Obrazy medialne – obrazy mentalne. Wybrane aspekty retoryki obrazu medialnego (na przykładzie wizerunku obcego/innego)

Bernadeta Cich, Katarzyna Drąg

Abstrakt


Artykuł dotyczy problemu dostosowania narzędzi do opisu retoryki obrazu medialnego i mentalnego. Wybrane aspekty zjawiska zostały pokazane na przykładach wizerunku obcego (Romowie, migranci) w mediach wizualnych. Retoryczny opis takiego komunikatu – tekstu medialnego – wymyka się narzędziom klasycznej retoryki, której przedmiotem opisu jest język. Powstaje potrzeba analizy tekstu obrazowego z uwzględnieniem warsztatu filmowego. Szkic dotyczy kultury wizualnej postrzeganej z perspektywy medioznawczej.

Słowa kluczowe


retoryka wizualna, retoryka obrazu, obraz medialny, obraz mentalny, pictures, images

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007.

Benedyktowicz Z., Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przekł. E. Klekot, Kraków 2005.

Kampka A., Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania, „Forum Artis Rhetoricae” 2011 nr 1, s. 7–23.

Kazimierska­‑Jerzyk W., Obraz a idea. Estetyczno­‑antropologiczne paradoksy sztuki konceptualnej (implikacje ikonoklastyczne), „Sztuka i Dokumentacja” 2012 nr 6, s. 47–54.

Kurz I., Zaręba Ł., Potęga i nędza królestwa obrazów. Animistyczna ikonologia W. J. T. Mitchella, w: W. J. T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, przeł. Ł. Zaręba, Warszawa 2015, s. 22–23.

Lippman W., Public opinion, New York 1957.

Mitchell J., Thomas W., Picture theory: essays on verbal and visual representation, Chicago 1994.

Mitchell J., Thomas W., Przedstawienie widzialnego. Krytyka kultury wizualnej, przeł. G. Bryda, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, pod red. M. Boguni­‑Borkowskiej i P. Sztompki, Kraków 2012, s. 118–138.

Moxey K., Visual studies and the iconic turn, „Journal of Visual Culture” 2008 nr 2, s. 131–146.

Sztompka P., Wyobraźnia wizualna i socjologia, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, pod red. M. Boguni­‑Borkowskiej i P. Sztompki, Kraków 2012, s. 11–43.

Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.
Copyright (c) 2017 Bernadeta Cich, Katarzyna Drąg