Jean-Luca Mariona koncepcja ikony jako sposób na przezwyciężenie zarzutów przeciw religii wysuniętych przez Ludwiga Feuerbacha

Klaudia Miśkowicz

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji idola i ikony Jean-Luc Mariona jako odpowiedzi na zarzuty wobec religii wysunięte przez L. Feuerbacha. Feuerbach uważał religię za ludzki wytwór zawierający prawdę o człowieku, a nie o Bogu. Idea Boga, według Feuerbacha, jest zobiektywizowaną istotą człowieka. Marion po części zgadza się z krytyką Feuerbacha: kategoria idola pokazuje, że akty religijne nie ujmują samego Boga, ale ukazują ograniczoność ludzkiego ujmowania. Nie jest to jednak jedyny sposób odnoszenia się do boskości. W miejsce idola Marion stawia ikonę, która nie poddaje się ograniczeniom ludzkich kategorii i dzięki temu sięga do głębszej, niepojmowalnej rzeczywistości. 

Słowa kluczowe


Ludwig Feuerbach; Jean-Luc Marion; krytyka religii' idol i ikona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Feuerbach L., O istocie chrześcijaństwa, tłum. A. Landman, Warszawa 1959.

Feuerbach L., Wykłady o istocie religii, tłum. E. Skowron, T. Witwicki, Warszawa 1953.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.

Marion J.-L., Bóg bez bycia, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1996.

Tarnowski K., Jean-Luc Marion, fenomenolog miłości większej niż bycie, w: J.-L. Marion, Bóg bez bycia, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1996.
Copyright (c) 2018 Klaudia Miśkowicz