Folia Historica Cracoviensia

Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Publikuje artykuły i inne teksty naukowe z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do jego treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu.

Folia Historica Cracoviensia jest pismem indeksowanym w bazach: Index Copernicus, BazHum, CEJSH, Pol-index, ERIH Plus, InfoBase, DOAJ.


Tom 21 (2015)


Okładka