Proces recenzji

Proces recenzji

Obowiązują ogólne wytyczne dotyczące procedury recenzowania podane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Polsce.

Recenzenci (zewnętrzni) – naukowcy specjalizujący się w różnych działach filozofii niebędący członkami Redakcji Logos i Ethos. Osoby te recenzują wszystkie rodzaje zgłoszonych tekstów.

Recenzenci (członkowie Redakcji Logos i Ethos) - naukowcy o wykształceniu filozoficznym będący członkami Redakcji Logos i Ethos, którzy mogą recenzować następujące typy zgłoszonych tekstów: recenzje książek, sprawozdania oraz wywiady. W wyjątkowych przypadkach mogą recenzować teksty, których tematyka ściśle odpwiada zakresowi prowadzonych przez nich badań naukowych.

Szczegółowe zasady recenzowania:

Etap I

Recenzja wstępna ma na celu zakwalifikowanie artykułu naukowego, pod względem jego zgodności z profilem czasopisma, zachowania wymogów redakcyjnych obowiązujących w wydawnictwie (w szczególności styl przypisów) oraz ogólnej poprawności językowej. Tekst spełniający wymogi recenzji wstępnej zostaje skierowany do recenzji właściwej (etap II). Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy rozpoczęcia procesu recenzyjnego bez podania powodów. 

Etap II 

Właściwy etap recenzowania, podczas którego tekst zostaje poddany podwójnej anonimowej, dla recenzenta i autora tekstu, recenzji. Autor tekstu nie zna recenzentów oraz recenzenci nie znają autora tekstu („double-blind review proces”). Zgłaszane teksty powinny uniemożliwiać identyfikację autora (tekst bez nazwiska autora oraz odsyłaczy pozwalających na jego rozpoznanie). Tekst powinien, oprócz poprawności językowej, charakteryzować się oryginalnością podjętego tematu, uzasadnieniem wysuniętej tezy oraz uwzględniać literaturę przedmiotu. Artykuły, które nie wnoszą nic, albo niewiele nowego do omawianej kwestii nie będą przyjęte do publikacji. Teksty będą recenzowane przez specjalistów z odpowiedniej dziedziny filozoficznej. Recenzja jest przygotowana na piśmie według formularza recenzyjnego i winna zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia tekstu do publikacji.

Lista recenzentów

Piotr Andryszczak (UPJPII, Krakow)

Leszek Augustyn (UJ, Krakow)

Tadeusz Biesaga (UPJPII, Krakow)

Aleksander Bobko (UPJPII, Krakow)

Jacek Breczko (UMB, Białystok)

Juan Manuel Burgos (Universidad San Pablo CEU, Madrit, Espana)

Sławomir Drelich (UMK, Toruń)

Krzysztof Duda (AIK, Krakow)

Tomasz Duma (KUL, Lublin)

Sebastian Gałecki (UJD, Częstochowa)

Witold Glinkowski (UŁ, Łodź)

Robert Grzywacz (AIK, Krakow)

John Hittinger (University of St. Thomas, Houston, USA)

Miłosz Hołda (UPJPII, Krakow)

Jarosław Horowski (UMK, Toruń)

Hasnije Illazi (University of Prishtina, Kosovo)

Adam Jonkisz (AIK, Krakow)

Zdzisława Kobylińska (UWM, Olsztyn)

Andrzej Kobyliński (UKSW, Warszawa)

Roman Konik (UWr, Wrocław)

Magdalena Kozak (AIK, Krakow)

Marian Machinek (UWM, Olsztyn)

Hanna Mamzer (UAM, Poznań)

Maciej Manikowski (UWr, Wrocław)

Mazur Piotr Stanisław (AIK, Krakow)

Kazimierz Mrowka (UP, Krakow)

Joanna Mysona Byrska (UPJPII, Krakow)

Witold Nowak (UR, Rzeszow)

Paweł Okołowski (UW, Warszawa)

Artur Pacewicz (UWr, Wrocław)

Dariusz Radziechowski (AIK, Krakow)

Halina Rarot (POLUB, Lublin)

Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)

Krzysztof Stachewicz (UAM, Poznań)

Marek Szulakiewicz (UMK, Toruń)

Antoni Szwed (UP, Krakow)

Michael Dominic Taylor (Edith Stein Institute of Philosophy, Spain)

Helen Watt (Anscombe Bioethics Centre, UK)

Paulina Winiarska (AIK, Krakow)

Władysław Zuziak (UPJPII, Krakow)