Centralne instytucje wymiaru sprawiedliwości Kościoła według konstytucji apostolskiej papieża Franciszka „Praedicate Evangelium”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.18203

Słowa kluczowe:

Kuria Rzymska, Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej, papież Franciszek, Penitencjaria Apostolska, reforma, Trybunał Roty Rzymskiej

Abstrakt

Od zakończenia soboru watykańskiego II kolejni biskupi rzymscy podejmowali się reformyKurii Rzymskiej. W 1967 roku uczynił to Paweł VI na mocy konstytucji apostolskiej Regimini Ecclesiae universae. W 1983 roku po promulgowaniu posoborowego kodeksu  prawa kanonicznego podobnej reformy dokonał Jan Paweł II, ogłaszając w roku 1988 konstytucję apostolską Pastor bonus. W ślad za nimi poszedł również papież Franciszek, który zreformował aparat administracyjny Stolicy Apostolskiej na mocy konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi Praedicate Evangelium, która obowiązuje od 5 czerwca 2022 roku. Preambuła najnowszej konstytucji apostolskiej, jak i sformułowane zasady i kryteria służby w Kurii Rzymskiej ukazują ewangelicznego ducha reformy, którym winny być przepojone wszelkie jednostki kurialne, w tym instytucje sprawiedliwości. Zwyczajnymi instytucjami sprawiedliwości Kurii Rzymskiej są nadal: Penitencjaria Apostolska, Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej i Trybunał Roty Rzymskiej, wzajemnie od siebie niezależne. Dokument zawiera doprecyzowania natury teologicznej i formalnoprawnej usprawniające prace kurialnych instytucji i ukierunkowujące je na „wspomaganie następcy Piotra w sprawowaniu jego najwyższego urzędu pasterskiego dla dobra i w służbie Kościoła powszechnego i Kościołów partykularnych”.

Bibliografia

Benedykt XVI, List apostolski motu proprio Quaerit semper, 30.08.2011.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 roku. Zaktualizowany przekład na język polski, Poznań 2022.

Commentz C. E., Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica, Città del Vaticano 2011.

Franciszek, Konstytucja apostolska Praedicate Evangelium, 19.03.2022.

Franciszek, List apostolski Misericordia et misera, 20.11.2016.

Funghini R., Tribunale della Rota Romana, w: Commento alla „Pastor Bonus” e alle norme sussidiarie della Curia Romana, a cura di P. V. Pinto, Città del Vaticano 2003, s. 183–192.

Girotti G., Penitenzieria Apostolica, w: Commento alla „Pastor Bonus” e alle norme sussidiarie della Curia Romana, a cura di P. V. Pinto, Città del Vaticano 2003, s. 168–172.

Jan Paweł II , Konstytucja apostolska Pastor bonus, 28.06.1988.

Malecha P., Lex propria Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, t. 1, Warszawa 2009, s. 565–585.

Paweł VI, Konstytucja apostolska Regimini Ecclesiae universae, 15.08.1967.

Pinto P. V., Tribunali, w: Commento alla „Pastor Bonus” e alle norme sussidiarie della Curia Romana, a cura di P. V. Pinto, Città del Vaticano 2003, s. 165–167.

Pompedda M. F., Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, w: Commento alla „Pastor Bonus” e alle norme sussidiarie della Curia Romana, a cura di P. V. Pinto, Città del Vaticano 2003, s. 173–182.

Steczkowski P., Penitencjaria Apostolska XIII–XVI w. Powstanie, ewolucja, odnowienie, Rzeszów 2013.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 32

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.