O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny artykułów publikowanych w „Analecta Cracoviensia” obejmuje obszary związane z nauka­mi teologicznymi: filozofia (wraz z kosmo­logią relatywistyczną i studiami wokół relacji nauka-wiara), historia (szcze­gólnie historia Kościoła) i prawo kanoniczne. Od niedawna publikowane są studia z zakresu nauk społecznych (szczególnie pedagogiki). 

Czasopismo pre­zentuje interdyscyplinarne perspektywy współczesnej humanistyki z punktu widzenia katolickiego. Jest ono prenumerowane przez ponad 200 ośrodków akademickich na całym świecie. Artykuły w „Analecta Cracoviensia” są publikowane zarówno w języku polskim, jak też w językach kongresowych.

Głównym celem czasopisma jest utrwalanie (drukiem i w formie cyfrowej) oraz upowszechnianie wyników badań prowadzonych w obszarze wskazanych wyżej dziedzin i dyscyplin naukowych. Dzięki interdyscyplinarnoś­ci czasopismo otwiera nowe perspektywy badań.

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów przesłanych czasopisma "Analecta Cracoviensia" jest następująca:

 • Redaktor naczelny dokonuje wstępnej oceny nadesłanego artykułu decydując o tym, czy przekazać artykuł do recenzji. Kryteriami tej oceny są w szczególności: zgodność artykułu z tematyką czasopisma, redakcja artykułu, zgodność z zasadami edycyjnymi.
 • Po zaakceptowaniu tekstu, przekazywany jest on recenzentowi I stopnia zgodnie ze standardami procedury recenzowania double-blind.
 • Jeżeli artykuł uzyska pozytywną opinię recenzenta I stopnia, tekst przekazywany jest recenzentowi II stopnia zgodnie ze standardami procedury recenzowania double-blind. 
 • Recenzenci nie mogą być zatrudnieni w instytucji wskazanej jako afiliacja naukowa autora tekstu.
 • Recenzje przygotowywane są według wzoru recenzji opracowanego przyjętego przez "Analecta Cracoviensia" (formularz recenzji dostepny na stronie). 
 • Po otrzymaniu pozytywnej oceny recenzenta II stopnia, uwagi recenzentów przekazywane są autorowi.
 • Po ustosunkowaniu się do nich przez autora lub naniesieniu poprawek zgodnie z recenzjami, artykuł jest przekazywany do druku albo, gdy zniany naniesione przez autora były duże do ponownej jednej recenzji. Decyzję o tym podejmuje Redaktor naczelny.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Standardy etyki i zapobieganie złym praktykom

Rozliczalność

 • Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za prace i inne teksty publikowane w "Analecta Cracoviensia". 
 • Redaktor naczelny kieruje się polityką redakcji czasopisma oraz polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi naruszeń praw autorskich. 
 • Redaktor naczelny powinien zachowywać integralność dorobku naukowego, standardów intelektualnych i etycznych, a w razie potrzeby zawsze chętnie publikować poprawki, cofnięcia i przeprosiny. 

Poufność

 • Redaktor naczelny nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanym artykule nikomu poza autorem, członkami redakcji, recenzentami i wydawcą.
 • Nadesłane i nieopublikowane niezależnie od przyczyn artykuły nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych przez członków redakcji, recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.
 • Informacje lub pomysły uzyskane w procesie publikacji lub recenzji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia osobistych korzyści przez członków redakcji lub recenzentów.

Uczciwość

Redaktor naczelny powinien oceniać nadesłany tekst głównie pod kątem zawartości merytorycznej, bez względu na religię, przynależność do stanu wiernych w Kościele, pełniony urząd w kościele, rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, narodowość autora.

W przypadkach podejrzewanego lub domniemanego naruszenia standardów etyki. Redaktor będzie postępować zgodnie z procedurą przedstawioną: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20%20English%20flowcharts_9Nov2016.pdf

Inne zagadnienia

Redaktor naczelny będzie kierował się wytycznymi COPE dotyczącymi wycofywania artykułów oraz publikowaniu poprawek dotyczących artykułów, które zostały opublikowane w "Analecta Cracoviensia".

Procedura COPE: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20 of%20Polish%20Polish%20flowcharts.pdf

Redaktor naczelny działa samodzielnie lub przez wskazanych przez siebie członków redakcji.

Ghostwriting i guest authorship

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ ghostwriting i guest authorship stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.

Sponsors

Digitalizacja archiwalnych numerów czasopisma naukowego Analecta Cracoviensia 1–24 (1969–1992) i ich publikacja w otwartym dostępie – zadanie finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Historia czasopisma

„Analecta Cracoviensia” to interdyscyplinarny, recenzowany roczni­k Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku.

Czasopismo to zostało stworzone przez środowisko naukowe skupione wokół ówczesnego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Wydział ten został usunięty z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1954 r. i ocalał jako samo­dzielna jednostka dydak­tyczno-naukowa dzięki trosce ks. kard. Karola Wojtyły, wówczas metropolity krakowskiego, później papieża Jana Pawła II. 

W pierszym okresie swej historii, to jest do roku 1989 włącznie, czasopismo podlegało cenzurze państwowej, co ograniczało swobodę w publikacji wyników badań naukowych. 

Po utworzeniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1981 r., zawarciu umowy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Ruhry w Bochum (Niemcy) w 1982 r. i przemianach politycznych w 1989 r.  "Analecta Cracoviensia" mogły się szybciej rozwijać i stały się czasopismem jeszcze bardziej interdyscyplinarnym i otwartym na współpracę międzynarodową.

Dodatkowym impulsem dla ich rozwoju było przekształcenie naszej uczelni w Uniwersytet Papieski jana Pawła II w Krakowie w 2009 r.

W ten sposób historia "Analecta  Cracoviensia" jest ściśle związana z historią środowiska naukowego skupionego wokół wspomnianej uczelni.