Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

„Tarnowskie Studia Teologiczne” są recenzowanym półrocznikiem naukowym, wydawanym w Tarnowie od 1938 roku, a obecnie przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.

Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty (zapisane w formacie DOCX, DOC lub RTF) zredagowane zgodnie ze wskazaniami dla autorów Wydawnictwa Naukowego. Tekst powinien mieć klarowny układ: wstęp określający cel i strukturę wywodu (ewentualnie także stan badań nad zagadnieniem), część merytoryczną i podsumowanie zawierające wnioski. Artykuły powinny mieć objętość 20–40 tys. znaków ze spacjami łącznie z przypisami, bibliografią, metadanymi i abstraktami oraz być zaopatrzone w:

 • numer ORCID, e-mail i afiliację (miejsce zatrudnienia)
 • notę biograficzną (2–3 zdania)
 • tytuł, abstrakt w języku polskim (750–1000 znaków ze spacjami, tj. 100–120 słów) i słowa kluczowe
 • tytuł, abstrakt w języku angielskim (750–1000 znaków ze spacjami, tj. 100–120 słów) i słowa kluczowe
 • abstrakt artykułu powinien zawierać: (1) określenie problemu podjętego w artykule; (2) strukturę przeprowadzonej analizy; (3) metodę; (4) główny wynik albo wniosek analiz
 • bibliografię ułożoną w porządku alfabetycznym na końcu artykułu

Zapis przypisów i bibliografii winien być konsekwentny i wykonany według następującego wzoru:
a) monografie:

 • J. Twardy, Głoszenie kazań pasyjnych, Kraków 2022, s. 32, https://doi.org/10.21906/9788376432236
 • J. Green, Teologia, tłum. J. Kowalski, Kraków 2003, s. 71–75.
 • R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 19973, s. 232–233.
 • Drogi zbawienia. Od Biblii do Soboru, red. B. Przybylski, Poznań–Warszawa–Lublin 1970, s. 81.

b) artykuły w dziełach zbiorowych:

 • J. Green, Teologia, w: Teologia dziś, red. J. Kowalski, Tarnów 2001, s. 64.
 • L. Balter, Problem reinterpretacji skutków grzechu pierworodnego w człowieku, w: Zło w świecie, red. L. Balter i in., Poznań 1992, s. 291 (Kolekcja Communio, 7).

c) artykuły w czasopismach:

Nie stosujemy skrótów tytułów czasopism. Nie stosujemy wyrażeń „tamże” ani „tenże”, lecz w kolejnych przypisach przytaczamy pozycję w wersji skróconej, np. J. Mieczkowski, Geneza i historia fermentum, s. 34 lub J. Mieczkowski, Geneza i historia…, s. 34, bez wyrażenia „dz. cyt.”. Odwołania przypisów umieszczamy przed znakami interpunkcyjnymi.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, zmian tytułów oraz redakcji i korekty językowej. Po otrzymaniu recenzji nadesłanego tekstu Redakcja zawiadamia Autora o przyjęciu tekstu do publikacji.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania.

 • Praca nie została wydana w przeszłości drukiem i (lub) w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 • Praca nie została zgłoszona do innego czasopisma lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 • Praca nie znajduje się w recenzji w innej redakcji.
 • Praca została wykonana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich autorów.
 • Praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a o zaistnieniu takiego konfliktu interesów, np. komercyjnym źródle finansowania pracy poinformowano w stosownej części pracy.

Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmuję do wiadomości, że o takim naruszeniu redakcja i wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonego autora ze wskazaniem zakresu naruszenia.

Polityka prywatności

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób wskazany podczas rejestracji w czasopiśmie, nie będą wykorzystywane w inny sposób i nie będą udostępniane innym podmiotom. Administratorem danych osobowych jest wydawca czasopisma.