O możliwości zastosowania polskich przepisów regulujących postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi na forum kościelnym

Autor

  • Sylwia Kwilosz Kancelaria Tajna, Sąd Okręgowy w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.1758

Słowa kluczowe:

mediacje, administracja, polskie prawo, prawo kanoniczne, prawo administracyjne, Kościół katolicki

Abstrakt

Problem badawczy niniejszego artykułu dotyczy możliwości zastosowania do rozwiązywania problemów administracyjnych na forum kościelnym przepisów polskiego prawa, które regulują postępowanie administracyjne przed sądami. Na początku tego tekstu poruszono ogólne zagadnienia, włączając w to przedstawienie podstaw doktrynalnych złączonych z Alternative Dispute Resolutions. Następnie zaprezentowano szczegółowe problemy, które bezpośrednio dotyczą mediacji administracyjnej regulowanej przez polskie prawo. Aby dać odpowiedź na pytanie badawcze, dokonano analizy norm z kanonów 22 KPK 1983 dotyczących recepcji na forum kościelnym prawa egzogenicznego. Wniosek z rozważań jest następujący: istnieje możliwość zastosowania przepisów prawa polskiego dotyczącego mediacji administracyjnej na forum kościelnym, jednakże w ograniczonym zakresie.    

Bibliografia

Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1.01.2008, www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20071208_xli-world-day-peace_pl.html (11.07.2015).

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), cz. II, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2007.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.

Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego, podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, Kraków 2011.

Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. 5, Księga VII. Procesy, red. G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, Poznań 2007.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2013, red. R. Hauser, M. Wierzbowski [dostęp w Systemie Informacji Prawnej Legalis].

Kroczek P., Modelowa wizja pracy kanonisty, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 10 (2009), s. 217–228.

Kroczek P., The art of legislation. The principles of lawgiving in the Church, Kraków 2011.

Krukowski J., Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985.

Krukowski J., Prawo administracyjne w Ko­ściele, Warszawa 2011.

Miziński A., Polubowne rozstrzyganie sporów administracyjnych według przepisów Kościoła łacińskiego, „Prawo Kanoniczne” 55 (2012) nr 4, s. 3–20.

Myrcha M. A., Sądy polubowne w prawie kanonicznym. Studium prawno-porównawcze, Lublin 1948 (Rozprawy Wydziału Kanoniczno-Teologicznego KUL).

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990.

Postanowienie NSA z 12.05.2011 r., I OZ 332/11 [dostęp w Systemie Informacji Prawnej Legalis].

Postanowienie NSA z 6.03.2009 r., I OZ 143/09 [dostęp w Systemie Informacji Prawnej Legalis].

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz 2013, red. R. Hauser, M. Wierzbowski [dostęp w Systemie Informacji Prawnej Legalis].

Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987.

Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R (81) 7 z 14.5.1981 r. o środkach ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości [Rec R(81)7 z 14.5.1981] (25.05.2014).

Rekomendacja Nr R (86) 12 z 16.9.1986 r. dotyczącą środków zapobiegających nadmiernemu obciążeniu sądów i ograniczających to obciążenie [Rec R(86)12 z 16.9.1986] (25.05.2014).

Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.

Sołtysik P., Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie” 2012 nr 2 (6), s. 15–17.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Wyrok NSA z 14.9.2010 r., II GSK 84/09 [dostęp w Systemie Informacji Prawnej Legalis].

Pobrania

Opublikowane

2016-07-31

Numer

Dział

Prawo kanoniczne

Podobne artykuły

1-10 z 109

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.