Jan Maciej Dyduch Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.967

Słowa kluczowe:

Sapietnia christiana, stopień naukowy, tytuł naukowy, plan studiów, uniwersytet

Abstrakt

Apostolska konstytucja Sapientia christiana określa zgodność i przystawalność regulacji dotyczących kościelnych uniwersytetów i innych uniwersytetów z różnych rejonów kościelnych. Regulacje te są w pełni zastosowane do Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Statut tego uniwersytetu i jego program mają swoje źródło zarówno w regulacjach kanonicznych, jak i ustawach państwowych, a także w bogatej naukowej tradycji Krakowa. System postępu kariery naukowej na tym uniwersytecie urzeczywistnia polskie prawo. W rezultacie władze polskie uznają tytuły naukowe i stopnie naukowe przyznawane przez ten uniwersytet.

Bibliografia

Dekret Kongregacji Edukacji Katolickiej, 19.03.2014, N. 175/2011, Archiwum UPJPII.

Dekret Kongregacji Edukacji Katolickiej, 5.02.2010, Prot. N. 644/81, Archiwum UPJPII.

Dyduch J., Charakterystyka Statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, „Analecta Cracoviensia” 44 (2012), s. 275–286.

Dyduch J., Formacja intelektualna kapłanów w Archidiecezji Krakowskiej, „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1991 nr 129, s. 72–74.

Dyduch J., Papież Jan Paweł II, protektor Papieskiej Akademii Teologicznej, [w:] Sympozjum naukowe z okazji 15-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Szczurek, R. Zawadzki, Kraków 1994.

Dyduch J., Rola uczelni kościelnych i katolickich w świetle powszechnego prawodawstwa posoborowego, „Analecta Cracoviensia” 24 (1992), s. 135–152.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sapientia christiana, 15.04.1979, AAS 71 (1979), s. 469–499, tłum. pol. Posoborowe prawodawstwo kościelne, zebrał i tłum. ks. E. Sztafrowski), t. XII, z. 1, s. 210–256.

Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski, Poznań 1984.

Kubiś A., Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie 1954–1981, [w:] Wyższe szkolnictwo w Polsce, red. J. Majka, Kraków 2002, s. 21–22.

Pasternak S., Reorganizacja studiów kościelnych – szczególnie wykładów z prawa kanonicznego w świetle „Sapientia christiana”, „Prawo Kanoniczne” 23 (1980) nr 3–4.

Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010, broszura, red. R. Bogacz, Kraków 2009.

Statut Uniwersytatu Papieskiego Jana Pawła II, 5.02.2010, Prot. N. 641/81, Archiwum UPJPII.

Statut Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII, 19.03.2014, N. 175/2011, Archiwum UPJPII.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te szkoły wyższe, 1 VII 1999 (Dz.U. Nr 63, poz. 727).

Pobrania

Opublikowane

2014-12-31

Numer

Dział

Prawo kanoniczne