Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Orientalia Christiana Cracoviensia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Artykuły nadsyłane do czasopisma powinny mieć objętość od 0,5 do 1,5 arkusza wydawniczego (20-60 tys. znaków). Do artykułu powinny być załączone abstrakty: w języku, w jakim został napisany oraz angielskim. Dodatkowo powinien zawierać 5-10 słów kluczy w języku artykułu oraz w języku angielskim (keywords). Do tekstu należy dołączyć bibliografię załącznikową.

Tekst powinien zawierać informacje o autorze: imię nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy oraz adres poczty elektronicznej.

 

PRZYPISY

1. Stosujemy tzw. przypisy dolne. Numer przypisu (cyfry arabskie) w tekście umieszczamy przed

znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część.

Do sekt tych zalicza się paulicjan¹, jak również niektóre grupy monofizytów².

2. W opisach bibliograficznych stosujemy prostą wersję zapisu przecinkowego (uwaga: przecinek

po tytule winien być zapisany czcionką prostą, nie kursywą).

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2003.

3. Opis bibliograficzny publikacji zwartej (książki) powinien zawierać: inicjał imienia (lub inicjały

rozdzielone spacją), nazwisko (-a) autora (-ów), tytuł dzieła, podtytuł (oddzielone kropką), inicjał

imienia i nazwisko tłumacza, miejsce i rok wydania, stronę (ze skrótem s.). Uwaga: nie podajemy

nazw wydawnictw.

W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 19801991, Warszawa 1993, s. 11−14.

A. Y. Napier, C. A. Whitaker, Rodzinna karuzela, tłum. A. Kowalska, Kraków 2006, s. 219−231.

Uwaga: między numerami stron wpisujemy półpauzę – (a nie dywiz -) bez spacji.

Gdy wskazujemy konkretną stronę i następną, stosujemy zapis: s. 16n lub wiersz 5n (bez spacji

i bez kropki). W przypadku gdy chodzi o więcej niż jeden kolejny wiersz lub stronę, stosujemy skrót

nn, np. s. 32nn, Rdz 2, 14nn.

W przypadku dwóch lub więcej miejsc wydania rozdzielamy je półpauzą bez spacji: Warszawa–

Kraków 2008.

4. W opisach prac zbiorowych tytuł (kursywą) poprzedza redaktora (-ów), którego nazwisko podajemy

w mianowniku po skrócie red.

G. Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie, [w:] Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. 1, Warszawa

2005, s. 236−241.

Jeśli w tytule dzieła pojawia się inny tytuł, ten drugi również zapisujemy kursywą w cudzysłowie,

np. Plotka o „Weselu”.

5. Tytuły czasopism podajemy czcionką prostą w cudzysłowie. Poszczególne elementy opisu bibliograficznego

zapisujemy w sposób następujący: numer rocznika (rok wydania) numer lub zeszyt.

G. Ignatowski, Wpływ wizyty Benedykta XVI w Państwie Izrael na dialog katolicko-żydowski, „Polonia Sacra” 32

(2013) nr 1, s. 19−30.

6. Tytuły czasopism podajemy w pełnym brzmieniu. Uwaga: unikamy stosowania skrótów tytułów

czasopism – jeżeli sam autor je wprowadza i stosuje konsekwentnie, to zostawiamy, ale nie

wprowadzamy ich na siłę.

7. Hasła z encyklopedii, leksykonów i słowników:

R. Łukaszyk, Anonimowe chrześcijaństwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, red. E. Gigilewicz, Lublin 1985, kol.

636−638.

8. Przy odsyłaniu do stron internetowych należy podać: autora, tytuł utworu, „adres” internetowy

oraz w nawiasie datę korzystania ze strony.

Z. Kletowski, O świątyniach Kioto, www.int.pan.wroc.pl/gm/wystawajaponia/wystawa/gaweda13.htm

(1.12.2004).

9. W przypadku gdy tekstu danego autora nie cytujemy, lecz jedynie streszczamy, parafrazujemy

lub do niego odsyłamy w celu znalezienia szerszej informacji, przypis poprzedzamy odpowiednio

skrótem: por. albo zob.

10. W przypisie, w którym dane bibliograficzne są takie same jak w przypisie bezpośrednio go poprzedzającym,

stosujemy zapis: Tamże, s. 10.

Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła lub jego

skrócony zapis (za każdym razem jednakowy), s. 10.

G. Greshake, Wprowadzenie..., dz. cyt., s. 14–15.

Jeżeli w jednym przypisie występują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego

autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych – jeśli występują bezpośrednio po sobie)

zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: tenże (taż), tytuł lub jego skrót, dz. cyt., s. 10.

11. Cytowanie dokumentów archiwalnych:

Podajemy nazwę archiwum w skrócie, następnie nazwę zespołu lub sygnaturę, oznaczenie tomu, tytuł zespołu archiwalnego, tytuł dokumentu, karty lub strony. Stosujemy pełną nazwę archiwum przy pierwszym cytowaniu.

Teksty należy przygotować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego (https://upjp2.edu.pl/uczelnia/jednostki-organizacyjne/wydawnictwo) w pliku Zasady redakcyjne dla autorów.pdf.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Praca nie została wydana w przeszłości drukiem i (lub) w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 2. Praca nie została zgłoszona do innego czasopisma lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 3. Praca nie znajduje się w recenzji w innej redakcji.
 4. Praca została wykonana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich autorów.
 5. Praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a o zaistnieniu takiego konfliktu interesów, np. komercyjnym źródle finansowania pracy poinformowano w stosownej części pracy.
 6. Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmuję do wiadomości, że o takim naruszeniu redakcja i wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonego autora ze wskazaniem zakresu naruszenia.
 

Prawa autorskie

Twórca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do utworu i że nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich innych osób.

Twórca zezwala Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie korzystanie z utworu, to jest:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);
 • włączenie utworu w skład utworu zbiorowego;
 • udzielanie przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie sublicencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie udostępnia utwór na Platformie Czasopism należącej do uczelni, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu pod następującymi warunkami:

 • zostanie podany autor i tytuł utworu,
 • zostanie podane miejsce publikacji (tytuł czasopisma i adres internetowy do oryginalnie opublikowanego utworu),
 • utwór będzie dystrybuowany w sposób niekomercyjny,
 • nie będą tworzone utwory zależne.

 

Polityka prywatności

Informacje ogólne
 1. Operatorem serwisu jest Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.
Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Udostępnienie danych
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
www.ogicom.pl