Program i projekty duszpasterskie Biskupa Wilhelma Pluty (1910 – 1986) w kontekście konfliktów z ówczesną władzą państwową i częścią duchowieństwa

Przemysław Kot

Abstrakt


W artykule podjęto zagadnienie programu i projektów duszpasterskich Biskupa Wilhelma Pluty (1910 – 1986) w kontekście konfliktów ówczesną z władzą państwową i częścią duchowieństwa. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła wyodrębnić zakres zagadnień teologicznych i społecznych poruszanych przez Plutę oraz źródła inspiracji teologicznej. Jego program duszpasterski prowadził do formacji i towarzyszenia osobom świeckim oraz ich aktywnego zaangażowania w życie społeczne i działalność Kościoła rzymskokatolickiego. To stało się źródłem konfliktu. W oczach władzy stanowił zagrożenie dla przyjętego modelu politycznego, od duchownych wymagał zmiany w myśleniu o swojej tożsamości oraz zmiany w sposobie realizacji powołania poprzez duszpasterstwo oparte na relacji interpersonalnej i aktywnym, zaangażowanym towarzyszeniu osobom świeckim na drodze formowania sumienia. W rozwiązywaniu zaistniałych konfliktów rozstrzygającą rolę miała dojrzała osobowość Pluty.

Słowa kluczowe


Wilhelm Pluta; duszpasterstwo rodzin; relacje Kościół – Państwo

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Franciscus PP., Adhortatio apostolica post-synodalisEpiscopisPresbyterisDiaconisPersonisConsecratisChristi-anisConiugibusomnibusChristifidelibus de Amore in Familia Amoris laetitia (19.03.2016), AAS 108 (2016), s. 311-446; deutsche Ausgabe: Papst Franziskus, Die Freude der Liebe. Das Apostolische Schreiben „Amoris Laetitia” über die Liebe in der Familie. Mit Einführung und Themenschlüssel, Ostfildern 2016.

M. Dudka, Esse in Christo źródłemżyciamoralnego w nauczaniuSługiBożegoBiskupa Wilhelma Pluty (1910 - 1986), Warschau, Univ. Diss. 2012, (Esse in Christo als eine Quelle des moralisches Lebens in der Lehre von Bischof Wilhelm Pluta[1910 – 1986] – eigene Überset-zung).

T. Dzwonkowski (Hg.)u.a., Konflikt o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 r. w świetle dokumentów,Posen 2006, (Der Konflikt umeinkatholischesHaus in Zielona Goraam 30. Mai 1960 im Licht der Dokumente – eigene Übersetzung).

D. Gronowski, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, Gorzow Wlkp. – Zielona Gora 2015, (Bischof Wilhelm Pluta. Biographie – eigeneÜbersetzung).

W. Pluta, W trosce o życie wewnętrzne. Powiązane z teologią, Gorzow Wlkp. 19822, (Be-sorgtüberdasinnereLeben. Zusammenhang mit der Theologie – eigene Übersetzung).

- W. Pluta, W trosce o życiewewnętrzne. O dojrzałość ludzko-chrześcijańską osób w służbie apostolskiej i duszpasterskiej Kościoła św., Gorzow Wlkp. 1985, (BesorgtüberdasinnereLeben. Um die menschliche und christliche Reife der Personen im pastoral Dienst der Kirche – eigene Übersetzung).

W. Pluta, Aby wszyscy byli jedno. Listypasterskie, Opeln 1985, (Damit sie eins sind. Pasto-ralbriefe – eigene Übersetzung).
Copyright (c) 2019 Przemysław Kot