Uwielbienie Boga w przekazie medialnym: mass media w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 roku

Wojciech Misztal

Abstrakt


Artykuł analizuje pierwsze papieskie orędzie radiowe wygłoszone 12 lutego 1931 roku przez Piusa XI. Szczególnie zwrócono uwagę na przedstawione tam rozumienie przekazu medialnego jako skierowanego do wszystkich, a więc posiadającego charakter nie tylko globalny, ale powszechny, także w tym znaczeniu, że papież zwraca się w nim również do Boga (w akcie uwielbienia i dziękczynienia). Jest to fakt, na który, jak się wydaje, niezbyt zwraca się uwagę. Omówiono kontekst powstania pierwszego papieskiego orędzia radiowego, obraz Boga ukazany przez papieża Piusa XI, w tym dobroczynne związki Boga z innymi odbiorcami przekazu. Pierwsze papieskie orędzie radiowe Piusa XI z 1931 roku zawiera wskazania, których uwzględnienie pomaga znacznie lepiej zrozumieć i coraz pełniej wykorzystać wielkie, nawet rosnące możliwości mediów współcześnie i w przyszłości.


Słowa kluczowe


duchowość; komunikacja społeczna; mass media; Pius XI; radio; Radio Watykańskie; życie społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aubert R., Półwiecze, które przygotowało Sobór Watykański II, w: Historia Kościoła, t. 5: 1848 do czasów współczesnych, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1985, s. 397–472.

Baragli E., Comunicazione, comunione e Chiesa, Roma 1973.

Bea F., Qui Radio Vaticana. Mezzo secolo della radio del papa, Roma 1981.

Benedykt XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia (24.01.2009), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html (1.03.2015).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione (24.01.2013), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html (1.03.2013).

Benedykt XVI, Przemówienie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Mówmy ludziom o Bogu, posługując się nowymi językami cyfrowymi (28.02.2011), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia_28022011.html (31.08.2011).

Cabasés F. J., Cronistoria documentata e contestualizzata della Radio Vaticana. I primi ottanta anni dell’emittente pontificia. Pontificato di Pio XI fondatore e primo papa della Radio Vaticana. 6 feb. 1922 – 10 feb. 1939, w: Radio Vaticana. La voce del papa e della Chiesa in dialogo con il mondo – sito ufficiale, http://www.radiovaticana.va/it1/cronistoria.asp?pag=2 (1.11.2017).

Cabasés F. J., Cronistoria documentata e contestualizzata della radio vaticana. I primi ottanta anni dell’emittente pontificia. Pontificato di Pio XII secondo Papa della Radio Vaticana 2 mar. 1939 – 9 ott. 1958, w: Radio Vaticana. La voce del papa e della Chiesa in dialogo con il mondo – sito ufficiale, http://www.radiovaticana.va/it1/cronistoria.asp?pag=3 (1.11.2017).

Comitato Guglielmo Marconi Internationale, Guglielmo Marconi e la Radio Vaticana, http://www.radiomarconi.com/marconi/vaticano.html (12.02.2018).

Confalonieri C., Pio XI visto da vicino, Torino 1957.

Draguła A., Eucharystia zmediatyzowana, Zielona Góra 2009.

Elsbernd M., Rights statements: a hermeneutical key to continuing development in magisterial teaching, „Ephemerides Theologicae Lovanienses” 62 (1986) fasc. 4, s. 308–332.

Fénasse J.-M., Guillet J., Ciel, w: Vocabilaire de théologie biblique. Deuxième édition révisée et augmentée, sous la direction X. Léon-Dufour e.a., Paris 1971, kol. 165–170.

Ganoczy A., Nauka o stworzeniu, red. W. Beinert, t. 3, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1999 (seria: Podręcznik Teologii Dogmatycznej).

Grunberger R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. 2, tłum. W. Kalinowski, wstęp W. Markiewicz, Warszawa 1977.

Hajjar J., Katolickie Kościoły wschodnie, w: Historia Kościoła, t. 5: 1848 do czasów współczesnych, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1985, s. 329–393.

Henry P., Creative remembering – and prudent forgetting – on our way to Christian unity source, „Journal of Ecumenical Studies” 52 (2017) no. 2, s. 287–309.

Inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum Conventiones. Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, „Acta Apostolicae Sedis” 21 (1929), s. 209–274.

