Tom 1 (1989)

Słowo wstępne

W pamiętnym dniu 8 grudnia 1981 r. Ojciec św. motu proprio "Beata Hedvigis" powołał do życia Papieską Akademię Teologiczną z trzema wydziałami: teologii, filozofii i historii Kościoła. W ten sposób zostało zrealizowane pragnienie Jana Pawła II wyrażone na spotkaniu z Papieskim Wydziałem Teologicznym w dniu 9 maja 1979 r. "Specjalizacja w dziedzinie historii Kościoła - mówił wówczas - jest w pełni uzasadniona właśnie w Krakowie, który posiada szczególny w Polsce zasób źródeł w tej dziedzinie". Lata następne były okresem żmudnej pracy organizacyjnej tworzenia od podstaw nowego wydziału, wyrosłego z chlubnych tradycji historii kościelnej na Wydziale Teologicznym Wszechnicy Jagiellońskiej. Już bowiem w roku 1773 powstała w Akademii Krakowskiej osobna katedra poświęcona dziejom Kościoła. Pierwszy profesor tej dyscypliny ks. Józef Putanowicz w mowie inauguracyjnej "De studio historiae ecclesiasticae" podkreślił praktyczne jej znaczenie. Okres świetności przeżywała katedra od schyłku XIX stulecia o czym świadczą nazwiska wybitnych profesorów, księży Władysława Chotkowskiego, Jana Fijałka, Tadeusza Glemmy i biskupa Michała Godlewskiego. Od 1919 r. dzięki staraniom ks. Fijałka została utworzona osobna katedra historii Kościoła w Polsce. Tenże uczony redagował kolejno dwa czasopisma poświęcone szeroko pojętej problematyce historyczno-kościelnej: "Polonia Sacra" i "Nova Polonia Sacra"! Nawiązując do tych tradycji Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej zapoczątkowuje niniejszym wydawanie swojego organu p.n. "Folia Historica Cracoviensia". Chcielibyśmy, aby na tych łamach prezentowane były studia i materiały z zakresu historii Kościoła, jego działalności misyjnej i społecznej, kultury religijnej i sztuki sakralnej, dziejów teologii, rozwoju i pracy zgromadzeń zakonnych oraz instytutów świeckich. Pragniemy, aby poczesne miejsce zajmowała tematyka zarówno polska jak i krajów sąsiednich. "Folia Historica Cracoviensia" winny jednak w sposób szczególny uwzględniać problematykę związaną z millenium Kościoła Krakowskiego, do czego predysponują zarówno wyjątkowo bogate zbiory archiwalne, obejmujące tereny całej Małopolski, jak i zbliżająca się tysięczna rocznica utworzenia diecezji krakowskiej. Na przestrzeni dziejów Polski szczególną rolę odgrywał Uniwersytet Jagielloński, przez wieki ściśle związany z Kościołem i Narodem. To zagadnienie podejmujemy w niniejszym zeszycie, pragnąc, aby i następne łączyła wspólna nić tematyczna. Mamy nadzieję, że nasze pismo stanie się nowym bodźcem do podejmowania wszechstronnych studiów historyczno-kościelnych, zwłaszcza wśród młodszych badaczy.

prof. dr Janina Bieniarzównadziekan Wydziału Historii Kościoła

Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Kraków, 8 maja 1989 r.

 

 

Spis treści

Artykuły

Ksiądz Jakub Janidło - wybitny przedstawiciel profesury krakowskiej XVII stulecia PDF
Janina Bieniarzówna 7-32
Hannibal Rosselli - profesor Akademii Krakowskiej i autor "Pymandra" PDF
Wiesław Murawiec 33-53
Katedra chrześcijańskiej nauki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim PDF
Stanisław Piech 57-84

Recenzje

Josef Fink , Das Petrusgrab in Rom, opracowanie Heinrich M. Schmidinger, Tyrolia - Verlag Innsbruck - Wien 1988, s. 96, bibliografia, ilustracje PDF
Lucjan Bielas 85-87
Saecularia Damasiana . Atti del Convegno Internationale per il XVI Centenario della Morte di Papa Damaso I /ll—12-384 - 10/12-12-1984/ promosso dal Pontificio Istituto di Archeologia-Cristiana, Cittá del Vaticano 1986. PDF
Tytus Górski 88-89

Varia

Z działalności Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w latach 1981-1989 PDF
Stanisław Piech 90-99
Biblioteka Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej PDF
Krystyna Gąsowska 100