Alumni seminarium krakowskiego w latach 1901–1918

Marek Hałaburda

Abstrakt


The purpose of the article is to examine the group of basic issues connected with candidates for priesthood in the Cracow diocese from 1901–1918. The state of the diocese at the beginning of the XX century, which was closely connected with the process of supplementing of personnel of clergymen, applied requirements to candidates, their territorial and social origin will be discussed. Candidates’ age along with education and the quantity of those who were accepted and ordained in the perspective of needs of pastoral dioceses will also be discussed in the article. The research has been based on sources which are stored in the Archive of Metropolitan Curia in Cracow and in the Archive of Jagiellonian University in Cracow.


Słowa kluczowe


alumni; bp Jan Puzyna; diecezja krakowska; seminarium diecezjalne w Krakowie; Galicja Zachodnia; Galicja Wschodnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ŹRÓDŁA

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Archidiecezji Przemyskiej (AAPrz.):

b. sygn. Liber ordinatorum ab Anatolio Nowak

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (AKMK):

sygn. A. Sem. 2 Seminarium duchowne (1851–1863)

sygn. A. Sem. 10 Seminarium duchowne (1892–1908)

sygn. A. Sem. 12 Seminarium duchowne (1905–1915)

sygn. A. Sem. 13 Seminarium duchowne (1905–1915)

sygn. A. Sem. 15 Seminarium duchowne (1915–1927)

sygn. A. Sem. 16 Seminarium duchowne (1891) (1901–1914)

sygn. A. Sem. 17 Seminarium duchowne (1913–1927)

sygn. A. Sem. 18 Seminarium duchowne (1928–1941)

sygn. Pers. A. Akta personalne (wg nazwisk)

b. sygn. Liber actionum Celsissimi Ordinarii Cracoviensis Adami Stephani Sapieha, Principis Episcopi

b. sygn. Seminarium duchowne m.in. początki budowy, kosztorysy, rachunki, wypisy z ksiąg katastralnych itp. 1895–1937

Archiwum Misjonarzy na Stradomiu (AMS):

b. sygn. Seminarium. Regulaminy 8–10

b. sygn. Seminarium. Korespondencja 4 (XVIII–1899)

b. sygn. Seminarium. Korespondencja (1838–1880)

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (AUJ):

Zespół: Akta Senatu:

sygn. S II 182 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1906/1907 – I półrocze

sygn. S II 191 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1907/1908 – I półrocze

sygn. S II 207 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1909/1910 – I półrocze

sygn. S II 219 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1910/1911 – I półrocze

sygn. S II 253 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1914/1915 – I półrocze

sygn. S II 258 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1915/1916 – I półrocze

sygn. S II 274 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1917/1918 – I i II półrocze

sygn. S II 281 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1918/1919 – I półrocze

sygn. S II 289 K atalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1919/1920 – I i II półrocze

Zespół: Akta Wydziału Teologicznego:

sygn. WT II 135 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1901/1902 – I półrocze

sygn. WT II 143 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1905/1906 – I półrocze

sygn. WT II 177 Katalog studentów Wydziału Teologicznego z roku akademickiego 1923/1924

Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej (AWSD AK):

sygn. XVII.1/5 Kronika Kaplicy Duchownego Seminarium Metropolitalnego w Krakowie r. z. 1900

sygn. XVII.6 Kronika Seminaryum duch[ownego] w Krakowie

Źródła drukowane

Bujak F., Galicya, t. 1, Kraj. Ludność. Społeczeństwo. Rolnictwo, Lwów– Warszawa 1908.

Bujak F., Galicya, t. 2, Leśnictwo. Górnictwo. Przemysł, Lwów–Warszawa 1908.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1901, Cracoviae 1901.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1902, Cracoviae 1902.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1903, Cracoviae 1903.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1904, Cracoviae 1904.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1905, Cracoviae 1905.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1906, Cracoviae 1906.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1907, Cracoviae 1907.Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1908, Cracoviae 1908.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1909, Cracoviae 1909.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1910, Cracoviae 1910.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1911, Cracoviae 1911.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1912, Cracoviae 1912.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1913, Cracoviae 1913.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1914, Cracoviae 1914.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1915, Cracoviae 1915.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1916, Cracoviae 1916.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1917, Cracoviae 1917.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1918, Cracoviae 1918.

Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos cracoviensis pro Anno Domini 1919, Cracoviae 1919.

Komar E., Kardynał Puzyna. Moje wspomnienia, Kraków 1912.

