Deklarowane zainteresowania uczniów gimnazjum ze względu na wybór dalszego kierunku kształcenia.

Ewa Jaglarz, Jacek Sikorski

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących deklarowanych zainteresowań gimnazjalistów uporządkowanych według kategorii zainteresowań, które wyłaniają się z odmiennych czynności zawodowych. Badania zostały przeprowadzone w gimnazjum integracyjnym mieszczącym się na terenie województwa małopolskiego. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny. W ramach przyjętej metody posłużono się tzw. kartą zainteresowań. Dla ogółu uczniów deklarowane wskaźniki zainteresowań technicznych i biologicznych osiągnęły wysokie wartości, co zaobserwowano szczególnie wśród chłopców. Zaobserwowano również znaczny odsetek uczniów niewykazujących gotowości do podjęcia pierwszych decyzji zawodowych. Uważamy, że takie postawy stanowią wyraźne wskazanie do pracy dla doradców zawodowych działających w obszarze trzeciego etapu edukacyjnego.

Słowa kluczowe


zainteresowania zawodowe; doradztwo zawodowe; młodzież gimnazjalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych, Lu­bań 2011.

Czarnecki K., Ukierunkowanie zawodowe człowieka, Katowice 1981.

Czarnecki K., Profesjologia: nauka o zawodowym rozwoju człowieka, Sosnowiec 2010.

Czarnecki K., Karaś S., Profesjologia w zarysie (rozwój zawodowy człowieka), Radom 1996.

Gurycka A., Zainteresowania, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Warszawa 1998, s. 1080.

Gurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1989.

Krawczyk L., Kulpa A., Maicka M., Orientacja zawodowa. Przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej, Warszawa–Łódź 1999.

Nowacki T. W., Zawodoznawstwo, Radom 1999.

Super D. E., Psychologia zainteresowań, Warszawa 1972.

Wiatrowski Z., Rozwój zawodowy, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch, Warszawa 2006, s. 211–220.
Copyright (c) 2016 Ewa Jaglarz, Jacek Sikorski