Il ruolo del cappellano ospedaliero nella malattia e nella sofferenza con una particolare attenzione per la problematica connessa ai pazienti afoni

Elżbieta Zastawnik

Abstrakt


Rola kapelana szpitalnego w chorobie i cierpieniu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pacjentów z problemami afonicznymi. Świat ludzi chorych i cierpiących jest środowiskiem wyjątkowym. Wynika to z faktu, że człowiek chory zaczyna zauważać te walory życia, które nie zawsze są widoczne dla ludzi zdrowych. To samo odnosi się to do osób z problemami afonicznymi, czyli pacjentami po całkowitej lub częściowej laryngektomii bądź tymi, którzy w wyniku urazu psychicznego utracili możność mówienia. Wielu z nich potrzebuje nie tylko wsparcia psychicznego, ale także, a może przede wszystkim, duchowego. Tu wielką rolę powinien odgrywać kapelan, który poświęcając swój czas oraz umiejętności, wysłucha i otworzy się na ich potrzeby. Pochylając się nad ich biedą, będzie starał się zrozumieć ową specyficzną sytuację, w której dany chory się znalazł. Nie zważając również na niechęć, towarzyszącą niekiedy podejmowaniu kontaktu ze strony osoby z afonią, z pełną cierpliwością i zrozumieniem powinien dążyć do nawiązania trudnego od strony werbalnej, ale wcale nie niemożliwego dialogu. Nacechowana bowiem wyrozumiałością i empatią rozmowa, choć niekiedy wręcz uciążliwa i krępująca, może pomóc nie tylko w odzyskaniu duchowej i psychicznej równowagi, ale także nieść wsparcie w dalszej terapii. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę i ważność pracy kapelana szpitalnego z laryngektomowanymi, którego rolą jest między innymi dotarcie do serca i umysłu często zbuntowanego i rozżalonego pacjenta oraz pomoc w zaakceptowaniu choroby z tym wszystkim, co ona ze sobą niesie.


Słowa kluczowe


kapelan; chory; choroba; afonia; dialog; duszpasterstwo

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Biela P., Einfühlung jako dialogiczność personalizmu fenomenologicznego Edith Stein, „Czasopismo Filozoficzne” (2009) 4/5, p. 115–137.

Brzyski W., Szark-Eckardt M., Bendicova E., Zukow W., Wpływ aktywności ruchowej na życie osób po laryngektomii, „Journal of Health Sciences” 3 (2013) 12, p. 165–180.

Comunità, [in:] N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 1988, p. 417.

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Libertatis Conscientia sulla libertà cristiana e la liberazione, Roma 22 marzo 1983, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_it.html (12.07.2016).

Dialogo, [w]: N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 1988, p. 541.

Gaertner H., Relacja lekarz i pacjent: Sympatia czy empatia?, „Folia Medica Cracoviensia” 39 (1988) nr 3–4, p. 91–96.

Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici, Roma, 30 dicembre 1988.

Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Salvifici doloris, Roma, 11 febbraio 1984.

Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Redemptor hominis, Roma, 4 marzo 1979.

Giovanni XXIII, Lettera enciclica Pacem in terris, Roma, 11 aprile 1963.

Ingarden R., Wstęp do fenomenologii Husserla, tłum. A. Półtawski, Warszawa 1974.

Jan Paweł II, Chorzy w sercu Kościoła, Katechezy o Kościele, kat. nr 91 (15.06.1994), w: Jan Paweł II, Do chorych i cierpiących, Kraków 2000, p. 18–20.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Pielgrzymki do ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002: prze-

mówienia, homilie, oprac. J. Poniewierski, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Przemówienie do chorych i personelu medycznego Kliniki Kardiochirurgii w Krakowie 9.06.1997 r., w: Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. V pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, oprac. J. J. Górny, Olsztyn 1997, p. 166–167.

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej, Warszawa 3.06.1979 r., “Znak” 35 (1983) nr 348–349 (11–12), p. 1891–1894.

Jan Paweł II: Słowa wypowiedziane w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, 12.06.1987 r., w: Po raz trzeci na ziemi ojczystej. Przemówienia, homilie, reportaże, refleksje, oprac. T. Karolak, Warszawa 1988, p. 263–265.

Krąpiec M. A., O ludzką politykę, Lublin 1998.

Królikowski Ł., Modlitwy chorych, cz. 2, Warszawa 1988, p. 194.

Makselon J., Psychologia cierpienia, “Folia Medica Cracoviensia” 39 (1998) 3–4, p. 59–66.

Ostrowski M., Dialog religijny w turystyce, “Polonia Sacra” 16 (2012) 2, p. 107–121.

Paolo VI, Lettera enciclica Ecclesiam suam, Roma, 6 agosto 1964.

pp. Francesco, Udienza generale, Piazza San Pietro, Mercoledì, 27 Novembre 2013, http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131127_udienza-generale_it.html (2.12.2013).

Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987.

Rusiecki M., Stójcie mocno w Panu, rekolekcje dla nauczycieli w Częstochowie 2–3.07.1993, Kielce 1994.

Società, in: F. Sabatini, V. Coletti, Dizionario della lingua italiana, http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/societa.shtml?refresh_ce-cp (23.07.2015).

Società, in: N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 1988, p. 1824.

Staniek E., W trosce o większą wiarę (Listy do Kazimierza), List dwudziesty drugi, Kraków 1980.

Stein E., O zagadnieniu wczucia, tłum. D. Gierulanka, J. F. Gierula, Kraków 1988.

Szentmártoni M., Psychologia pastoralna, tłum. D. Prokulska, Kraków 1995.

Szkodoń J., Oddani na służbę ludowi Bożemu, Kraków 1994.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 1, Kraków 1982.

Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków 2001.

Wal J., Realizacja dobra wspólnego w dialogu i poprzez dialog, “Warszawskie Studia Pastoralne” 12 (2010), p. 60–75.

Wal J., Vademecum dialogu, Kraków 1998.

Zastawnik E., Apostolski wymiar choroby i cierpienia w życiu oraz nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2012.
Copyright (c) 2018 Elżbieta Zastawnik