Mass media i czerpanie z wartości duchowych w świetle orędzia Pawła VI na VII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Autor

  • Wojciech Misztal Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.1748

Słowa kluczowe:

chrześcijaństwo, duchowość, Kościół katolicki, mass media, papież Paweł VI, życie społeczne

Abstrakt

W 1973 roku, w związku z VII Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu, papież Paweł VI ogłosił orędzie Środki społecznego przekazu oraz afirmacja i promocja wartości duchowych. Artykuł prezentuje, jak w dokumencie rozumiana jest relacja między mass mediami i czerpaniem z wartości duchowych. Zwrócono uwagę na następujące zagadnienia: 1) także w czasach dynamicznego rozwoju technologicznego podstawowymi dla człowieka i świata są związki z Bogiem; to od tych związków zależy ich pomyślność; 2) ukazano człowieka jako istotę dynamiczną, jako protagonistę wielorakich relacji; 3) wskazano na pojmowanie wartości duchowych jako posiadających ważne, pozytywne znaczenie także współcześnie; 4) wskazano na rozumienie wybranych relacji między mediami i wartościami duchowymi oraz pozytywne znaczenie tych związków współcześnie i w przyszłości.

Bibliografia

[b.a.], Zaczyna brakować miejsc na… wakacyjne rekolekcje, www.m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,10059240,Zaczyna_brakowac_miejsc_na____wakacyjne_rekolekcje.html (14.03.2013).

Bernard C. A., Teologia spirituale, wyd. III poszerzone, Cinisello Balsamo 1989.

Burski K., Św. Paweł „obecny” w mediach, [w:] Święty Paweł i jego dzieło, red. J. Miczyński, Lublin 2014, s. 75–97.

Cerfaux L., Le Christ dans la théologie de Saint Paul, wyd. II, Paris 1954 (Lectio Divina, 6).

Congar Y. M.-J., Wierzę w Ducha Świętego, t. I, Duch Święty w „ekonomii”. Objawienie i doświadczenie Ducha, tłum. A. Paygert, Warszawa 1995 (Parakletos).

Franciszek, Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania, 24.01.2014, www2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (5.10.2014).

Franciszek, Orędzie na XLIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu spotkania w bezinteresownej miłości, 23.01.2015, www2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20150123_messaggio-comunicazioni-sociali.html (25.01.2015).

Franciszek, Santa Messa per la conclusione del Sinodo Straordinario sulla Famiglia e beatificazione del servo di Dio papa Paolo VI. Omelia, Rzym, 19.10.2014, www2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141019_omelia-chiusura-sinodo-beatificazione-paolo-vi.html (8.11.2014).

Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, red. M. Dogliotti, wyd. XI, Bologna 1991.

Insegnamenti di Paolo VI, t. 1–16, Città del Vaticano 1963–1979.

Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio, 7.12.1990, www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio_pl.html (22.11.2013).

Jan Paweł II, Messaggio per la XIX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali per una promozione cristiana della gioventù, 15.04.1985, www2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_15041985_world-communications-day.html (28.10.2011).

Levison J. R., Creation and New Creation, [w:] Dictionary of Paul and his Letters, ed. G. F. Hawthorne et al., Downers Grove–Leicester 1993, s. 189–190.

Lis M., Wprowadzenie, [w:] Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, red. M. Lis, Częstochowa 2002, s. 7–9.

Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kraków 2013.

Misztal W., Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych. Związki z Bogiem, Kraków 2010 (Myśl Teologiczna, 64).

Młocka M., Niewińska A., Kolejki do wakacji z modlitwą, www.rp.pl/artykul/696813.html (14.03.2013).

Orędzia papieskie na światowe Dni Komunikacji Społecznej, red. M. Lis, Częstochowa 2002.

Paweł VI, Messaggio per la I Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali I mezzi di comunicazione sociale, 1.05.1967, www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19670507_i-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la VII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e l’affermazione e promozione dei valori spirituali, 1.05.1973, www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19730501_vii-com-day_it.html (28.10.2011).

Risse G., Sekularyzacja, [w:] Leksykon religii, red. H. Waldenfels, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1997, s. 431–432.

Słomka M., W meandrach Internetu. Nowe media w doktrynie Kościoła katolickiego i w jego praktyce, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2013 nr 2, s. 49–54.

Pobrania

Opublikowane

2016-07-31

Numer

Dział

Teologia