O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Tarnowskie Studia Teologiczne” są naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym w Tarnowie od 1938 roku, a obecnie przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.

Proces recenzji

  1. Każdy artykuł przedstawiony do publikacji w TST recenzowany jest przez dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, w której zatrudniony jest (lub w której studiuje) autor artykułu.
  2. Autor (autorzy) przedstawionej publikacji i recenzenci nie znają swojej tożsamości.
  3. Pisemna recenzja złożona w formie papierowej lub elektronicznej na odpowiednim formularzu zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta, który określa warunki dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Formularz recenzji jest podany do wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Zapora Ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.