Aksjologiczno-teleologiczny wymiar misyjności mediów

Michał Drożdż

Abstrakt


Aksjologiczno-teleologiczny wymiar misyjności mediów. Niniejsze analizy są próbą poszukiwania racjonalnych podstaw misji publicznej mediów z perspektywy celowości funkcjonowania mediów i celowości działań medialnych ludzi mediów w kontekście wartości. Niniejsze analizy są próbą właściwego określenia i usytuowania misyjności mediów na fundamencie celowości ich funkcjonowania i celowości działań dziennikarskich opartych na indywidualnej odpowiedzialności etycznej w duchu szacunku dla wartości i godności każdego człowieka. Misyjność mediów rozumiem podwójnie; po pierwsze to zadania i funkcje mediów w wymiarze społecznym o różnym charakterze: edukacyjnym, wychowawczym, formacyjnym, kulturalnym, charytatywnym, ideologicznym, integracyjnym, ewangelizacyjnym, to wszelkie działania mediów w zakresie spraw ważnych społecznie i aksjologicznie. Po drugie misyjność z perspektywy dziennikarskiej rozumiem jako odpowiedzialne działanie dziennikarzy i wszystkich osób zaangażowanych w społeczne komunikowanie, czyli misję dziennikarską. Misyjność mediów i misja dziennikarska są korelatywne i komplementarne. Analizując funkcjonalność mediów, nie można jej wykorzenić z podmiotowości celów. Dlatego też perspektywa aksjologiczna i teleologiczna odsłaniają obecność i rolę człowieka jako istoty zorientowanej na cele w całej przestrzeni jego ludzkiej aktywności w mediosferze rozumianej jako przestrzeń wartości. Nasze analizy opierają się na personalistycznej myśli etycznej i społecznej, do których sięgamy przy pomocy analizy dokumentów źródłowych i literatury przedmiotu, wyprowadzając z tych analiz syntetyczne wnioski na temat aksjologiczno-teleologicznego wymiaru misji społecznej i publicznej mediów.


Słowa kluczowe


media; misja publiczna mediów; etyka mediów; celowość; aksjologia; wartości; dziennikarze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejuk A., Filozofia moralna, Warszawa 1999.

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.

Bocheński J.M., Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie. Aufsätze, Freiburg–Basel–Wien 1987.

Bortkiewicz P., Moralność sekty a ideologia postmodernistyczna, „Ethos” 1996 nr 33–34, s. 160–168.

Bortkiewicz P., Postmodernistyczna destrukcja kultury moralnej, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 28–39.

Brink D., Il realismo morale ei fondamenti dell’etica, Milano 2003.

Cathrein W., Filozofia moralna, t. 1, Warszawa 1956.

Chyrowicz B., Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku, Lublin 1997.

Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. Logoteoria i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red. K. Popielski, Lublin 1996.

Dokąd zmierza współczesna humanistyka, red. T. Kostyrko, Warszawa 1994.

Drożdż M., Misyjność mediów – między ideałem a iluzją, „Studia Socialia Cracoviensia” 1 (2009) nr 1, s. 73–87.

Drożdż M., Misyjność mediów w perspektywie teleologicznej, w: Media – czwarta władza?, t. 3, cz. 2, red. W. Machura, J. Sobczak, Opole 2012, s. 7–21.

Drożdż M., Misyjność radia lokalnego, w: Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Lublin 2011, s. 95–110.

Handbuch Ethik, Hrsg. M. Düwell, Ch. Hübenthal, M.H. Werner, Stuttgart 2002.

Eco U., The Aesthetics of Chaosmos: The Middle Ages of James Joyce, Tulsa 1982.

Filek J., Filozofia jako etyka, Kraków 2000.

Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia, red. P. Mazanka, Warszawa 2000.

Frankl V.E., Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk, München−Zürich 1980.

Gilson E., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1960.

Górnicka-Kalinowska J., Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1999.

Hofman I., Misyjność a prowincjonalizm mediów, „Studia Medioznawcze” 43 (2010) nr 4, s. 159–164.

Klamut R., Cel − czas − sens życia, Lublin 2002.

Lasota T., Misja publiczna w telewizji polskiej, Łódź 2013.

Media – czwarta władza?, t. 3, cz. 2, red. W. Machura, J. Sobczak, Opole 2012.

Mariański J., Postawy młodzieży polskiej wobec sensu życia, w: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. Logoteoria i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red. K. Popielski, Lublin 1996, s. 287–298.

Morawski S., W mrokach postmodernizmu. Rozmyślania rekolekcyjne, w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka, red. T. Kostyrko, Warszawa 1994, s. 19–28.

Pieper A., Einführung in die Ethik, Tübingen 2003.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 2, Lublin 1996.

Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996.

Rosik S., Wezwania i wybory moralne, Lublin 1992.

Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995.

Stachewicz K., W poszukiwaniu podstaw moralności, Kraków 2001.

Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Lublin 2011.

Styczeń T., Cel w aspekcie etyczny, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, s. 1387.

Szostek A., Teleologizm a antropologia, w: A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1998, s. 117–132.

Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1998.

Tiedemann P., Über den Sinn des Lebens. Die perspektivische Lebensform, Darmstadt 1993.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.

Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, red. Z.J. Zdybicka i in., Lublin 1997.

Zdybicka Z.J., Styczeń T., Zięba S., Cel, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, s. 1385–1388.

Zdybicka Z.J., Wolność ludzka i Bóg, w: red. Z.J. Zdybicka i in., Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 1997, s. 665–673.
Copyright (c) 2021 Michał Drożdż