O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Logos i Ethos jest naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna). Czasopismo powstało w celu upowszechniania krajowych oraz międzynarodowych badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii.

Logos i Ethos począwszy od numeru LiE_2_2014(37) stosuje cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych (DOI), natomiast identyfikatory naukowców (ORCID) począwszy od numeru LiE_2_2018(48).

PUBLIKOWANIE

1. Logos i Ethos publikuje:

 • artykuły naukowe
 • przekłady i komentarze
 • recenzje i sprawozdania
 • wywiady

2. Prowadzimy nabór tekstów w trybie ciągłym.

3. Nie narzucamy tematów przewodnich dla poszczególnych numerów.

INDEKSY CZASOPISM

Logos i Ethos znajduje się na następujących indeksach czasopism naukowych:

 • CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), 
 • ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities),
 • BAZHUM,
 • POL-INDEX i PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • PHILOSOPHER'S INDEX    
PRZYDATNE PLIKI ORAZ LINKI

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora. 

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).
Politykę otwartości wydawcy można sprawdzić w serwisie Sherpa/RoMEO.

Etyka czasopisma i nadużycia

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Z tego powodu Redakcja „Logos i Ethos” dziękuje autorom za ich etyczną postawę, ale jednocześnie wymaga od nich ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Według Redakcji „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Odpowiedzialność

Redaktor recenzowanego czasopisma jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących doboru artykułów do publikacji, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Podejmując te decyzje, redaktor kieruje się polityką redakcji czasopisma, a także wymaganiami prawnymi dotyczącymi zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor konsultuje się z innymi redaktorami lub recenzentami przy podejmowaniu decyzji o publikacji. Redaktor powinien przestrzegać standardów etycznych i zawsze być gotowym do publikowania poprawek, wyjaśnień, odwołań czy przeprosin w razie potrzeby.

Poufność

Redaktor i redakcja nie mogą ujawniać żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu innemu niż autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, członkami rady redakcyjnej, innym redaktorom wydawniczym i wydawcom, stosownie do potrzeb.

Uczciwość

Redaktor powinien oceniać rękopisy pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autora(ów).

Obowiązki autorów

 1. Autorzy artykułów zobowiązani są do przesyłania wyłącznie oryginalnych tekstów napisanych przez nich samych, nigdzie wcześniej nie opublikowanych. Przesłanie artykułu jednocześnie do więcej niż jednej Redakcji w tym samym czasie stanowi naruszenie etyki publikacji.
 2. W przypadku prac zbiorowych autorzy są zobowiązani do wskazania udziału procentowego współtwórców; w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, że wkład każdego autora w tworzenie tego artykułu jest równy.
 3. Obowiązkiem autora jest ujawnienie wszystkich źródeł użytych w pracy nad publikacją.
 4. Autor zobowiązany jest podpisać umowę zawierającą oświadczenie o oryginalności utworu. 
 5. W sytuacji, gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora czasopisma oraz współpraca z redaktorem w celu opublikowania wyjaśnień.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Ujawnianie, konflikty interesów i inne problemy

W przypadku podejrzenia nieetycznych praktyk, Redaktor będzie się kierować wytycznymi COPE – rozważy wycofanie lub zgłosi poprawki do artykułu.

Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanym artykule nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych redakcji bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. Recenzenci oraz redakcja gwarantują poufność opisanym badaniom naukowym a wyniki badań nie będą służyć osobistej korzyści.

Zadania Redaktora

 • odpowiada za szybki, przejrzysty i obiektywny proces recenzowania
 • odpowiada za wybór recenzentów, mając na uwadze ich wiedzę w poszczególnych obszarach tematycznych; stale monitoruje proces recenzji. Oczekuje się, iż Recenzent podejmie się zlecenia w najwcześniejszym możliwym terminie. Recenzent z przyczyn osobistych może odmówić przyjęcia artykułu do recenzji o czym powinien bezzwłocznie poinformować Redakcję czasopisma
 • ustala czas recenzji z recenzentem - mając na uwadze proces wydawniczy
 • podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu, jeśli istnieje podejrzenie konfliktu interesów pomiędzy recenzentem a autorem publikacji – w tym przypadku recenzent zobligowany jest do odrzucenia zlecenia
 • odpowiada za traktowanie każdego autora z należytą godnością, uprzejmością i uczciwością
 • ocenia artykuły zgodnie z zasadą uczciwości, przejrzystości, równości i tolerancji, we współpracy z członkami Rady Naukowej
 • podejmuje ostateczną decyzję w przypadku jakiegokolwiek problemu związanego z publikacją
 • konsultuje wszelkie zmiany w procesie publikacji z autorem artykułu
 • zobowiązany jest do utrzymania poufności informacji dotyczących autora, recenzenta oraz treści zawartych w artykule
 • informuje recenzentów o całkowitej poufności zleceń, które podejmują
 • odpowiada za terminowość publikacji - w przypadku opóźnień, kontaktuje się z recenzentami, autorami a także Wydawnictwem Naukowym UPJPII w celu skutecznego przyspieszenia procesu publikacji
 • odpowiada za sprawne funkcjonowanie procesu publikacji w koordynacji z Wydawnictwem Naukowym UPJPII
 • odpowiada za przestrzeganie wytycznych i protokołów dostarczanych przez Wydawnictwo Naukowe UPJPII

Zadania Rady naukowej

 • rozstrzyga kwestie sporne dotyczące zgłaszanych tekstów
 • trzyma pieczę nad jakością merytoryczną publikacji
 • opiniuje i akceptuje roczny plan wydawniczy
 • nadzoruje realizację rocznego planu wydawniczego
 • wydaje opinię w sprawach wniesionych przez Redaktora Naczelnego Logos i Ethos
 • rozstrzyga kwestie sporne dotyczące działalności Redakcji Logos i Ethos
 • przedstawia roczny plan wydawniczy
 • wyraża opinię w sprawie wielkości nakładów publikacji
 • wydaje opinię w sprawach wniesionych przez Redaktora Naczelnego Logos i Ethos

Sponsors

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SP/0598/2021/1 z dnia 20.12.2022 r. Okres realizacji projektu: 1 listopada 2022 r. – 7 maja 2024 r. Wartość dofinansowania 34 000,00 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Logos i Ethos" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.