O czasopiśmie

Cel i zakres czasopisma

„Tarnowskie Studia Teologiczne” są naukowym recenzowanym półrocznikiem  wydawanym przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.

Opłaty

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie lub przyjęcie tekstów do publikacji w czasopiśmie.

Proces recenzji

Artykuły przesłane do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora według procedury, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (podwójnie anonimowy proces recenzji). Kryterium recenzji poza metodologiczną i merytoryczną poprawnością jest oryginalność koncepcji i wkład w rozwój nauk teologicznych.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo jest publikowane w trybie otwartego dostępu (natychmiastowy, darmowy dostęp) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe

Indeksowanie czasopisma w bazach danych

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych:

Etyka czasopisma i nadużycia

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji. W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Przeciwdziałanie plagiatom

Każde zgłoszenie przed procesem recenzji poddawane jest kontroli oryginalności przy użyciu Crossref Similarity Check, które jest obsługiwane przez iThenticate. Manuskrypty, w których stwierdzono plagiat, są odrzucane.

Historia czasopisma

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1938 r. W latach 1938–1939 opublikowano cztery tomy pisma. Był wydawany przez Instytut Teologiczny w Tarnowie. W roku 1972 wydawanie czasopisma zostało wznowione jako rocznik, a od roku 1998 jako półrocznik. Od 2004 roku wydawane jest przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Archiwizowanie

Czasopismo korzysta z systemów LOCKSS i CLOCKSS, które umożliwiają archiwizowanie wybranych czasopism publikowanych w Internecie. Każdy zarchiwizowany artykuł jest wielokrotnie sprawdzany, a jego kopia przywracana w przypadku wystąpienia błędów lub nieciągłości danych.