Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie została wydana w przeszłości drukiem i (lub) w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 • Praca nie została zgłoszona do innego czasopisma lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 • Praca nie znajduje się w recenzji w innej redakcji.
 • Praca została wykonana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich autorów.
 • Praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a o zaistnieniu takiego konfliktu interesów, np. komercyjnym źródle finansowania pracy poinformowano w stosownej części pracy.
 • Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmuję do wiadomości, że o takim naruszeniu redakcja i wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonego autora ze wskazaniem zakresu naruszenia.

Wytyczne dla autorów

Autorem publikacji na łamach czasopisma Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki może być student studiów licencjackich (I stopnia), uzupełniających magisterskich (II stopnia), doktoranckich (III stopnia), jednolitych magisterskich, podyplomowych albo pracownik naukowy uczelni wyższej. Redakcja może zezwolić na publikację tekstu osoby nie będącej studentem i pracownikiem naukowym.

§ 1.

Tekst powinien być zapisany w formacie .doc bądź analogicznym i możliwym do odczytania przez program Microsoft Word. W dokumencie nie należy umieszczać danych autora.

§ 2.

Należy zastosować następujące ustawienia:

 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 dla tekstu głównego i 10 dla przypisów;
 • marginesy standardowe: 2,5 cm;
 • interlinia: 1,5 dla tekstu głównego i 1,0 dla przypisów;
 • tekst wyrównany do lewej i prawej krawędzi (justowanie).

Formatowanie tekstu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Prosimy nie stosować automatycznego wypunktowania, dzielenia wyrazów, znaków tabulacji, wymuszonego justowania tekstu (Shift + Enter), funkcji nagłówków i tym podobnych.

§ 3.

1. W tekście autorskim stosuje się wyróżnienia tekstu spełniające niżej opisane standardy.

 • istotne pojęcia można wyróżnić czcionką pogrubioną. Nie stosuje się jej do całych zdań bądź dłuższych fragmentów tekstu;
 • zwroty obcojęzyczne oraz tytuły w tekście głównym zaznacza się czcionką pochyłą;
 • dłuższe cytaty wyróżnia się w osobnym akapicie (wcięcie z lewej i prawej strony);
 • nie należy wymuszać wcięcia bądź innych odstępów za pomocą wielokrotnej spacji.

2. Należy zastosować w przypadku:

 • umieszczenia cytatu w tekście ciągłym – znaków cudzysłowu „……”;
 • opuszczenia fragmentu tekstu w cytacie – nawias kwadratowy i trzy kropki: […];
 • cytatu w cytacie – cudzysłów francuski: «……»;
 • zastosowania dopisku odautorskiego w cytacie – nawias kwadratowy, dopisek, półpauzę, inicjały komentatora: […… – R.Z.];
 • powoływania imienia i nazwiska w tekście głównym – przy pierwszym wystąpieniu należy podać pełne imię (imiona) i nazwisko; później jedynie nazwisko.

§ 4.

1. W przypadku cytatu w języku obcym, przetłumaczonego samodzielnie przez autora tekstu, jest wskazane przytoczenie również tekstu w oryginale. Tekst źródłowy umieszcza się w przypisie. W przypadku większej ilości cytatów należy utworzyć apendyks, zawierający fragmenty w języku oryginalnym (recenzent i redakcja zadecydują, czy cytaty oryginalne będą umieszczone w publikacji).

2. W przypadku cytatu z języka starożytnego, bez względu na autorstwo tłumaczenia należy przytoczyć również tekst w oryginale, ze wskazaniem źródła.

§ 5.

1. Stosuje się przypisy dolne, automatycznie ponumerowane cyframi arabskimi.

2. W przypadku przekładu należy wyraźnie odróżnić przypisy występujące w tłumaczonym tekście od przypisów pochodzących od tłumacza, które należy oznaczyć frazą: [od tłumacza]. Autorów przekładów prosimy o wcześniejszy kontakt z redakcją.

3. Przypisy powinny być zredagowane konsekwentnie według poniższego wzoru. Należy uwzględnić kolejność danych, kursywy, spacjowanie, znaki interpunkcyjne, sposób ponownego cytowania, stosowane skróty, w szczególności: „zob.” (zobacz) oznacza rozwinięcie myśli z tekstu głównego; „por.” (porównaj) oznacza odesłanie do poglądu odmiennego:

¹U. Eco, Imię róży, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 119–122.
²M. Heidegger, Feldweg-Gespräche, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1995, s. 163.
³M. Heller, Fizyka i meta-fizyka, w: Ponad demarkacją, red. W. Kowalski, S. Wszołek, Biblos, Tarnów 2008, s. 93.
⁴A. Krokiewicz, O Mojrze Homera, „Meander” 1951, nr 3–4, s. 127.
⁵Tamże, s. 129.
⁶Zob. M. Heidegger, Feldweg…, s. 169.
⁷Por. tenże, Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1996, s. 126 i n.

4. Spis cytowanej literatury, umieszczony w tym samym dokumencie, uporządkowany w kolejności alfabetycznej według nazwiska autora, powinien zawierać standardowe dane bibliograficzne, według poniższego wzoru:

 1. Heidegger M., Feldweg-Gespräche, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1995.
 2. Heidegger M., Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
 3. Krokiewicz A., O Mojrze Homera, „Meander” 1951, nr 3–4.

§ 6.

W razie wątpliwości dotyczących standardów redakcyjnych można zwrócić się do Redakcji.

Polityka prywatności

Informacje ogólne
 1. Operatorem Serwisu jest: Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek");
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.
Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Udostępnienie danych
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
www.ogicom.pl