O czasopiśmie

Czasopismo ukazywało się w latach 2009-2019

Zakres i zasięg czasopisma

"Orientalia Christiana Cracoviensia" są interdyscyplinarnym rocznikiem naukowym poświęconym badaniom chrześcijaństwa na rozległych obszarach szeroko rozumianego Wschodu. Zajmowało się badaniem historycznych Kościołów w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie. Eksploruje pogranicza chrześcijaństwa, bada relacje między chrześcijanami Wschodu i Zachodu oraz relacje chrześcijańsko-muzułmańskie, a także stosunek chrześcijan do różnych tradycji azjatyckich. Tworzyło platformę wymiany myśli, opinii i propozycji metod badawczych, zachęcając do publikowania autorów z różnych dziedzin: historyków, socjologów, antropologów, kulturoznawców, teologów.

Proces recenzji

Autorzy, przesyłając teksty do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na przyjęty sposób recenzowania prac. Każdy nadesłane teksty poddawany jest początkowo recenzji wewnętrznej, w gronie redakcji, następnie, po uzyskaniu akceptacji, zostaje przesłany do dwóch niezależnych zewnętrznych recenzentów. Prace nie są wysyłane do recenzentów pochodzących z tej samej jednostki naukowej, przy której afiliowany jest autor tekstu. Recenzje odbywają się w trybie anonimowym i poufnym, a recenzenci nie mają wiedzy na temat recenzowanego artykułu przed jego otrzymaniem.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewniało otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Etyka czasopisma i nadużycia

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).