O czasopiśmie

Cel i zakres czasopisma

"Pro Musica Sacra" jest naukowym czasopismem podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ten w obecnym kształcie ma następującą strukturę: I – Artykuły i rozprawy; II – Uwagi, polemiki, komunikaty; III – Recenzje i sprawozdania. Staramy się, by zamawiane artykuły dotyczyły następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej. W skład redakcji wchodzą redaktorzy odpowiedzialni m.in. za wymienione tematy (redaktorzy tematyczni), będący pracownikami pierwszego i jak na razie jedynego w Polsce Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, pierwszego kierunku – Muzyka kościelna. Połączenie sił dwóch uczelni: Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jak nigdy dotąd daje gwarancję pełnego spojrzenia na problematykę związaną z zagadnieniem muzyki kościelnej.
Artykuły mają streszczenia w obcych językach konferencyjnych. Przeciętnie w jednym numerze naszego czasopisma ukazuje się ponad 50% artykułów autorów pochodzących spoza jednostki wydającej czasopismo.

Opłaty

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie lub przyjęcie tekstów do publikacji w czasopiśmie.

Proces recenzji

Artykuły przesłane do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora według procedury, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (podwójnie anonimowy proces recenzji). Kryterium recenzji poza metodologiczną i merytoryczną poprawnością jest oryginalność koncepcji i wkład w rozwój nauk teologicznych.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo jest publikowane w trybie otwartego dostępu (natychmiastowy, darmowy dostęp) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Politykę otwartości wydawcy można sprawdzić w serwisie Sherpa Romeo

Indeksowanie czasopisma w bazach danych

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych:

Etyka czasopisma i nadużycia

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji. W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Przeciwdziałanie plagiatom

Każde zgłoszenie przed procesem recenzji poddawane jest kontroli oryginalności przy użyciu Crossref Similarity Check, które jest obsługiwane przez iThenticate. Manuskrypty, w których stwierdzono plagiat, są odrzucane.

Historia czasopisma

Pierwszy numer naszego pisma pod tytułem Musicam Sacram Promovere ukazał się w 2004 roku. W następnym roku wyszedł drugi tom studiów pt. Pro Musica Sacra. Od tamtego czasu, średnio jeden numer na rok (w roku 2009 wyszedł dodatkowo numer nadzwyczajny) ukazywały się kolejne tomy. 24 marca 2011 roku rocznik został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Krakowie jako czasopismo. 30 maja 2011 roku Narodowy Ośrodek ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie zarezerwował dla "Pro Musica Sacra" numer ISSN 2083-4039.

W przeszłości do współpracy z naszym pismem były zapraszane międzynarodowe autorytety w poszczególnych dziedzinach życia muzycznego. Także obecnie, m.in. poprzez nawiązanie kontaktów z Papieskim Instytutem Muzyki Kościelnej w Rzymie, z uniwersytetami w Grazu i Kolonii, kontynuowana jest wymiana myśli, wyników badań naukowych i doświadczeń w dziedzinie edukacji muzycznej.

Archiwizowanie

Czasopismo korzysta z systemów LOCKSS i CLOCKSS, które umożliwiają archiwizowanie wybranych czasopism publikowanych w internecie. Każdy zarchiwizowany artykuł jest wielokrotnie sprawdzany, a jego kopia przywracana w przypadku wystąpienia błędów lub nieciągłości danych. 

Punktacja

Pro Musica Sacra (ISSN 2083-4039 druk, ISSN 2391-6729 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201035, liczbę punktów: 70przypisane dyscypliny naukowe: historianauki o sztucearchitektura i urbanistyka, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów40 i przypisane dyscypliny naukowenauki o sztucearchitektura i urbanistyka.

Finansowanie

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SP/0599/2021/1 z dnia 10.01.2023 r. Okres realizacji projektu: 7 listopada 2022 r.  – 7 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania 40 000,00 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Pro Musica Sacra" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.