Wyrażenie „czas, czasy i połowa czasu” jako ograniczony okres ucisku i cierpienia w Księdze Daniela i Apokalipsie św. Jana

Autor

  • Robert Żarnowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.4183

Słowa kluczowe:

czas, prześladowanie, cierpienie, Apokalipsa, eschatologia, kairos

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę tekstów biblijnych Księgi Daniela i Apokalipsy św. Jana, w których występuje określenie „czas i czasy, i połowa czasu”. Wyrażenie to opisuje okres działania sił zła przeciwnych Bogu, kiedy to lud Boży doświadcza prześladowania i ucisku. Ponadto w księdze Apokalipsy pojawiają się wyrażenia równoznaczne bazujące na przeliczeniu wspomnianego wyrażenia na okres trzech i pół roku: „czterdzieści dwa miesiące” i „tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”, a także liczbowo tożsamy okres „trzech i pół dnia”. Najpierw omówiono krótko koncepcję czasu w Piśmie Świętym i dokonano przeglądu hebrajskiej i greckiej terminologii dotyczącej czasu. Następnie przeanalizowano teksty, w których pojawia się bezpośrednio wyrażenie „czas, czasy i połowa czasu” (Dn 7,25; 12,7; Ap 12,14), oraz miejsc z określeniami równoznacznymi (Ap 11,2.3.9.11; 12,6; 13,5). W podsumowaniu wskazano na główne idee kryjące się za analizowanymi określeniami. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że określenie „czas i czasy, i połowa czasu” oraz wyrażenia równoznaczne wskazują na przedział czasowy cechujący się cierpieniem i prześladowaniem spowodowanym pozornym triumfem zła. Zwycięstwo to jest jednak złudne i całkowicie przejściowe, ograniczone potęgą Boga, który panuje nad czasem i historią.

Bibliografia

Aune D.E., Revelation 6–16, Word Biblical Commentary 52B, Dallas 2002.

Bauer W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, ed. F.W. Danker, 3rd edition, Chicago–London 2000.

Beale G.K., The Book of Revelation. A Commentary on the Greek Text, Carlisle 1999.

Farkaš P., La „donna” di Apocalisse 12. Storia, bilancio, nuove prospettive, Tesi Gregoriana – Teologia 25, Roma 1997.

Goldingay J. E., Daniel, Word Biblical Commentary 30, Dallas 2002.

Hałas S., Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni, Kraków 1999.

Hatch E., Redpath H. A., A Concordance to the Septuagint and the Other Greek Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books), Grand Rapids 2005.

Holladay W.L., Köhler L., A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old

Testament, Leiden 1971.

Homerski J., Księga Daniela. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy, Pismo Święte Starego Testamentu 11/2, Poznań 2008.

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, tłum., wstęp, komentarz J. Radożycki, Poznań 1984.

Köhler L., Baumgartner W., Richardson M. E. J., Stamm J. J., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden–New York 1999.

Leksykon biblijny, red. F. Rienecker, G. Maier, Prymasowska Seria Biblijna 18, Warszawa 2001.

MacArthur J., Revelation 1–11, MacArthur New Testament Commentary, Chicago 1999.

Nowińska J., Ap 12 jako teologia historii, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 4 (2009), s. 269–283.

Nowy Testament grecki i polski. Novum Testamentum Graece et Polonice, red.

R. Bogacz, R. Mazur, Poznań 2017.

Ostański P., Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy, Ząbki 2005.

Parchem M., Księga Daniela. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny – Stary Testament 26, Częstochowa 2008.

Podeszwa P., Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia ἡ μαρτυρία Ἰησοῦ w Apokalipsie św. Jana, Studia i Materiały 142, Poznań 2011.

Ryken L., Wilhoit J.C., Longman III T., Słownik symboliki biblijnej, tłum. Z. Kościuk, Prymasowska Seria Biblijna 20, Warszawa 2003.

Siemieniec T., Teologiczna funkcja terminów καιρός i χρόνος w Apokalipsie Janowej, „Verbum Vitae” 35 (2019), s. 307–342.

Stachowiak L., Teologiczno-biblijna problematyka czasu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 5 (1964), s. 291–303.

Stefaniak L., Interpretacja 12 rozdziału Apokalipsy św. Jana w świetle historii egzegezy, Poznań 1957.

Szczepanowicz B., Tajemnice liczb biblijnych, Kraków 2018.

Theological Dictionary of the New Testament, ed. G. Kittel, G. Friedrich, transl. G.W. Bromiley, Grand Rapids 1995.

Urbanek B., Apokalipsa. Szczęśliwy, kto ją odczytuje, Częstochowa 2012.

Vollständige Konkordanz zum griechischen Neuen Testament unter Zugrundelegung aller kritischen Textausgaben und des Textus Receptus, Hrsg. K. Aland, Bd. 1–3, Berlin–New York 1983.

Waddell R., What time is it? Half-past three: How to Calculate Eschatological Time, „Journal of the European Theological Association” 2 (2011), s. 141–152.

Widła B., Słownik antropologii Nowego Testamentu, Prymasowska Seria Biblijna 21, Warszawa 2003.

Wojciechowski M., Apokalipsa św. Jana. Objawienie, a nie tajemnica, Nowy Komentarz Biblijny – Nowy Testament 20, Częstochowa 2012.

Żarnowski R., Dwóch Świadków Chrystusa w historii egzegezy (Ap 11,3–13), „Sympozjum” 23 (2019), nr 1, s. 159–172.

Żarnowski R., Tożsamość Dwóch Świadków Chrystusa. Studium literacko-teologiczne Ap 11,3–13, praca magisterska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2018.

Pobrania

Numer

Dział

Teologia