Syriac writers and their works from the 1ˢᵗ through the 5ᵗʰ century of Christianity

Michael Abdalla

Abstrakt


The first centuries of Christianity are abundant with the names of clergymen and other people from outside of the church hierarchy whose writing recorded in the Syriac language is still attracting the interest of researchers in numerous centres of scholarship all over the world. There is a common consensus that in the course of centuries this body of work played a role of a link between the Mesopotamian-Hellenistic-Arabic culture and the western world.


Słowa kluczowe


Christianity; Syriac writers

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Abdalla M., Z kręgu folkloru chrześcijańskich Asyryjczyków, „Literatura Ludowa” 1986 no. 4–6, pp. 63–76.

Abūna A., Adab al-luġa al-ārāmiyya, Beirut 1996, 2ⁿᵈ ed.

Afrem I Barṣōm, Al-Lu’lu’ al-manṯūr fī tārīḫ al-‘ulūm wa-l-ādāb as-suriāniyya, Baghdad 1976.

Aḥmad al-Šahrastānī, Al-Milal wa-n-Niḥal, Beirut [n.d.].

Apokryfy Nowego Testamentu, pod red. M. Starowieyskiego, vol.1–3, Kraków 2001–2007.

Bar ‘Ebrāya (Bar Hebraeus), Tārīḫ muḫtaṣar ad-duwal (no date and place of publication given).

Bednarowicz S., Dzieje biblijnego Józefa w dwunastu syriackich poematach o Józefie Sprawiedliwym Pseudo-Efrema, Poznań 2009.

Hitti Ph., History of Syria, New York 1951.

Ibn an-Nadīm, Al-Fahrest, Beirut 1997.

Isshaq L., As-Suriān fī abrašiyat al-Ǧazīra wa-l-Furāt: Tārīḫ-ḥaḍāra-turāṯ, Qāmišlī 2006

Kāmil M., Al-Bakrī M. H., Rušdī Z. M., Tārīḫ al-adab as-suriānī, Cairo 1987.

Kościelniak K., Grecy i Arabowie. Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634–1516), Kraków 2004.

Starowieyski M. (ed.), Muza chrześcijańska, vol. 1, Kraków 1985.

Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu, Warszawa 1999.

Szymusiak J. M., Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971.

Šēr (Scher) A., Tārīḫ Kaldo wa Āṯūr, Beirut 1913.

Uciecha A., Afrahat, mędrzec perski – stan badań, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33 (2000), pp. 25–40.

Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Katowice 2002.
Copyright (c) 2015 Michael Abdalla