Folia Historica Cracoviensia

Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikuje artykuły i inne teksty naukowe z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii.

Od 2021 r. teksty, które przeszły proces weryfikacji, publikowane są zgodnie z zasadą „ahead of print” – w związku z tym publikacja artykułu w wersji elektronicznej poprzedza publikację w wersji papierowej. Zapewnia to szybki dostęp do treści naukowych prezentowanych w czasopiśmie.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, bezpłatny, powszechny i stały dostęp do swoich treści, wspierając w ten sposób globalną wymianę wiedzy akademickiej. Wydawnictwo i redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i publikację tekstów.

Folia Historica Cracoviensia jest czasopismem indeksowanym w bazach: Index Copernicus, BazHum, CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Pol-index, ERIH Plus, InfoBase, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki i posiada obecnie 40 punktów.


Tom 27, Nr 1 (2021)


Okładka