Niemieckie prawo gospodarcze i socjalne wprowadzone w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1940

Roman Gieroń

Abstrakt


This article concentrates on economic and social law intro­duced in the General Government (GG) in 1939–1940. This problem still has not been thoroughly described in Polish historiography. This is why the paper’s aim is to analysis German regulations. In the discussed period, Germany treated GG as the subject of negotiations with the Western Allies. At the same time, they introduced regulations con­trary to international law. The article suggests that German regulations were concentrated on exploitation, support for the German war economy and systematic limitation of the rights of the occupied population.


Słowa kluczowe


Generalne Gubernatorstwo; okupacja niemiecka; II wojna światowa; regulacje prawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane:

Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939–1945, t. 1, oprac. S. Płoski, Warszawa 1970.

Pospieszalski K.M., Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce, t. 2: Ge¬neralna Gubernia. Wybór dokumentów i próba syntezy, Poznań 1958.

Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete (Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów), 1939–1940.

Opracowania

Chinciński T., Niemiecka okupacja w Polsce 1939–1945. Stan i kie¬runki badań, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW” 2013, t. 3, s. 7–24.

Chorązki M., Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939–1945, Kraków 2010.

Gąsiorowski A., Kaczmarek R., Piątkowski S., Ziemer K., Okupacja niemiecka ziem polskich (1939–1945) w historiografii polskiej i nie¬mieckiej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2009, nr 1 (14), s. 11–25.

Gójski A., Etapy i cele niemieckiej polityki bankowej w GG. Plany nie¬mieckie wobec Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1945, „Bank i Kredyt” 2004, nr 8, s. 67–75.

Jastrzębowski W., Gospodarka niemiecka w Polsce 1939–1945, Warszawa 1946.

Klafkowski A., Okupacja niemiecka w Polsce w świetle prawa narodów, Poznań 1946.

Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1984.

Lemkin R., Rządy państw Osi w okupowanej Europie, Warszawa 2013.

Łuczak C., Od Bismarcka do Hitlera. Polsko-niemieckie stosunki gospo¬darcze, Poznań 1988.

Łuczak C., Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979.

Madajczyk C., Faszyzm i okupacje 1938–1945: wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie, t. 1: Ukształtowanie się zarządów oku¬pacyjnych, Poznań 1983.

Madajczyk C., Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, Warszawa 1961.

Madajczyk C., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1–2, Warszawa 1970.

Młynarski F., Wspomnienia, Warszawa 1971.

Ostrowski K., Hitlerowska polityka podatkowa w Generalnym Guber¬natorstwie, Kraków 1977.

Schwaneberg S., Eksploatacja gospodarcza Generalnego Gubernator¬stwa przez Rzeszę Niemiecką w latach 1939–1945, „Pamięć i Sprawie¬dliwość” 2009, nr 1 (14), s. 133–154.

Traba R., O potrzebie nowych badań. Niemiecka okupacja Polski w czasie II wojny światowej w historiografii i pamięci funkcjonalnej, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2014, t. 44, s. 95–114.

Wrzyszcz A., Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupan¬ta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. 22, s. 695–708.

Wrzyszcz A., Nadzór Hansa Franka nad sądownictwem w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, „Miscellanea Historico-Iuri¬dica” 2015, t. 14, z. 2, s. 375–388.

Wrzyszcz A., Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gu¬bernatorstwie 1939–1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008, s. 347–350.

Wrzyszcz A., Ustawodawstwo okupacyjne dla dystryktu Galicja 1941– 1944 [w:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane profesorowi Janowi Malarczykowi, A. Korobowicz, H. Olszewski (red.), Lublin 1997, s. 483–500.
Copyright (c) 2018 Roman Gieroń