Odpowiedź św. Tomasza z Akwinu na współczesną utratę świadomości grzechu

Autor

  • Marcin Bodziak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.3865

Słowa kluczowe:

grzech, relatywizm, moralność, prawo naturalne, świadomość, natura

Abstrakt

Współcześnie, zwłaszcza w Europie, można zaobserwować postępującą fragmentaryzację społeczną i pogłębiającą się w szybkim tempie sekularyzację. W efekcie źródła moralności, takie jak rodzina, szkoła i Kościół, zaczęły stopniowo tracić właściwe im autorytatywne znaczenie. To z kolei prowadzi do postaw skrajnie subiektywistycznych. Dlatego kolejnym następstwem wymienionych wyżej procesów jest utrata świadomości grzechu. Źródłem znieczulenia moralnego jest pogłębiający się kryzys wiary, dominowanie postaw subiektywistycznych, niewłaściwa koncepcja Kościoła. Współczesny człowiek przestaje poszukiwać niezmiennych norm moralnych, które kształtowały społeczeństwa europejskie przez stulecia, ponieważ sam dla siebie staje się ich wyznacznikiem.

Wciąż aktualna nauka św. Tomasza z Akwinu przynosi antidotum na bolączki dręczące współczesnego człowieka. Powrót do realizmu i obiektywizmu poznawczego jako właściwego sposobu postrzegania rzeczywistości oraz akceptacja osoby Boga będącego autentycznym źródła prawa moralnego są drogami powrotu do odzyskania utraconej świadomości grzechu.

Bibliografia

Źródła drukowane

Jan Paweł II, Centesimus annus, Wrocław 1991.

Jan Paweł II, Gratissimam sane, Poznań 1994.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy, odprawionej na Rynku Głównym (Kraków, 13 sierpnia 1991), opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/50krakow_13081991.html [dostęp: 28 IX 2020 r.].

Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, w: Adhortacje Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Veritatis splendor, Wrocław 1993.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Pius XII, Summi pontificatus, Warszawa 1998.

Ratzinger J., Ku „dojrzałości” wiary w Chrystusa. 18 IV 2005 – Homilia kard. Josepha Ratzingera podczas Mszy św. „pro eligendo Romano Pontifice”, opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/ratzinger_proeligendo_18042005.html [28 IX 2020 r.].

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166.

Tomasz z Akwinu, Byt i istota, tłum. W. Sieńko, Warszawa 1978.

Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 1, tłum. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński, Kęty 1998.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. P. Bełch, London 1986.

Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, t. 1, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003; t. 2, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2007.

Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, San Paolo 1988.

Tomasz z Akwinu, Wykład pacierza, tłum. W. Giertych, K. Suszyło, M. Starowieyski, Poznań 2005.

Opracowania

Barber B., Skonsumowani, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2009.

Fromm E., Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 2008.

Gaworek. S., Utracony blask, Warszawa 2011.

Gilson É., Byt i istota, tłum. B. Eska, J. Nowak, Warszawa 1962.

Heath R., Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2006.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.

Mattei R. de, Dyktatura relatywizmu, tłum. P. Toboła-Pertkiewicz, E. Turlińska, Warszawa 2009.

Ratzinger J., Bóg i świat, tłum. G. Sowiński, Karków 2005.

Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005.

Ratzinger. J, Raport o stanie wiary, tłum. Z. Oryszyn, Warszawa-Struga, 1986.

Salij J., Prawo naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Łódzkie Studia Teologiczne” 26 (2007), nr 2, s. 103–110.

Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa–Wrocław 2000.

Pobrania

Numer

Dział

Teologia