Przesyłanie tekstów

Czasopismo nie przyjmuje obecnie nowych zgłoszeń.

Wytyczne dla autorów

Artykuły nadsyłane do czasopisma powinny mieć objętość od 0,5 do 1,5 arkusza wydawniczego (20-60 tys. znaków). Do artykułu powinny być załączone abstrakty: w języku, w jakim został napisany oraz angielskim. Dodatkowo powinien zawierać 5-10 słów kluczy w języku artykułu oraz w języku angielskim (keywords). Do tekstu należy dołączyć bibliografię załącznikową.

Tekst powinien zawierać informacje o autorze: imię nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy oraz adres poczty elektronicznej.

 

PRZYPISY

1. Stosujemy tzw. przypisy dolne. Numer przypisu (cyfry arabskie) w tekście umieszczamy przed

znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część.

Do sekt tych zalicza się paulicjan¹, jak również niektóre grupy monofizytów².

2. W opisach bibliograficznych stosujemy prostą wersję zapisu przecinkowego (uwaga: przecinek

po tytule winien być zapisany czcionką prostą, nie kursywą).

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2003.

3. Opis bibliograficzny publikacji zwartej (książki) powinien zawierać: inicjał imienia (lub inicjały

rozdzielone spacją), nazwisko (-a) autora (-ów), tytuł dzieła, podtytuł (oddzielone kropką), inicjał

imienia i nazwisko tłumacza, miejsce i rok wydania, stronę (ze skrótem s.). Uwaga: nie podajemy

nazw wydawnictw.

W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 19801991, Warszawa 1993, s. 11−14.

A. Y. Napier, C. A. Whitaker, Rodzinna karuzela, tłum. A. Kowalska, Kraków 2006, s. 219−231.

Uwaga: między numerami stron wpisujemy półpauzę – (a nie dywiz -) bez spacji.

Gdy wskazujemy konkretną stronę i następną, stosujemy zapis: s. 16n lub wiersz 5n (bez spacji

i bez kropki). W przypadku gdy chodzi o więcej niż jeden kolejny wiersz lub stronę, stosujemy skrót

nn, np. s. 32nn, Rdz 2, 14nn.

W przypadku dwóch lub więcej miejsc wydania rozdzielamy je półpauzą bez spacji: Warszawa–

Kraków 2008.

4. W opisach prac zbiorowych tytuł (kursywą) poprzedza redaktora (-ów), którego nazwisko podajemy

w mianowniku po skrócie red.

G. Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie, [w:] Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. 1, Warszawa

2005, s. 236−241.

Jeśli w tytule dzieła pojawia się inny tytuł, ten drugi również zapisujemy kursywą w cudzysłowie,

np. Plotka o „Weselu”.

5. Tytuły czasopism podajemy czcionką prostą w cudzysłowie. Poszczególne elementy opisu bibliograficznego

zapisujemy w sposób następujący: numer rocznika (rok wydania) numer lub zeszyt.

G. Ignatowski, Wpływ wizyty Benedykta XVI w Państwie Izrael na dialog katolicko-żydowski, „Polonia Sacra” 32

(2013) nr 1, s. 19−30.

6. Tytuły czasopism podajemy w pełnym brzmieniu. Uwaga: unikamy stosowania skrótów tytułów

czasopism – jeżeli sam autor je wprowadza i stosuje konsekwentnie, to zostawiamy, ale nie

wprowadzamy ich na siłę.

7. Hasła z encyklopedii, leksykonów i słowników:

R. Łukaszyk, Anonimowe chrześcijaństwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, red. E. Gigilewicz, Lublin 1985, kol.

636−638.

8. Przy odsyłaniu do stron internetowych należy podać: autora, tytuł utworu, „adres” internetowy

oraz w nawiasie datę korzystania ze strony.

Z. Kletowski, O świątyniach Kioto, www.int.pan.wroc.pl/gm/wystawajaponia/wystawa/gaweda13.htm

(1.12.2004).

9. W przypadku gdy tekstu danego autora nie cytujemy, lecz jedynie streszczamy, parafrazujemy

lub do niego odsyłamy w celu znalezienia szerszej informacji, przypis poprzedzamy odpowiednio

skrótem: por. albo zob.

10. W przypisie, w którym dane bibliograficzne są takie same jak w przypisie bezpośrednio go poprzedzającym,

stosujemy zapis: Tamże, s. 10.

Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła lub jego

skrócony zapis (za każdym razem jednakowy), s. 10.

G. Greshake, Wprowadzenie..., dz. cyt., s. 14–15.

Jeżeli w jednym przypisie występują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego

autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych – jeśli występują bezpośrednio po sobie)

zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: tenże (taż), tytuł lub jego skrót, dz. cyt., s. 10.

11. Cytowanie dokumentów archiwalnych:

Podajemy nazwę archiwum w skrócie, następnie nazwę zespołu lub sygnaturę, oznaczenie tomu, tytuł zespołu archiwalnego, tytuł dokumentu, karty lub strony. Stosujemy pełną nazwę archiwum przy pierwszym cytowaniu.

Teksty należy przygotować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego (https://upjp2.edu.pl/uczelnia/jednostki-organizacyjne/wydawnictwo) w pliku Zasady redakcyjne dla autorów.pdf.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania.

  • Praca nie została wydana w przeszłości drukiem i (lub) w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju.
  • Praca nie została zgłoszona do innego czasopisma lub monografii w Polsce lub innym kraju.
  • Praca nie znajduje się w recenzji w innej redakcji.
  • Praca została wykonana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich autorów.
  • Praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a o zaistnieniu takiego konfliktu interesów, np. komercyjnym źródle finansowania pracy poinformowano w stosownej części pracy.
  • Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmuję do wiadomości, że o takim naruszeniu redakcja i wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonego autora ze wskazaniem zakresu naruszenia.

Polityka prywatności

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób wskazany podczas rejestracji w czasopiśmie, nie będą wykorzystywane w inny sposób i nie będą udostępniane innym podmiotom. Administratorem danych osobowych jest wydawca czasopisma.