Jan Paweł II, Lettera apostolica ai responsabili delle comunicazioni sociali Il rapido sviluppo (24.01.2005); http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050124_il-rapido-sviluppo.html (20.08.2015).

Jan Paweł II, Messaggio per la XXXVI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Internet: un nuovo Forum per proclamare il Vangelo (22.01.2002), http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_20020122_world-communications-day.html (20.07.2016).

Kozerska E., Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI, Wrocław 2005.

Kwiatkowski M. J., Narodziny Polskiego Radia: radiofonia w Polsce w latach 1918–1929, Warszawa 1972.

Kwiatkowski M. J., Polskie Radio 1925–1939: mała kronika, Warszawa 1973.

Laurent B., Catholicism and liberalism: two ideologies in confrontation, „Theological Studies” 68 (2007) no. 4, s. 808–838.

Matelski M. J., Vatican Radio: Propagation by the Airwaves, Westport 1995.

Metzler J., The Legacy of Pius XI, „International Bulletin of Missionary Research” 17 (1993) no. 2, s. 62–65.

Misner P., Catholic labor and Catholic Action: the Italian context of „Quadragesimo anno”, „The Catholic Historical Review” 90 (2004) no. 4, s. 650–674.

Monticone A., La Radio Vaticana tra fascismo e guerra 1931–1944, w: Chiesa e società dal secolo 4 ai nostri giorni. Studi storici in onore del Padre Ilarino da Milano, a cura di L. P. Pedetta, Roma 1979, s. 681–727.

Paweł VI, Messaggio per la VII Giornata Mondiale Delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e l’affermazione e promozione dei valori spirituali (1.05.1973), http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19730501_vii-com-day.html (20.07.2016).

Pfeil M. R., Called and gifted: charism and Catholic social teaching, „Horizons” 34 (2007) no. 2, s. 222–237.

Pius XI, Il primo radiomessaggio a tutte le genti e ad ogni creatura (12.02.1931), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19310212_radiomessage.html (8.07.2017).

Pius XI, Lettera enciclica sul cinema Vigilanti cura (26.06.1936), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29061936_vigilanti-cura.html (10.10.2017).

Pius XI, Lettera enciclica sul matrimonio cristiano Casti connubii (31.12.31), https://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html (24.03.2018).

Pius XI, Lettera enciclica sull’educazione cristiana della gioventù Divini illius Magistri (31.12.1929), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html (9.12.2017).

Pius XI, Lettera enciclica sulla regalità di Cristo Quas primas (11.12.1925), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html#_ftnref28 (10.03.2018).

Pius XI, Nuncium radiophonicum die XII februarii MDCCCCXXXI, „Acta Apostolicae Sedis” 23 (1931) nr 3, s. 65–70.

Pius XII, Litterae encyclicae de re cinematographica, radiophonica ac televisifica Miranda prorsus (8.09.1957), http://w2.vatican.va/content/pius-xii/la/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html (30.04.2016).

Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002.

Pollard J. F., Electronic pastors: radio, cinema and television from Pius XI to John XXIII, w: The papacy since 1500: from Italian prince to universal pastor, ed. J. Corkery, T. Worcester, Cambridge–New York 2010 s. 182–203.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski. 1914–1945, Warszawa 2003.

Sicard G., Le „Christ Roi” dans la pensée théologico-politique de Pie XI, „Bulletin de Littérature Ecclésiastique” 102 (2001) no 2, s. 149–166.

Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica (4.12.1963), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 87–94.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum (18.11.1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 350–362.

Spadaro A., Cyberteologia. Chrześcijaństwo w dobie Internetu, tłum. M. Masny, Kraków 2013.

Spadaro A., Pio XI: il Papa che aveva intuito la dinamica dei social network, http://www.cyberteologia.it/2011/11/pio-xi-il-papa-che-aveva-intuito-la-dinamica-dei-social-network/ (24.03.2018).

Szczepaniak M., Msza fonogeniczna, Poznań 2013.

Szczepaniak M., Radiowa transmisja mszy św. z Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Przełom w recepcji transmisji radiowych w praktyce eklezjalnej, „Kultura – Media – Teologia” 2012 nr 9, s. 8–19.

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775–1978, Warszawa 1983.
Copyright (c) 2019 Wojciech Misztal