Owce, rekruci i machorka. Wokół „Zbioru prac i materiałów” Mychajła Zubryckiego

Norbert Morawiec

Abstrakt


W 2013 roku lwowskie wydawnictwo „Litopis” opublikowało pierwszy tom dzieł zebranych ukraińskiego historyka i etno­grafa Bojkowszczyzny, jednocześnie księdza greckokatolickiego – Mychajła Zubryc­kiego (1856–1919). Publikacja wzbudziła zainteresowanie osobą Zubryc­kiego i jego spuścizną, ale także podsyciła – istniejący od pewnego czasu w środowisku intelektualnym – dyskurs badawczy dotyczący relacji historyk – „mała ojczyzna”. Artykuł ma za zadanie zapoznać polskiego czytelnika z powyższym wydawnictwem, ale także zapytać o możliwość jego wykorzystania w namysłach historycznych i historiograficzno­‑metodologicznych.

Słowa kluczowe


historia historiografii; Mychajło Zubrycki; Bojkowszczyzna; Kościół greckokatolicki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Polemic between Ivan Franko and Mykhailo Zubrytskyi, Dr. Frank Sysyn, https://www.youtube.com/watch?v=-31G2lrp6as (15.03.2015).

Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny, red. B. Płonka­‑Syroka, Wrocław 2005.

Baczkowski M., Pod czarno­‑żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro­‑węgierskich struktur militarnych 1868–1914, Kraków 2003.

Brady J., Transnational Conversions: Greek Catholic Migrants and Russky Orthodox Con­version Movements in Austria­‑Hungary, Russia, and the Americas (1890–1914), PhD Dissertation, Pittsburgh 2012.

Burawoy M., Public Sociologies: Contradictions, Dilemmas, and Possibilities, „Social Forces” 82 (June 2004) no. 4, s. 1603–1618.

Copsey N., Echoes of the Past in Contemporary Politics: the case of Polish­‑Ukrainian, Relations, [w:] Sussex European Institute. Working Paper No 87, https://www.sussex. ac.uk/webteam /gateway/f ile.php? name= sei­‑working- paper- no-87.pdf&site=266, s. 1–21 (15.03.2015).

Dziubiński A., Z dziejów nałogu tytoniowego i produkcji wyrobów nikotynowych w Rzeczy­pospolitej w XVII i XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 105 (1998) nr 2 , s. 33–51.

Grzybowski A., Historia tytoniu w Europie, „Herba Polonica” 52 (2006) no. 4, s. 149–150.

Hryniuk S. M., A Peasant Society in Transition: Ukrainian Peasant in Five East Galician Counties 1880–1900. A Disertation Presented To The Faculty of Graduate Studies In Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Doctor of Philosophy, University in Manitoba 1984.

Hrytsak Y., The Importance of Being Galician: the Issue of Identities in Borderlands, “Yearbook of the International Cultural Centre” 11 (2003), s. 11–18.

Hrytsak Y., On Sails and Gales, and Ships Driving Directions: Post­‑Soviet Ukraine, „Ab Imperio” 2004 no. 1, s. 229–254.

Kis O., Displaced Memories of a Displaced People: Towards the Problem of Missing Polish Narratives in Lviv, [w:] Remembering Europe’s Expelled Peoples of the Twentieh Century, ed. Barbara Törnquist­‑Plewa, Bo Petersson, Lund 2009, s. 60–75.

Morawiec N., Chleb, książki, truskawki. Rawity­‑Gawrońskiego uprawianie historii (przyczynek do antropologii wiedzy/historiografii), [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut­‑Marciniak, M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013, s. 67–89.

Morawiec N., Feminizowanie historii a soteriologiczny wymiar kobiecości – na przykładzie „Opowiadania o Historii powszechnej dla ludu wiejskiego” Ludwiki hrabiny Ostrowskiej, dziedziczki z Maluszyna, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, t. 1: „Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, red. M. Korybut­‑Marciniak, M. Zbrzeźniak, Łódź 2014, s. 87–109.

