Prawo kanoniczne w publikacjach ks. dr. hab. Jana Ślósarza

Autor

  • Jan Słowiński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.3647

Słowa kluczowe:

Prawo kanoniczne, Corpus Juris Canonici, ekskomunika, przestępstwo, grzech, ­jurysdykcja, kara naprawcza, papież, rozgrzeszenie, spowiedź

Abstrakt

Ks. dr hab. Jan Ślósarz opublikował dwie prace z zakresu prawa kanonicznego i teologii praktycznej: O cenzurach kościelnych i ekskomunikach w szczególny sposób Papieżowi zastrzeżoneonych (1900) i Władza kluczów w św . sakramencie pokuty (1902).
Obie publikacje okazały się przydatne zarówno dla kapłanów, jak i wiernych, ponieważ jasno przedstawiały przepisy prawa kanonicznego, które w owym czasie były skomplikowane i rozrzucone po wielu dokumentach. Obie publikacje dotyczyły stosowania kar kościelnych wobec duchowieństwa i świeckich. Kary te miały na celu zarówno bronić nauki Kościoła katolickiego jak i pomagać grzesznikom.
Niektóre kary były stosowane przez spowiedników, inne przez biskupów, a niektóre były zarezerwowane wyłącznie dla papieża. Z powodu trudności w uzyskaniu rozgrzeszenia duchowni i świeccy powstrzymywali się od popełniania grzechów, zaś najwięksi grzesznicy byli kierowani pod opiekę najbardziej doświadczonych spowiedników. Ks. Jan Ślósarz w swoich publikacjach opisał różne grzechy i podał szczegółowe instrukcje odnoszące się zarówno do duchownych jak i świeckich, a dotyczące tego jak postępować z osobą, która opełnia takie grzechy.

Bibliografia

Burchard Ł., Kształtowanie się pojęcia przestępstwa w systemie prawa kanonicznego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 23 (2014) nr 2, s. 39–65.

Myrcha M. A., Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne” 29 (1986) nr 1–2, s. 45, 43–80.

Ślósarz J. ks., O cenzurach kościelnych i ekskomunikach w szczególny sposób Papieżowi zastrzeżonych, Lwów 1900, http://dlibra.kul.pl/dlibra/docmetadata?id=1670&from=pubindex&dirids=42&lp=587 (12.07.2018).

Ślósarz J. ks., Władza kluczów w św. sakramencie pokuty, Lwów 1902, http://dlibra.kul.pl/dlibra/doccontent?id=1658 (5.12.2017).

Żurowski M. A., Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele katolickim, Kraków 1985.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-31

Numer

Dział

Bez nazwy