The Oikonomia and its application in the See of the Confession

Autor

  • Cătălina Mititelu Ovidius University of Constanta, Romania

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.3646

Słowa kluczowe:

Spowiednik, „Kanony pokutne”, prawodawstwo kanoniczne

Abstrakt

W posłudze spowiedzi "oikonomia" jest postrzegana zarówno jako „zbawcza łaskawość” i jako „kanon miłości do człowieka”. Dlatego spowiednik musi zawsze być świadom tego, że przez "oikonomia" - która jest przede wszystkim aktem „odkupieńczej łaskawości” - może skutecznie pomóc grzesznikowi i że przez ten akt naśladuje Chrystusa, który z Boskiej miłości do ludzkości uczynił siebie odkupieńczą ofiarą za grzechy całej ludzkości. Na podstawie analizy tekstów kanonicznego prawodawstwa Kościoła wschodniego, potwierdzonego doktryną kanoniczną, można zauważyć, że „acribia” i „oikonomia” były stosowane w Kościele już od początku jego istnienia, ale w posłudze spowiedzi zastosowanie zasady "oikonomia" zawsze przeważało.

Bibliografia

Akantopoulos I., The Collection of the Holy Canons and of the Church Laws, (in Greek), 2nd ed., Thessaloniki, 1991.

Biblia de studiu pentru o viaţă deplină (Study Bible for an Abundant Life), ed. by Life Publishers International (Missouri/USA), Bucharest 2000.

Biblia sau Sfânta Scriptură. Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod (The Bible or the Holy Scripture. Jubilee Edition of the Holy Synod), Bucharest 2001.

Branişte E., Din înţelepciunea şi experienţa duhovnicilor de odinioară (Out of the Wisdom and Experience of the Confessors of Yore), “Biserica Ortodoxă Română” (The Romanian Orthodox Church) 1960, no. 1–2, p. 141–160.

Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi Comentarii (The Canons of the Orthodox Church. Notes and Comments), ed. by I. N. Floca, Bucharest 1992.

Comunicatul oficial al celei de-a III-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale (Chambésy, 28 octombrie – 6 noiembrie 1986) (The Official Report of the IIIrd Pre-Synodal Pan-Orthodox Conference (Chambésy, 28 October – 6 November 1986)), „ Episkepsis” 17 (1986) no. 366, p. 4–5.

Cronţ G., Dispensa şi Graţierea (Dispensation and Pardon), Bucharest 1937.

Cronţ G., Iconomia în Dreptul bisericesc ortodox, vol. 1: Principii (Oikonomia in the Orthodox Church Law), Bucharest 1937.

Dură N. V., “Povăţuiri” şi “Învăţături”, cu conţinut liturgico-canonic, privind Sfânta Euharistie. Consideraţii eclesiologico-canonice (“Advices” and “Teachings” with a Liturgical-Canonical content, regarding the Holy Eucharist. Ecclesiastical-Canonical Considerations), in: Dimensiunea penitenţială şi euharistică a vieţii creştine (The penitential and Eucharistic dimension of the Christian life), coord. G. Petraru and L. Petcu, Iaşi 2014, p. 73–100.

Dură N. V., Despre “Jus naturale”. Contribuţii filosofico-juridice (About “Jus naturale”. Philosophical-juridical contributions), “Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei” (Theological Journal Saint Andrew the Apostle) 18 (2014) no. 1, p. 39–52.

Dură N. V., Dreptul în percepţia Părinţilor Bisericii ecumenice din primul mileniu (Law in the Perception of the Fathers of the Ecumenical Church of the First Millennium), “Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei” (Theological Journal Saint Andrew the Apostle) 10 (2006) no. 1, p. 7–16.

Dură N. V., Dreptul la demnitate umană (Dignitas Humana) şi la libertate religioasă. De la “Jus naturale” la “Jus cogens” (The Right to Human Dignity (Dignitas Humana) and Religious Freedom. From “Jus naturale” to “Jus cogens”), “Ovidius University Annals. Series: Law and Administrative Sciences” 2006 no. 1,

p. 86–128.

Dură N. V., Hotărârile celei de-a III-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale (Cambésy – Geneva, 28 octombrie 1986). O evaluare ecleziologico-canonică (The Decisions of the Third Pre-Synodal Pan-Orthodox Conference (Cambésy – Geneva, 28 October 1986). An Ecclesiological-Canonical Evaluation), “Ortodoxia” (The Orthodoxy) 40 (1988) no. 3, p. 75–102.

Dură N. V., Ideea de Drept. “Dreptul”, “Dreptatea” şi “Morala” (The Idea of Law. The “Law”, The “Justice” and The “Morals”), “Ovidius University Annals. Series: Law and Administrative Sciences” 2004 no. 1, p. 15–46.

Dură N. V., Instruction and Education within the Themes of some International Conferences. An Evaluation of the Subjects Approached by these from the Angle of some Reports, Recommendations and Decisions, in: International Conference “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”. Proceedings, vol. 2, Galaţi 2009, p. 203–217.

Dură N. V., Le jugement et la déposition des Evêques selon la legislation canonique conciliaire, œcumenique, du Ier millenaire, in: In memoriam Akademiemitglied professor Protopresbyter Dr. Stefan Tsankov, Sofia 2014, p. 117–128.

Dură N. V., Loi morale, naturelle, source du Droit naturel et de la Morale chrétienne, in: La morale au crible des religions (Studia Arabica XXI), coord. M. Th. Urvoy, Paris 2013, p. 213–233.

Dură N. V., Man in the View of some Christian Theologians with Philosophical Background, “Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Philosophy, Psychology, Theology and Journalism” 5 (2013) no. 1–2, p. 75–97.

