O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

W "Racjonaliach" są publikowane teksty dotyczące problematyki z pogranicza szeroko pojętej filozofii, humanistyki i nauk społecznych.

Teksty są publikowane w jednym z dwóch działów: badawczym albo informacyjnym. Tekstem badawczym jest w szczególności: artykuł, komunikat, polemika, przekład, esej. Tekstem informacyjnym jest w szczególności: recenzja, sprawozdanie, zapowiedź.

Obszary badawcze:

 • aksjologia,
 • bioetyka,
 • estetyka,
 • etyka stosowana,
 • fenomenologia,
 • filozofia człowieka,
 • filozofia edukacji,
 • filozofia historii,
 • filozofia kultury,
 • filozofia muzyki,
 • filozofia polityki,
 • filozofia prawa,
 • filozofia religii,
 • filozofia społeczna,
 • filozofia sportu,
 • metodologia nauk humanistycznych,
 • nauka a wiara,
 • strategie argumentacji w filozofii humanistycznej,
 • pogranicza filozofii i antropologii, 
 • historii, 
 • pedagogiki, 
 • politologii, 
 • psychologii, 
 • religioznawstwa, 
 • socjologii i innych nauk społecznych, a także 
 • językoznawstwa, 
 • kulturoznawstwa, 
 • literaturoznawstwa, 
 • muzykologii, 
 • teologii.

Autorem publikacji na łamach czasopisma "Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki" (zwanych dalej "Racjonaliami") może być student studiów licencjackich (I stopnia), uzupełniających magisterskich (II stopnia), doktoranckich (III stopnia), jednolitych magisterskich, podyplomowych albo pracownik naukowy uczelni wyższej. Redakcja może zezwolić na publikację tekstu osoby niebędącej studentem ani pracownikiem naukowym.

Proces recenzji

Recenzje mają charakter obustronnie anonimowy (double-blind review). Recenzent opiniuje tekst pod kątem merytorycznym, strukturalnym i warsztatowym, w szczególności biorąc pod uwagę jego nowatorskość, umiejętność uzasadniania stawianych przez autora tez oraz wykorzystanie literatury przedmiotu. Szczegółowe zasady procesu recenzji:

 1. Wyznaczony członek redakcji sprawdza, czy tekst został opracowany zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi, oraz stwierdza jego poprawność językową i logiczną, a także kompletność danych w formularzu. W razie wątpliwości decyzję podejmuje kolegialnie cała redakcja.
 2. W terminie miesiąca od dnia przekazania tekstu autor otrzymuje informację:
  a) o stwierdzeniu w dostarczonym tekście uchybień redakcyjnych, logicznych lub językowych, ich rodzaju i konieczności wprowadzenia poprawek przed przyjęciem tekstu do recenzji,
  albo
  b) o przyjęciu tekstu do recenzji.
 3. Wyznaczony członek redakcji po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 1, wybiera dwóch recenzentów i przekazuje im tekst do zaopiniowania.
 4. Każdy recenzent opiniuje tekst, nie znając danych jego autora, i ostatecznie rekomenduje:
  a) odmowę jego przyjęcia do druku
  albo
  b) przyjęcie tekstu do druku pod warunkiem dokonania przez autora wskazanych poprawek w określonym terminie albo bez konieczności wprowadzenia poprawek.
 5. W wypadku otrzymania dwóch rozbieżnych rekomendacji redakcja może przekazać tekst do zaopiniowania kolejnemu recenzentowi.
 6. Autor otrzymuje informację o rekomendacji każdego recenzenta oraz ostatecznej decyzji redakcji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przesłania tekstu wolnego od uchybień, o których mowa w pkt.2 a), a w wypadku, o którym mowa w pkt. 5 – nie później niż w terminie 5 miesięcy. 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Standardy nauki

Top 10 naszych standardów

Od początku funkcjonowania czasopisma staramy się promować dobre praktyki w nauce. W trosce o wysoki poziom naukowy, językowy oraz edytorski naszych publikacji opracowaliśmy zasady naboru, recenzji i przygotowania tekstów do druku oparte na następujących założeniach:

 • jasno określone ramy tematyczne, warunki publikacji oraz wytyczne edytorskie dla autorów;
 • transparentność procesu recenzji, opisanego w szczegółowym regulaminie;
 • zasada wyboru recenzenta stosownie do jego specjalizacji i tematyki tekstu;
 • zasada podwójnie ślepej recenzji (autor i recenzent pozostają dla siebie anonimowi);
 • terminowość i oszczędność czasu na poszczególnych etapach kwalifikowania tekstu do druku;
 • system zabezpieczający przed procederami "ghostwriting" i "guest autorship";
 • praca z redaktorami tematycznymi i językowymi (z wykształceniem filologicznym);
 • kilkuetapowa procedura starannej korekty autorskiej i redakcyjnej oraz adiustacji tekstu;
 • publikacja streszczeń i słów kluczowych w języku angielskim;
 • dostępność wszystkich opublikowanych materiałów on-line.

Zapora Ghostwriting

Zabezpieczenia przed procederem „ghostwriting” oraz „guest authorship”

Dbamy o prawa autorów do ich dzieł oraz staranność wydawniczą, stosując następujący system w celu zapobiegania i przeciwdziałania nierzetelnym praktykom w nauce:

 • składanie przez autorów i współautorów oświadczenia na temat autorstwa pracy, prawa do rozporządzania utworem oraz jego zgodności z prawem autorskim;
 • informowanie redakcji o źródłach finansowania badań własnych, których wyniki są zamieszczone w utworze, przez autora zgłaszającego tekst do publikacji;
 • brak możliwości dostarczania przez autorów zewnętrznych recenzji, rekomendacji, opinii o utworze;
 • kompleksowy przegląd redakcyjny tekstu pod kątem wykorzystanej literatury, warsztatu naukowego, sposobu cytowania i kompletności bibliografii
 • publikowanie wraz z tekstem informacji o źródłach finansowania badań i podmiotach, które przyczyniły się do powstania utworu;
 • dokumentowanie i podawanie do publicznej wiadomości wykrytych przypadków naruszenia praw autorskich i zasad rzetelności naukowej.