„Notificationes e Curia Principis Episcopi Cracoviensis”, Cracoviae 1901–1919.

Zbiór przepisów odnoszących się do Kościoła i duchowieństwa z upoważnienia ordynariatu książęco-biskupiego w Krakowie na podstawie notyfikacyi (1879–1912), oprac. M. Kołodziej, Kraków 1913.

OPRACOWANIA

Banach A.K., Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61–1917/18, Kraków 1997.

Bączkowicz F., Z dziejów domu stradomskiego, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego à Paulo” 1925, t. 27, nr 1, s. 37.

Bukowski K., Zwykli czy niezwykli. Sylwetki osób współczesnych, Kraków 1998.

Chyrowiacy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie, 1886–1939, oprac. L. Grzebień, J. Kochanowicz, J. Niemiec, Kraków 2000.

Dobrzanowski S., Restauracja diecezji krakowskiej w latach osiemdziesiątych XIX wieku [w:] Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 3, H.E. Wyczawski (red.), Warszawa 1977, s. 3–268.

Filimowski M., Opis historyczno-geograficzny [w:] Ziemia chrzanowska i Jaworzno, B. Ferens, M. Filimowski, J. Kozub (red.), Kraków 1969, s. 357–384.

Gawlik M., Szczepaniak J., Księża katecheci diecezji krakowskiej 1880– 1939. Słownik biograficzny, Kraków 2000.

Hałaburda M., Krakowskie seminarium duchowne (1801–1901), Kraków 2007.

Hałaburda M., Krakowskie seminarium duchowne pod zarządem księży misjonarzy (1801–1901), „Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie” 2010/2011, nr 30, s. 67–96.

Hryciuk G., Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005.

Ihnatowicz I., Od rozbiorów do pierwszej wojny światowej [w:] I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988, s. 429–589.

Jedlicki J., Klejnot i bariery społeczne, przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.

Kapuśniak A., Szczepaniak J., Katalog alumnów krakowskiego seminarium duchownego (1901–1938), Kraków 2004.

Kracik J., Alumni seminarium krakowskiego w okresie Wolnego Miasta (1815–1846), „Analecta Cracoviensia” 1976, t. 7, s. 345–363.

Kracik J., Krakowskie seminarium duchowne w latach 1911–1951 [w:] Księga Sapieżyńska, t. 1, J. Wolny (red.), Kraków 1982, s. 197–203.

Kumor B., Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji, Kraków 1985.

Kumor B., Granice (archi)diecezji krakowskiej (1000–1939), „Roczniki kanoniczne. Kwartalnik prawno-historyczny” 1963, t. 6, nr 1–4, s. 553–554.

Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939), „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 1970, t. 21, s. 349–350.

Kumor B., Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość” 1963, t. 17, s. 223–224.

Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), Kraków 1980.

Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764–1870, Poznań 2003.

Mardyła P., Buchała Stanisław [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, t. 1, J. Myszor (red.), Warszawa 2002, s. 28–29.

Mardyła P., Prochownik Leonard [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, t. 2, J. Myszor (red.), Warszawa 2003, s. 231–234.

Piech S., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1880–1939, Kraków 1995.

Rudnicki S., Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996.

Szczepanowski S., Nędza Galicyi w cyfrach, Lwów 1888.

Świętochowski A., Historia chłopów polskich w zarysie, t. 2, W Polsce podległej, Lwów 1928.

Urban J., Kilka kart z najnowszych dziejów krakowskiego seminarium duchownego (w stulecie poświęcenia gmachu seminaryjnego przy ul. Podzamcze 8), „Biuletyn Duszpasterski” 2002, t. 10, nr 1(92), s. 29–30.

Wojtusiak E., Duchowieństwo ludowe w diecezji tarnowskiej 1868–1918, „Nasza Przeszłość” 1974, t. 41, s. 77–134.

Wysocki S., Seminaryum Zamkowe w Krakowie. Jego dzieje i ustrój, Lwów 1910.

Zamorski K., Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w., Kraków 1991.

Żarnowski J., Inteligencja [w:] W. Mędrzecki, S. Rudnicki, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie w XX wieku, Warszawa 2003, s. 73–106.

Żarnowski J., Społeczeństwo polskie [w:] W. Mędrzecki, S. Rudnicki, J. Żarnowski Społeczeństwo polskie w XX wieku, Warszawa 2003, s. 8–72.
Copyright (c) 2017 Marek Hałaburda