O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie został erygowany przez Stolicę Apostolską w 1999 roku. W ramach prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej publikuje periodyk naukowy "Annales Canonici".

Ten rocznik prawniczy skierowany jest do środowisk akademickich, praktyków prawa, jak i do wszystkich, którzy zainteresowani są dziedziną prawa kościelnego.

W czasopiśmie zamieszczane są recenzje i sprawozdania z wydarzeń, zwłaszcza związanych z działalnością legislacyjną w Kościele powszechnym oraz w Kościołach lokalnych, a także wiadomości i informacji dotyczących znaczących osiągnięć w nauce prawa kościelnego w Polsce i za granicą.

Proces recenzji

 1. Redakcja zapewnia zachowanie procedury double blind review process, zapory ghostwriting i guest authorship oraz zasady financial disclosure, zgodnie z wytycznymi MNiSW.
 2. Teksty przeznaczone do „Annales Canonici” powinny być sporządzone zgodnie z „Informacją dla Autorów” przyjętą przez Redakcję.
 3. Redakcja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 4. Po akceptacji tekstu przez Redakcję, tekst bez wskazania jego Autora jest przesyłany do Recenzenta I stopnia.
 5. Po pozytywnej ocenie tekstu przez Recenzenta I stopnia artykuł jest przesyłany do Recenzenta II stopnia.
 6. Po pozytywnej ocenie tekstu przez Recenzenta II stopnia tekst, w miarę możliwości wydawniczych, jest kierowany przez Redakcję do procesu wydawniczego.
 7.  Recenzje mają formę pisemną zgonie ze wzorem recenzji przyjętym przez Redakcję.
 8. Nazwiska Recenzentów nie są podawane do wiadomości Autorowi tekstu.
 9. Autor otrzymuje do wiadomości wyłącznie merytoryczne fragmenty recenzji.
 10. Lista recenzentów jest umieszczona na stronie internetowej „Annales Canonici” oraz w poszczególnych numerach czasopisma.
 11. Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia w formie oświadczenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji, kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.
 12. Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia w formie Oświadczenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Zapora Ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.

Historia czasopisma

Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie został erygowany przez Stolicę Apostolską w 1999 r.

W ramach prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej publikuje periodyk naukowy "Annales Canonici".