Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Folia Historica Cracoviensia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. Rocznik naukowy Folia Historica Cracoviensia przyjmuje do druku znaczące naukowo, dotychczas nie publikowane, prace z następujących dziedzin: historia, historia sztuki, archeologia, etnologia i innych dziedzin zbliżonych tematycznie. Publikuje sprawozdania ze znaczących konferencji i recenzje książek. Rocznik naukowy Folia Historica Cracoviensia przyjmuje teksty pisane w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i rosyjskim. Teksty zostaną opublikowane w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format PDF) na stronie internetowej pisma.Teksty przygotowane w wyżej wymienionych językach winny zawierać również tytuł, słowa klucze oraz streszczenie w języku angielskim i polskim. Teksty winny być złożone w formacie Word jako załącznik maila albo na płycie CD. Grafika powinna być dostarczona w osobnym pliku tiff, jpeg, pdf, w rozdzielczości minimum 300 dpi. Artykuły winny być złożone w jednoznacznej, jasnej i ostatecznej formie, gotowe do publikacji, sprawdzone przez osobę posługującą się na co dzień danym językiem (native speaker).

2. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia lub odrzucenia tekstu w ciągu trzech miesięcy. Teksty będą recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny.

3. Tekst winien zawierać śródtytuły zapisane arabskimi numerami. Przypisy również w zapisie arabskimi numerami winny znajdować się na dole stron, a nie na końcu artykułu. Natomiast na końcu artykułu powinna znajdować się krótka lista bibliograficzna (5-20 pozycji). Odniesienia do książek i artykułów zawarte w przypisach powinny być podane w następujący sposób:

Dla książek:

S. Dryja, S. Sławiński, Krakowskie słodownie przełomu wieku XVI i XVII, Kraków 2010, wyd. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 

E. Muhle (red.), Die Innenbebauung des Krakauer Ringplatzes im Mittelalter, Kӧln, Weimar, Wien 2014, wyd. Bӧhlau Verlag

Dla artykułów:

M. Kępa, K. SzostekA. WrębiakH. GląbC. Buśko, W. Glowa, S. Dryja, A Case of the Execution of Swedish Soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.), International Journal of Osteoarchaeology, vol. 2, issue 6 (2013), s. 730 – 736.

J. Wyrozumski, Świętość kobiet w małżeństwie w Polsce XIII wieku w świetle źródeł hagiograficznych, Saeculum Christianum, nr 1 (1966), s. 21 – 31.

4. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do korekty stylu w celu zachowania standardów zgodnych z założeniami metodologicznymi.

5. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Z tego powodu redakcja „Folia Historica Cracoviensia” dziękuje Autorom za ich etyczną postawę, ale jednocześnie wymaga od Autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Według redakcji „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

6.  Każdy artykuł jest oceniany „wstępnie” przez zespół redakcyjny, a następnie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki według tzw. „double-blind review proces”.  Recenzja jest przygotowana na piśmie według formularza zamieszczonego na stronie internetowej periodyku i winna zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia tekstu do publikacji.

7. Autor otrzyma jeden numer periodyku, w którym zostanie opublikowany jego tekst.

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Praca nie została wydana w przeszłości drukiem i (lub) w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 2. Praca nie została zgłoszona do innego czasopisma lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 3. Praca nie znajduje się w recenzji w innej redakcji.
 4. Praca została wykonana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich autorów.
 5. Praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a o zaistnieniu takiego konfliktu interesów, np. komercyjnym źródle finansowania pracy poinformowano w stosownej części pracy.
 6. Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmuję do wiadomości, że o takim naruszeniu redakcja i wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonego autora ze wskazaniem zakresu naruszenia.
 

Prawa autorskie

Twórca oświadcza, że służą mu prawa autorskie do utworu i że nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich innych osób.

Twórca zezwala Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie korzystanie z utworu, to jest:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);
 • włączenie utworu w skład utworu zbiorowego;
 • udzielanie przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie sublicencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie udostępnia utwór na Platformie Czasopism należącej do uczelni, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu pod następującymi warunkami:

 • zostanie podany autor i tytuł utworu,
 • zostanie podane miejsce publikacji (tytuł czasopisma i adres internetowy do oryginalnie opublikowanego utworu),
 • utwór będzie dystrybuowany w sposób niekomercyjny,
 • nie będą tworzone utwory zależne.

 

Polityka prywatności

Informacje ogólne
 1. Operatorem serwisu jest Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek");
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.
Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Udostępnienie danych
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
www.ogicom.pl