Chrześcijański styl obecności w świecie przekazu informacji

Wojciech Misztal

Abstrakt


Artykuł dotyczy chrześcijańskiego stylu obecności w szeroko rozumianym świecie komunikacji społecznej. Inspirację stanowią tu słowa papieża Benedykta XVI z Orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2011 roku. Przedstawiono, w jaki sposób papież ukazuje relacje z mediami i troskę o nie oraz papieskie nauczanie na temat sposobu, w jaki Bóg jest obecny i działa m.in. w świecie mediów. W trzeciej części artykułu – w takim właśnie kontekście – podjęto temat chrześcijańskiego stylu obecności w szeroko rozumianym świecie mediów, m.in. jako wynikającego z przykładu i uzdolnienia udzielonego przez Boga i jako troski o dobro własne i wszystkich.


Słowa kluczowe


Benedykt XVI; Kościół katolicki; chrześcijański styl obecności w mediach; chrześcijaństwo; mass media; duchowość; współczesność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baum G., Interreligious Dialogue: A Roman Catholic Perspective, „Global Media Journal” Canadian Edition 4 (2011) nr 1, s. 5–20.

Benedykt XVI, Discorso alla Curia romana per la presentazione degli auguri natalizi „L’Osservatore Romano” 21–22 dicembre 2009, s. 6.

Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej Deus caritas est (25.12.2006), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html (28.01.2006).

Benedykt XVI, Esortazione apostolica postsinodale sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa Verbum Domini (30.09.2010), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html (14.01.2011).

Benedykt XVI, Message for the 47th World Communications Day Social Networks: Portals of Truth and Faith; New Spaces for Evangelization (24.01.2013), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html (29.05.2017).

Benedykt XVI, Messaggio per la XL Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali I media: rete di comunicazione, comunione e cooperazione (24.01.2006), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20060124_40th-world-communications-day.html (01.03.2015).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali I bambini e i mezzi di comunicazione: una sfida per l’educazione (24.01.2007), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20070124_41st-world-communications-day.html (01.03.2015).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali I mezzi di comunicazione sociale: al bivio tra protagonismo e servizio. Cercare la verità per condividerla (24.01.2008), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20080124_42nd-world-communications-day.html (01.03.2015).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia (24.01.2009), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html (01.03.2015).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola (24.01.2010), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20100124_44th-world-communications-day.html (01.03.2015).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale (24.01.2011), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20110124_45th-world-communications-day.html (01.03.2015).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLVI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione (24.01.2012), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20120124_46th-world-communications-day.html (01.03.2012).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione (24.01.2013), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html (01.03.2013).

Benedykt XVI, Udienza generale (27.04.2005), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20050427.html (24.06.2017).

Breuning W., Sviluppo sistematico degli enunciati escatologici, w: Mysterium salutis, t. V/2: Nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza. Il tempo intermedio e il compimento della storia della salvezza. La storia della salvezza nel suo compimento, a cura di J. Feiner, M. Löhrer, Brescia 1978, s. 289–449.

De Angelis A., Caritas in Veritate: Translating the Papal Vision of Development, „Development” 54 (2011) nr 4, s. 461–463.

Dockery D. S., Fruit of the Spirit, w: Dictionary of Paul and His Letters, eds. G. F. Hawthorne i in., Downers Grove–Leicester 1993, s. 316–319.

Finigan T., New movements and new media, „New Blackfriars” 94 (2013) nr 1050, s. 223–235.

Franciszek, Encyklika poświęcona trosce o wspólny dom Laudato si’ (24.05.2015), https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf (18.06.2016).

García C., Pope Benedict XVI on Religion in the Public Sphere, „Journal of Communication & Religion” 33 (2010) nr 1, s. 87–107.

Jan Paweł II, Lettera apostolica ai responsabili delle comunicazioni sociali Il rapido sviluppo (24.01.2005); http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050124_il-rapido-sviluppo.html (20.08.2015).

Jan Paweł II, List do artystów (4.04.1999), http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html (6.11.2010).

Jacques F., Mission, dialogue et médiatisation: comment s’entretenir sur la foi, „Revue des Sciences Religieuses” 76 (2002) 3, s. 348–355.

Hryniewicz W., Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 2003.

Laczniak G. R., Klein T. A., Caritas in Veritate: Updating Catholic Social Teachings for Macromarketing and Business Strategy, „Journal of Macromarketing” 30 (2010) nr 3, s. 293–296.

Lambiasi F., Spirito Santo, w: Dizionario enciclopedico di spiritualità, t. 3, a cura di E. Ancilli i in., Roma 1992, s. 2369–2378.

Marty J., L’Église et le cinéma: la pensée des papes, „Bulletin de Littérature Ecclésiastique” 116 (2015) nr 1, s. 83–102.

Michel O., naos, w: Theological Dictionary of the New Testament, t. IV, ed. G. Kittel, transl. and ed. G. W. Bromiley, Michigan 1993, s. 880–890.

Misztal W., Wiekuisty Chrystus i nowoczesne media w orędziach papieża Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 17 (2016), s. 173–182.

Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Istruzione Pastorale sulle Comunicazioni Sociali nel 20° Anniversario della Communio et Progressio Aetatis novae, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_22021992_aetatis_it.html (25.05.2017).

Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica (4.12.1963), w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 87–95.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium e spes (7.12.1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 526–606.

Turbessi G., Imitazione (e sequela) di Cristo, w: Dizionario enciclopedico di spiritualità, t. 3, a cura di E. Ancilli i in., Roma 1992, s. 1267–1270.

Vaulx J. de, Saint, w: Vocabulaire de théologie biblique, red. X. Léon-Dufour i in., deuxiéme ed́ition révisée et augmentée., Paris 1971, kol. 1178–1184.

Wachs A., Contextualizing Faith and Reason: Pope Benedict XVI on Religion in the Public Sphere Redux, „Journal of Communication & Religion” 38 (2015) nr 3, s. 107–123.
Copyright (c) 2018 Wojciech Misztal