Plokhy S., Beyond nationality, „Ab Imperio” 2007 no. 4, s. 25–46.

Płonka­‑Syroka B., Antropologia wiedzy – nowa perspektywa badań nad historią nauk przyrodniczych, [w:] Perspektywy badań interdyscyplinarnych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 29–37 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2966, Historia 175).

Płonka­‑Syroka B., Antropologia wiedzy – nowa dyscyplina badań humanistycznych, „Kwar­talnik Historii Nauki i Techniki” 53 (2008) nr 1, s. 163–169.

Płonka­‑Syroka B., Tradycje interpretacyjne w filozofii europejskiej a kształtowanie się standardu antropologii wiedzy, [w:] Klio viae et inviae. Opuscula Marco Cetwinski dedicata, red. A. Odrzywolska­‑Kidawa, Warszawa 2010, s. 261–268.

Płonka­‑Syroka B., Medycyna w historii i kulturze – studia z antropologii wiedzy, Wrocław 2013.

Public sociology in review (telebridge with Michael Burawoy, ed. Alexei Boklin), [w:] Virtuali­zation of inter­‑university and academic communication: Methods, structure, communities, ed. N. Pokrovsky, J. Round, A. Boklin, Moscow 2011, s. 121–146.

Purchla J., Małopolska or Galicia: Cracows Dilemmas in Central Europe, „Acta Slavica Iaponica” 2007 no. 15, s. 262–263.

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przekł. J. Margasiński, Kraków 2000.

Starek A., Podolak I., Rakotwórcze działanie dymu tytoniowego, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 60 (2009) nr 4, s. 303.

Sysyn F., The Ukrainian Populst Clergy and the Habsburgs: The Conflicted Vision of Father Mykhailo Zubryts’kyi, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata­‑Walczak, Białystok 2012, s. 901–912.

Sysyn F., Religion within the Ukrainian Populist Credo: The Enlightened Pastor Mykhajlo Zubrytsky, „Journal of Ukrainian Studies” 37 (2012), s. 85–96.

Wolff L., The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture, Standford 2010.

Yekelchyk S., Bridging the Past and the Future: Ukrainian History Writing Since In­dependence, „Canadian Slavonic Papers/Revue Canadienne des Slavistes” 53 (June­‑Sept.-Dec. 2011) no. 2/4, s. 559–573.

Гощіцька Т., Слідами Михайла Зубрицького (на основі польових матеріалів з народного будівництва зібраних в с. Мшанець та Плоске, Старосамбірського р­‑ну Львівської обл.), “Народознавчі зошити” 2011 № 2 (98), s. 355–364.

Дем’ян Г., Маловідомі сторінки життя і наукової праці Михайла Зубрицького, Г. Дем’ян, Маловідомі сторінки життя і наукової праці Михайла Зубрицького, [w:] Праці Секції етнографії та фольклористики, редактори Р. Кирчів, О. Купчинський, Львів 1992, s. 172–196 (Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка, 223); http://www.anthropos.net.ua/ jspui/bitstream/ 123456789/587/1/172-196_Дем%20ян_Г.pdf. (15.03.2015).

Зубрицький М., Зібрані твори і матеріали у трьох томах, т. 1: Наукові праці, Літопис, Львів 2013.

Кісь О., Цінне видання для українознавців. Михайло Зубрицький, „Зібрані твори і матеріали у трьох томах”, т. 1: „Наукові праці, Літопис”, Львів 2013, s. 610, „Народознавчі зошити” 2013 № 6 (114), s. 1173–1175.

Кляшторна Н., Отець Михайло Зубрицький – повернення спадщини, „Наше Cлово” Істoрiя, №3, 19.01.2014, http://www.nasze­‑slowo.pl/отець­‑михайло­‑зубрицький­‑поверненн/ (15.03.2015).

Cисин Ф., Отець Михайло Зубрицький: Нестор українського села, [w:] М. Зубрицький, Зібрані твори і матеріали у трьох томах, т. 1: Наукові праці, Літопис, Львів 2013, s. 15–41.
Copyright (c) 2016 Norbert Morawiec