Grecy we Lwowie: zapomniani obywatele

Ihor Lylo

Abstrakt


Lwów będący ważnym centrum życia ekonomicznego na pograniczu polsko-ukraińskim daje doskonałą okazję do badań nad historią małych grup etnicznych mieszkających na tym terenie od czasów wczesnego średniowiecza. O Grekach jako zwartej grupie, posiadających własną tożsamość etniczną, a mieszkających na stałe we Lwowie, możemy mówić od drugiej połowy XVI wieku. Chociaż przybywali tutaj już po upadku Konstantynopola w 1453 roku, to przez długi czas jako chrześcijanie prawosławni zmuszeni byli wybierać między utratą tożsamości religijnej a przyłączeniem się do grona prawosławnych Rusinów. Zróżnicowanie Greków mieszkających we Lwowie w XVI i XVII wieku – poddanej analizie w niniejszym artykule – odzwierciedla aktywność tej grupy, wśród której wyróżnić można kupców, przyjeżdżających czasowo, kupców posiadających stałe placówki, nauczycieli, rzemieślników i innych.


Słowa kluczowe


Lwów, Grecy, tożsamość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Charewiczowa Ł., Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925, s. 23 (Studia nad Historją Kultury w Polsce, 1).

Dziubiński A., Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII w., Wrocław 1998.

Łoziński W., Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI–XVII wieku, Lwów 1902.

Mańkowski T., Orient w polskiej kulturze artystycznej, [w:] Studia z historii sztuki, t. 8, Wrocław–Kraków 1959.

Motylewicz J., Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, Przemyśl–Rzeszów 1993.

Obuchowska-Pysiowa H., Udział Krakowa w handlu zagranicznym Rzeczypospolitej w pierwszych latach XVII w., Wrocław 1981.

Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta, t. 1, Najstarsza księga miejska. 1382– 1389, wyd. A. Czołowski, Lwów 1892.

Rachwał S., Jan Alnpek i jego opis miasta Lwowa, Lwów 1930.

Szczygieł R., Jarmarki jarosławskie i ich rola w handlu Rzeczypospolitej w XVI–XVII w., „Roczniki Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” 9 (1972–1976).

Treiderowa A., Mieszkańcy Wschodu we Lwowie, „Miesięcznik Heraldyczny” XIV (1935) nr 10.

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 10, Warszawa 1916.

Wagner W., Handel dawnego Jarosławia do połowy XVII w., [w:] Prace historyczne ku uczczenia 50-lecia Akademickiego Koła Historyków Uniwersytetu J. Kazimierza we Lwowie, Lwów 1929.

Φώτιος Αρ., Δημητρακόπουλος, Αρσένιος Ελασσόνος. (1550–1626). Βίος και έργο, Αθήνα 1984.

Бантыш-Каменский Н. Н., Реестры по греческим делам Московского Архива Коллегии иностранных дел Российский государственный архив древних актов, Ф. 52, oп. 1, Москва 2001, s. 186 (Россия и христианский Восток, вып. 2, отв. ред. Б. Л. Фонкич).

Дмитриевский А., Архиепископ Элассонский Арсений и мемуары его из истории русской истории по рукописи трапезунтского Сумелийского монастыря, Київ 1899.

Зіморович Б., Потрійний Львів. Leopolis Triplex, Львів 2002.

Зубрицький Д., Хроніка міста Львова, Львів 2002.

Ісаєвич Я., Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVII ст., Київ 1966.

Капраль М., Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550–1585 рр., „Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія історична”, z. 37, cz. 1, 2002.

Кривонос В., До питання про діяльність середземноморських греків у Львові в XVI – середині XVII ст., [w:] Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 2, Kraków 1998, s. 59–67.

Лильо И., Контакты греческого Востока с городами Галицкой Руси в XI–XV вв., [w:] Byzantium, new peoples, new powers: the Byzantino-Slav contact zone, from the ninth to the fifteenth century, ed. by M. Kaimakamova, M. Salamon, M. Smorąg-Różycka, Cracow 2007 (Byzantina et Slavica Cracoviensia, 5).

Лильо І. М., Родина Папара у Львові, [w:] Подвижники й меценати. Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні XVII–XIX ст., Київ 2001, s. 105–111.

Лильо І., Нариси з історії грецької громади міста Львова в 16–17 ст., Львів, 2002.

Подградская Е. М., Экономические связи Молдавского княжества и Балканских стран с Русским государством в XVII вв., Кишинёв 1980.

Привілеї міста Львова (XIV–XVIII ст.), wyd. М. Капраль, Львів 1998.

Созанський І., З минувшини м. Броди. Причинки до історії міста в XVII в. (Репринтне видання 1911 р.), Броди 2003.

Срібний Ф., Студії над організацією Львівської Ставропігії від кінця XVI до першої половини XVII ст., Записки Наукового Товариства ім. Шевченка (ЗНТШ), t. 108, s. 1–38, t. 112, s. 59–73, t. 114, s. 25–26.

Томазов В., Из генеалогии рода Мазараки, [w:] Україна – Греція: історія та сучасність: Тези ІІ міжнародної конференції 22–24 лютого 1995, Київ 1995, s. 128–131.

Шустова Ю. Э., Посольские книги как источник по истории введения греко-католической унии на украинских землях в составе Речи Посполитой в 70–90-х годах XVII века, [w:] Источниковедение: поиски и находки. Сборник научных трудов, вып. 1, Воронеж 2000, s. 110–120.
Copyright (c) 2015 Ihor Lylo