Twórczość Artapanosa – teza o synkretyzmie diaspory aleksandryjskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.2908

Słowa kluczowe:

Artapanos, Egipt ptolemejski, Aleksandria, diaspora, Stary Testament, synkretyzm

Abstrakt

W niniejszym tekście przedstawiono wnioski z kontekstowej analizy pisma O Żydach Artapanosa. Specyfika twórczości tego aleksandryjskiego autora polega na plastycznym ukazaniu niespotykanego nigdzie indziej oblicza diaspory. Artapanos bowiem usiłuje przekonać czytelnika o bliskości dziedzictwa żydowskiego oraz tak kultury egipskiej, jak i hellenistycznej. Jego Mojżesz, ukształtowany na modłę herosa, jest ukazany jako największy dobroczyńca ludzkości jako takiej, głównie zaś jako bohater Egiptu. Spośród różnych możliwych interpretacji fenomenu twórczości Artapanosa niniejsze studium wskazuje na prawdopodobną tezę o synkretycznym nastawieniu jakiejś części diaspory aleksandryjskiej. Stanowiliby ją Żydzi, którzy żyli w przekonaniu o wierności swej tradycji, a jednocześnie chłonęli kulturę hellenistyczną i z życzliwością odnosili się do Egipcjan.

Bibliografia

Źródła drukowane

Artapanos, O Żydach, w: C.R. Holladay, Fragments from Hellenistic Jewish Authors, vol. 1, Historians, Texts and Translations 20, Pseudepigrapha Series 10, Chico 1983, s. 189–244.

Eusebius, Praeparatio evangelica [cytowane jako Praep. Ev.], w: Patrologia Graeca, t. 21, red. J.P. Migne, Paryż 1857.

Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi (Contra Apionem), wstęp, tłum. i kom. J. Radożycki, Warszawa 2010.

Klemens Aleksandryjski, Stromata, 1.23.154, 2–3, w: Patrologia Graeca, t. 8, red. J.P. Migne, Paryż 1857.

Źródła internetowe

Diodorus, Bibliotheca historica 1, 96, 4–9, https://www.perseus.tufts.edu/hopper/

text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0540%3Abook%3D1%3Achapter%3D96 [dostęp: 8 II 2022 r.].

Opracowania

Adler W., Alexander Polyhistor’s Peri Ioudaiōn and Literary Culture in Republican Rome, w: Reconsidering Eusebius: Collected Papers on Literary, Historical, and Theological Issues, eds. S. Inowlocki, C. Zamagni, Leiden 2011, s. 225–240.

Assmann J., Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur, Darmstadt 1997.

Barbu D., Artapanos, w: The Encyclopedia of Ancient History, eds. R.S. Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, A. Erskine, S. R. Huebner, Malden 2012, s. 792–793.

Barclay J.M.G., Jews in the Mediterranean Diaspora: From Alexander to Trajan (323 BCE – 117 CE), Berkeley–Los Angeles–London 1996.

Berthelot K., The Use of Greek and Roman Stereotypes about the Egyptians by Hellenistic Jewish Apologists, with Special Reference to Josephus’ “Against Apion”, w: Internationales Josephus-Kolloquium Åarhus 1999, Hrsg. J.U. Kalms, Münster 2000, s. 185–221.

Blundell S., The Origins of Civilization in Greek and Roman Thought, London 1986.

Braun M., History and Romance in Graeco-Oriental Literature, Oxford 1938.

Charlesworth J.H., Jewish Astrology in the Talmud, Pseudepigrapha, The Dead Sea Scrolls, and Early Palestinian Synagogues, „Harvard Theological Review” 70 (1977), iss. 3–4, s. 183–200.

Collins J.J., Between Athens and Jerusalem: Jewish Identity in the Hellenistic Diaspora, Michigan–Cambridge 2000.

Conzelmann H., Heiden – Juden – Christen. Auseinandersetzungen in der Literatur der hellenistisch-römischen Zeit, Beiträge zur historischen Theologie 62, Tübingen 1981.

Droge A.J., Homer or Moses?: Early Christian Interpretations of the History of Culture, Tübingen 1989.

Fraser P.M., Ptolemaic Alexandria, vol. 1, Oxford 1972.

Gruen E.S., Heritage and Hellenism: The Reinvention of Jewish Tradition, Hellenistic Culture and Society 30, Berkeley 1998.

Hengel M., Judentum und Hellenismus: Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 10, Mohr 1988.

Holladay C.R., Fragments from Hellenistic Jewish Authors, vol. 1, Historians, Texts and Translations 20, Pseudepigrapha Series 10, Chico 1983.

Holladay C.R., “Theios Aner” in Hellenistic-Judaism: A Critique of the Use of This Category in New Testament Christology, Society of Biblical Literature Dissertation Series 40, Missoula 1977.

Koskenniemi E., Greeks, Egyptians and Jews in the Fragments of Artapanus, „Journal for the Study of the Pseudepigrapha” 13 (2002), iss. 1, s. 17–31.

Koskenniemi E., The Old Testament Miracle-Workers in Early Judaism, Tübingen 2005.

Kugler R., Hearing the Story of Moses in Ptolemaic Egypt: Artapanus Accommodates the Tradition, w: The Wisdom of Egypt: Jewish, Early Christian, and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuizen, eds. A. Hilhorst, G. H. van Kooten, Ancient Judaism and Early Christianity 59, Leiden 2005, s. 67–80.

LaCoste N., Writing the Exodus in Egypt: The Role of Place in Shaping Jewish Narratives, „Journal for the Study of the Pseudepigrapha” 25 (2016), iss. 4, s. 274–298.

Mélèze-Modrzejewski J., Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana, Kraków 2000.

Raup Johnson S., Historical Fictions and Hellenistic Jewish Identity: Third Maccabees in Its Cultural Context, Berkeley 2005.

Sandowicz M., Artapanos in Babylonia, w: Awīlum ša la mašê – man who cannot be forgotten: Studies in Honor of Prof. Stefan Zawadzki Presented on the Occasion of His 70th Birthday, eds. S. Zawadzki, R. Koliński, J. Prostko-Prostyński, W. Tyborowski, Alter Orient und Altes Testament 463, Münster 2018, s. 189–199.

Schimanowski G., Juden und Nichtjuden in Alexandrien. Koexistenz und Konflikte bis zum Pogrom unter Trajan (117 n. Chr.), Münster 2006.

Schürer E., History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, vol. 3, part 2, Edinburgh 1987.

Sterling G. E., Historiography and Self-Definition: Josephos, Luke-Acts, and Apologetic Historiography, Leiden 1992.

Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 1991.

Świderkówna A., Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Warszawa 2001.

Walter N., Der Thoraausleger Aristobulos, Berlin 1964.

Walter N., Fragmente jüdisch-hellenistischer Historiker, Gütersloh 1980.

Wierzbicka-Trwoga K., Cechy gatunkowe romansu, „Terminus” 21 (2019), z. 2 (51), s. 197–214.

Zellentin H.M., The End of Jewish Egypt: Artapanus and the Second Exodus, w: Antiquity in Antiquity: Jewish and Christian Pasts in the Greco-Roman World, eds. G. Gardner, K. Osterloh, Tübingen 2008, s. 27–73.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-01

Numer

Dział

Teologia