O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

"Pro Musica Sacra" jest naukowym czasopismem podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ten w obecnym kształcie ma następującą strukturę: I – Artykuły i rozprawy; II – Uwagi, polemiki, komunikaty; III – Recenzje i sprawozdania.

Staramy się, by zamawiane artykuły dotyczyły następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej.

W skład redakcji wchodzą redaktorzy odpowiedzialni m.in. za wymienione tematy (redaktorzy tematyczni), będący pracownikami pierwszego i jak na razie jedynego w Polsce Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, pierwszego kierunku – Muzyka kościelna. Połączenie sił dwóch uczelni: Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jak nigdy dotąd daje gwarancję pełnego spojrzenia na problematykę związaną z zagadnieniem muzyki kościelnej.

Artykuły mają streszczenia w obcych językach konferencyjnych. Przeciętnie w jednym numerze naszego czasopisma ukazuje się ponad 50% artykułów autorów pochodzących spoza jednostki wydającej czasopismo.

Wersją główną czasopisma jest wersja papierowa.

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne online w międzynarodowej bazie danych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities


Proces recenzji

Wszystkie artykuły są recenzowane przez komitet redakcyjny czasopisma oraz przez zespół recenzentów. Od roku 2012 każdy artykuł recenzowany będzie przez dwóch recenzentów spoza jednostki wydającej. W zgodzie z wymogami double-blind review process, recenzje zewnętrzne będą anonimowe (autorzy ani recenzenci nie będą znali swoich tożsamości).

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Zapora Ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.

Historia czasopisma

Pierwszy numer naszego pisma pod tytułem Musicam Sacram Promovere ukazał się w 2004 roku. W następnym roku wyszedł drugi tom studiów pt. Pro Musica Sacra. Od tamtego czasu, średnio jeden numer na rok (w roku 2009 wyszedł dodatkowo numer nadzwyczajny) ukazywały się kolejne tomy. 24 marca 2011 roku rocznik został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Krakowie jako czasopismo. 30 maja 2011 roku Narodowy Ośrodek ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie zarezerwował dla "Pro Musica Sacra" numer ISSN 2083-4039.

W przeszłości do współpracy z naszym pismem były zapraszane międzynarodowe autorytety w poszczególnych dziedzinach życia muzycznego. Także obecnie, m.in. poprzez nawiązanie kontaktów z Papieskim Instytutem Muzyki Kościelnej w Rzymie, z uniwersytetami w Grazu i Kolonii, kontynuowana jest wymiana myśli, wyników badań naukowych i doświadczeń w dziedzinie edukacji muzycznej.