Dură N. V., Rânduieli şi norme canonice privind administrarea Sfintei Euharistii (Rules and canonical Norms rearding the administration of the Holy Eucharisty), in: Spovedania şi Euharistia izvoare ale vieţii creştine (Confession and Eucharisty Sources of the Christian life), vol. 2, Bucureşti 2014, p. 465–484.

Dură N. V., Statele Uniunii Europene şi cultele religioase (The States of European Union and the Religious Cults), “Ortodoxia” (The Orthodoxy) 1 (2009) no. 2, p. 49–72.

Dură N. V., Mititelu C., Human rights and their universality. From the rights of the “individual” and of the “citizen” to “human” rights, in: International Conference “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”. Proceedings, vol. 1, no. 4, Galaţi 2012, p. 103–127.

Dură N. V., Mititelu C., L’École roumaine du Droit canonique et sa contribution au développent du Droit canonique de l’Église Orthodoxe Œcuménique, in: Tradiţie şi continuitate în teologia tomitană. Două decenii de învăţământ teologic universitar la Constanţa (1992–2012) (Tradition and Continuity in the Theology of Tomis. Two Decennia of Theological Higher Education in Constanta), Constanţa 2012, p. 37–60.

Floca I. N., Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească (Orthodox Canonical Law. Church Legislation and Administration), vol. 2, Bucharest 1990.

Holy Bible. The New Testament, King James Version. Red Letter Edition, 2009.

Iconomia în Biserica Ortodoxă (Referat al Comisiei Interortodoxe pregătitoare a Sfântului şi Marelui Sinod, Chambésy, 16–28 Iulie 1971) (Oikonomia in the Orthodox Church. Report of the Inter-Orthodox Commission preparatory for the Holy and Great Synod, Chambésy, July 16–28, 1971), “Ortodoxia” (The Orthodoxy) 24 (1972) no. 2, p. 286–290.

Importanţa Postului şi respectarea lui astăzi (The Importance of Fasting and Its Observance Today), “Episkepsis” 17 (1986) no. 369, p. 6–8.

Învăţătura de credinţă ortodoxă (The Orthodox Teaching of Faith), Craiova 1952.

Kotsonis I., Problèmes de l’Economie éclésiastique, éd. J. Duculot, Ganbloux 1971.

L’Hullier P., L’Esprit du droit canonique, in: Messager de l’Exarchat du Patriarcat Russe en Europe Occidentale, Paris 1964, p. 46–47.

McNeill J. T., A History of the Cure of Souls, New York 1951.

Milaş N. Dreptul bisericesc oriental (Eastern Church Law), translated by D. I. Cornilescu and V. S. Radu, reviewed by I. Mihălcescu, Bucharest 1915.

Milaş N., Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii (The Orthodox Church Canons Accompanied by Comments), translation by U. Kovincici and N. Popovici, vol. 2, 2, Arad 1936.

Mircea I., Dicţionar al Noului Testament (Dictionary of the New Testament), Bucharest 1995.

Mititelu C., Rânduieli şi norme canonice privind Sfânta Euharistie. Consideraţii de doctrină canonică (Canon Orders and Norms regarding the Holy Eucharist), in: Dimensiunea penitenţială şi euharistică a vieţii creştine (The penitential and Eucharistic dimension of the Christian life), coord. G. Petraru and L. Petcu, Iaşi 2014, p. 276.

Mititelu C., The application of Epitimias in the See of Confession according to the “Canonical Custom” and the “Penitential Canons”, “Teologia Młodych” 2015 no. 4, p. 10–18.

Mititelu C., The celebrant of the Holy Sacrament of the Eucharist. Rules and canonical norms of the Orthodox Church, “Annales Canonici” 2014 no. 10, p. 135–148.

Neophitus, Pidalion. Cârma Bisericii Ortodoxe (The Rudder of the Orthodox Church), Iaşi 2004.

New Commentary on the Code of Canon Law, ed. by J. P. Beal et all., New York 2000.

Papandreou D., Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei: Tematică şi lucrări pregătitoare (The Holy and Great Synod of the Orthodoxy. Topics and Preparatory Works), Iaşi 1998.

Patsavos L. J., Valenţele duhovniceşti ale sfintelor canoane (Spiritual Valences of the Holy Canons), translated by E. Tăvală, Sibiu 2012.

Photios, Preface to the Nomocanon in XIV Titles, in: The Athenian Syntagma, vol. 1, ed. by G. A. Rallis și M. Potlis, Athens 1852, p. 4–5.

Rhalli K., On the Sacrament of the Confession according to the Law of the Eastern Orthodox Church (in Greek), Athens, 1905.

Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (The Statute of Organization and Functioning of the Romanian Orthodox Church), Bucharest 2008.

Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (The Statute of Organization and Functioning of the Romanian Orthodox Church), Bucharest 2003.

Stăniloae D., Iconomia dumnezeiască, temei al iconomiei bisericeşti (The Divine Oikonomia, Basis of the Church Economy), “Ortodoxia” (The Orthodoxy) 21 (1969) no. 1, p. 3–24.

Ἠ Οἰκονομία εν τῆ Ορθοδοξῶ Ἐκκλησία. Ἠ Θέσις τῆς Αγίας καῖ Ιερας Ευνοδοῦ τῆς Ορθοδοξοῦ Ρουμανικῆς Εκκλησίας (Oikonomia in the Orthodox Church. The Position of the Romanian Orthodox Church Synod), translated in Greek by O. Căciulă, Bucharest 1969.

Opublikowane

2020-07-31

Numer

Dział

Bez nazwy