Konserwatyści galicyjscy wobec kwestii ukraińskiej w okresie rządów namiestnika księcia Eustachego Sanguszki (1895–1898)

Tomasz Dudek

Abstrakt


The article presents the policy of the Galician conservatives towards the Ukrainian in the years 1895–1898. During this period, Prince Eustachy Sanguszko was the governor of Galicia. According to an unanimous opinion, he was to be a continuator of Kazimierz Badeni’s political line in the field of Polish-Ukrainian relations. Unfortunately, the governor did not manage to normalize mutual relations. This was due to, on the one hand, the rise in radical sentiment among the Ukrainian society, and on the other hand, the weakening of the political camp ruling the country caused, inter alia, by internal reshuffles. All this meant that instead of easing the mutual opposites, the Polish-Ukrainian conflict began to grow more and more.

Słowa kluczowe


stosunki polsko-ukraińskie; Galicja; konserwatyzm; książę Eustachy Sanguszko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Główne Akt Dawnych, C.K. Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 317.

Archiwum Państwowe w Przemyślu, Korespondencja biskupa greckokatolickiego Konstantego Czechowicza, sygn. 9482.

Lwowska Biblioteka Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Odział Rękopisów, korespondencja Włodzimierza Kozłowskiego, Fond 59, teka nr 364 (DE-22830).

Lwowska Biblioteka Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Odział Rękopisów, korespondencja Włodzimierza Kozłowskiego, Fond 59, teka nr 364 (DE-22830).

Lwowska Biblioteka Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Odział Rękopisów, korespondencja Wacława Zaleskiego, Fond 5, teka nr 7096, t. XXXIX. cz. III (DE-2430).

Blicharski B., Tarnopol w latach 1809–1945. Od epizodu epopei napoleońskiej do wypędzenia, Biskupice 1993.

„Czas”, 25.02.1898, nr 45.

Dudek T., Pod znakiem polsko-ukraińskiej ugody: Kazimierz Badeni i galicyjscy konserwatyści wobec kwestii ukraińskiej w latach 1888–1895, „Studia Historyczne” 2003, z. 1, s. 19–32.

Feldman W., Stronnictwa i programy polityczne w Galicji (1846–1906), t. I, Rzeszów 1999.

Górski A., Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzy, Warszawa 2013.

Górski P., Sejm 1896 r., „Przegląd Polski” 1896, t. 120.

Gruchała J., Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890–1914), Katowice 1988.

Kachel J., Dzieje kościoła i klasztoru ojców bernardynów w Zbarażu 1628–1946, Kalwaria Zebrzydowska 2001.

Kosicka-Pajewska A., Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864–1914, Poznań 2002.

Krwawe wybory w Dawidowie, „Gazeta Narodowa”, 13.03.1897, nr 72.

Lewicki K., Ukrainski polityki w Galiczyni, Tiernopol 1996.

Łazuga W., Kalkulować… Polacy na szczytach c.k. monarchii, Poznań 2013.

Łazuga W., Okiem stańczyka, Poznań 2017.

Maciak D., Ukraiński ruch narodowy w Galicji przed I wojną światową, „Więź” 1987, z. 9, s. 119–131.

Mowa posła dr. Józefa Milewskiego wypowiedziana na posiedzeniu Izby Posłów dnia 8 IV 1897 r. przy debacie nad wnioskiem nagłym posłów Daszyńskiego i Okuniewskiego, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki”, 21.04.1897, nr 90.

Mowa posła Wojciecha Dzieduszyckiego na posiedzeniu Izby Posłów z dnia 15 IV 1897 r., „Gazeta Lwowska”, 16.04.1897, nr 86, 17.04.1897, nr 87.

Mowa posła Wojciecha Dzieduszyckiego na posiedzeniu Izby Poselskiej z dnia 1 IV 1898 r. podczas obrad nad deklaracją programową Thuna, „Słowo Polskie”, 8.04.1898, nr 84.

Mudryj M., Kwestia tożsamości wśród ruskich elit politycznych w Galicji,„Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” 2017, z. 2, s. 255–275.

Partacz C., Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888–1908, Toruń 1997.

Przegląd polityczny, „Przegląd Polski” 1898, t. 127.

Przemówienie jego ekscelencji premiera Kazimierza Badeniego na posiedzeniu Izby Poselskiej z dnia 7 IV 1897 r. w sprawie wyborów galicyjskich, „Czas”, 10.04.1897, nr 82.

Ruch przedwyborczy, „Gazeta Narodowa”, 5.02.1897, nr 36.

Ruch przedwyborczy, „Gazeta Narodowa”, 7.03.1897, nr 66.

Ruch wyborczy, „Dziennik Polski”, 4.02.1897, nr 35.

Rudnicki S., Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918–1926, Wrocław 1981.

Semczyszyn M., Galicyjskie wybory. Działalność Centralnego Komitetu Wyborczego w Galicji Wschodniej w latach 1867–1906, Warszawa 2014.

Sprawy ruskie, „Czas”, 18.02.1897, nr 39.

Stenograficzne sprawozdania z posiedzeń Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim, Period VII, Sesja I, III, Lwów 1895/96–1898/99.

Stoczewska B., Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej od końca XIX w. do II wojny światowej, Kraków 2013.

Tarnowski S., Przegląd polityczny, „Przegląd Polski” 1897, t. 123.

Uchwała Sejmu o powołaniu gimnazjum w Tarnopolu, „Słowo Polskie” 8.02.1898, nr 32.

Wiec radykałów ruskich, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki”, 29.09.1896, nr 224.

Wybory do Rady Państwa, „Słowo Polskie”, 28.02.1897, nr 41.

Z obozów ruskich, „Gazeta Narodowa”, 10.01.1897, nr 10.

Z obozu ruskiego, „Czas”, 5.04.1896, nr 80.

Z obozu ruskiego, „Czas”, 5.08.1896, nr 178.
Copyright (c) 2021 Tomasz Dudek