Jakość życia osób starszych uczestniczących w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku

Stanisława Talaga, Marta Dyrcz, Bogumiła Lubińska-Żądło, Aleksandra Kiełtyka

Abstrakt


Jakość życia osób starszych uczestniczących w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku. W związku z zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i tworzeniem nowej polityki społecznej powstał nowy kierunek w pedagogice zwany andragogiką, czyli subdyscyplina zajmującą się kształceniem dorosłych. Zadanie kształcenia dorosłych przejęły uniwersytety trzeciego wieku, realizując takie cele jak: edukacja ustawiczna, aktywizacja społeczno-kulturowa, aktywizacja ruchowa oraz szerzenie wśród uczestników gerontologicznej profilaktyki. Celem niniejszej pracy jest porównanie jakości życia osób po 60. roku życia, studiujących na uniwersytecie trzeciego wieku, z osobami nieuczestniczącymi w żadnych zajęciach dla seniorów i bytujących wyłącznie we własnym środowisku domowym. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz ankiety własnego autorstwa zawierający 22 pytania, Kwestionariusz Oswestry oraz The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) – BREFF.


Słowa kluczowe


uniwersytet trzeciego wieku; edukacja dorosłych; starość; andragogika; jakość życia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielawska A. i in., Uniwersytet trzeciego wieku – edukacja zawsze na czasie, „Nowiny Lekarskie” 81 (2012) 1, s. 80–82.

Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa 2002.

Borczyk W., Wnuk W., Edukacja w starości i do starości, w: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Rzecznik praw obywatelskich, Warszawa 2012, s. 78–81.

Faleńczyk K. i in., Wpływ wybranych czynników socjo-demograficznych na występowanie depresji u osób w wieku podeszłym, w: Leczenie, pielęgnowanie, zarządzanie – wybrane elementy opieki nad pacjentem. red. J. Konieczny, Z. Bartuzi, Bydgoszcz 2006, s. 494–499.

Gajewska O., Bryła M., Maniecka-Bryła I., Samoocena stanu zdrowia uczestników zajęć Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Hygeia Public Health” 47 (2012) 4, s. 453–459.

Głębocka A., Szarzyńska M., Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych, praca oryginalna, „Gerontologia Polska” 13 (2005) 4, s. 255–256.

Grzegorczyk J., Kwolek A., Bazarnik K., Jakość życia osób mieszkających w domach pomocy społecznej i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” (2007) 3, s. 225–226.

Izdebski P., Polak A., Bilans życia i poczucie koherencji osób starszych w zależności od ich aktualnej sytuacji życiowej, „Gerontologia Polska” 13 (2005) 3, s. 188–189.

Kałużny R., Aktywność edukacyjno-zawodowa seniorów formą zagospodarowania czasu na emeryturze, „Edukacja Dorosłych” (2014) 2, s. 79–90.

Kozieł D., Kształcenie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów, „Gerontologia Polska” 15 (2007) 3, s. 104–108.

Lubryczyńska K., Warszawskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/148 (25.11.2017).

Marchewka A., Jungiewicz M., Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. „Gerontologia Polska” 16 (2008) 2, s. 127–129.

Mossakowsska M., Więcek A., Błędowski P., Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne, i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce, Poznań 2012.

Ostrzyżek A., Marcinkowski J. T., Wymiary jakości życia w podeszłym wieku, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 90 (2009) 4, s. 465–467.

Pasik M., Wyznaczniki jakości życia u osób w wieku emerytalnym, „Acta Univeritatis Lodiensisfolia Psychologica” (2005) 9, s. 71–72.

Richert-Kaźmierska A., Forkiewicz M., Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się, „Studia Ekonomiczne” 131 (2013), s. 128–130.

Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000.

Trempała J., Zając-Lamparska L., Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe, „Przegląd Psychologiczny” 50 (2007) 4, s. 448–451.

Trojanowska A., Znaczenie badań nad jakością życia w medycynie, „Zdrowie Publiczne” 121 (2011) 1, s. 100–102.

Wojtyna E., Dosiak M., Życińska J., Wpływ wsparcia społecznego na przebieg zaburzeń depresyjnych u pacjentów w podeszłym wieku, „Psychogeriatria Polska” 4 (2007) 1, s. 18–19.

Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N., Zachowania zdrowotne osób w wieku senioralnym – rola optymizmu, „Psychogeriatria Polska” 10 (2013) 4, s. 145–147.

Zielińska-Więczkowska H., Jakość starzenia się i starości w subiektywnej ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Gerontologia Polska” 17 (2009) 3, s. 137–142.

Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych, „Psychogeriatria Polska” 7 (2010) 1, s. 13–15.

Zielińska-Więczkowska H., Poczucie koherencji a występowanie stanów depresyjnych u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Psychogeriatria Polska” 6 (2009) 3, s. 141–146.

Ziębińska B., Uniwersytety Trzeciego Wieku – wybrane aspekty funkcjonowania organizacji, „Polityka Społeczna” (2009) 3, s. 21–22.
Copyright (c) 2018 Stanisława Talaga, Marta Dyrcz, Bogumiła Lubińska-Żądło, Aleksandra Kiełtyka