Diecezje łucka i żytomierska w świetle schematyzmu na 1832 rok (1). Schematyzm – edycja źródła

Jan Szczepaniak

Abstrakt


The edition of the schematics of the Łuck and Żytomierz dioceses, which is handed over to the readers, makes it possible to get to know the condition of the Catholic Church of the Latin rite in Volhynia at the end of 1831. This year is important historical censorship for the history of the Church in Russia. The Polish uprising, known as the November uprising, which started at that time, caused tsarist repressions
that significantly limited the pastoral capacity of the Church, for example by liquidating monasteries and parishes. The prepared catalog edition has been divided into three articles. The first one contains a critical edition of the schematics of the Łuck and Żytomierz dioceses published for 1832, as well as information on the formation of the rules for the preparation of Łuck schematisms for printing from the mid-18th century to the outbreak of the November Uprising. In the second part, the administrative structure of the Łuck and Żytomierz dioceses, the condition of male and female monasteries in the diocese before their dissolution, and the history of Volyn churches will be presented on a schematic basis. In the third one, biographies of the clergy working in the Łuck and Żytomierz dioceses on the eve of the November Uprising will be published along with their speaking.

Słowa kluczowe


metropolia mohylowska; diecezja łucka i żytomierska; duchowieństwo diecezjalne w Rosji; zakony w Rosji; Wołyń; gubernia wołyńska; Łuck; Żytomierz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 505, Exemplarz wizyty Generalney Kościoła parafialnego Ostrogskiego 1822 Roku 16 października sporządzony.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 917, Wizyta Kościoła Parafialnego Ostrogskiego [w] 1830 roku napisana.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 939, Wizyta Kościoła Parafialnego Berezneńskiego za Rok 1831.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 940, Opisanie Kościoła i Klasztoru Warkowickiego WW.OO. Bernardynów R[oku] 1831 Sporządzone.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 947, Opisanie Kościoła y Klasztoru WW.PP. Karmelitanek Dubieńskich w Roku 1831.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 949, Opis Kościoła Lycealnego Krzemienieckiego… [w] 1831 Roku sporządzony.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 962, Akt Wizyty Kościoła, Klasztoru i Szpitala WW.OO. Dominikanów Łuckich… Roku 1831.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 966, Opisanie Kościoła Parafialnego Nieświckiego [w] 1831 Roku.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 972, Wizyta Kościoła Kollegiaty Ołyckiej [w] 1831 Roku sporządzona.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 976, Opis Kościoła Radziechowskiego [w] 1831 Roku.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 978, Opisanie Kościoła Parafialnego Sokulskiego Rzymsko Katolickiego Łacińskiego… w Roku 1831 uczynione.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 979, [Opisanie Kościoła Xięży Piiarów w] 1831 r. sygn. f. 90, op. 1, sp. 982, Opis Kościoła Parafialnego Tuczyńskiego… Dnia 22 Grudnia 1831 Roku dopełniony.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 986, Opis Kościoła Janowickiego [w] 1831 Roku.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 983, Opisanie Kościoła Parafialnego Torczyńskiego Rzymsko-Katolickiego… w Roku 1831 uczynione.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 1011, Akt Wizyty Kościoła i Klasztoru OO: Bonifratrów Łuckich za Rok 1832 Uczynioney.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 90, op. 1, sp. 1012, Akt Wizyty Kościoła i Klasztoru XX. Trynitarzów Łuckich… za Rok 1832 uczyniony.

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu (DAŻO), sygn. f. 178, op. 51, sp. 58, Wizyta Kościoła Parafialnego Kotelańskiego w Roku 1829m Uczyniona.

Directorium Divini Officii Recitandi Missarumque Celebrandarum pro Ordine Fratrum Minorum S. P. Francisci Conventualium Anno Domini Bissextili 1832… editum, Vilnae [1831].

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum Generale pro utroque Clero Archidioecesis Mohiloviensis in Ann[um] D[omi]ni MDCCCIII…, Plociae [1802].

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum Generale pro utroque Clero Archidioecesis Mohiloviensis in Annum D[omi]ni MDCCCXVI…, Plociae [1815].

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum Generale pro utroque Clero Archi-Dioecesis Mohileviensis in Annum D[omi]ni MDCCCXVIII…, Mohileviae [1817].

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum in Annum Domini MDCCCXXX, post bissextilem secundum pro Dioecesi Minscensi, Minsci [1829].

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum pro Diaecesi Vilnensi in Annum Domini MDCCCX conscriptum…, Vilnae 1809.

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Luceoriensi in Annum Domini MDCCCXLVI… impressum, Vilnae 1845.

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Samogitiensi in Annum D[omi]ni MDCCCLII.… conscriptum, Vilnae 1851.

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Vilnensi in Annum Domini MDCCCXLVII…, Vilnae 1846.

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum SS. pro Dioecesi Luceoriae et Żytomiriensi in Annum Domini MDCCCLXVI, Vilnae 1865.

Directorium Horarum Canonicarum et Missarum… pro Diaecesi Samogitiensi in Annum D[omi]ni MDCCCIX… conscriptum, Vilnae [1808].

Directorium Officci Divini et Missarum, ad usum utriusque Cleri Archidioecesis Mohiloviensis in Annum Domini 1853…, Petropoli 1853.

Directorium Officii Divini ac Missarum ad usum Diaecesis Luceoriensis pro Anno Domini MDCCCII…, Luceoriae [1801].

Directorium Officii Divini ac Missarum ad usum Diaecesis Luceoriensis pro Anno Domini MDCCCXV… Conscriptum ac Editum, Luceoriae [1814].

Directorium Officii Divini ac Missarum ad usum Diaecesis Luceoriensis pro Anno Domini MDCCCXXI…, Berdiczoviae [1820].

Directorium Officii Divini ac Missarum ad usum Diaecesis Luceoriensis pro Anno Domini MDCCCXXXII, Berdiczoviae [1831].

Directorium officii Divini ac Missarum ad usum Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini MDCCCXXXVII… conscriptum ac editum, [Luceoriae 1836].

Directorium officii Divini ac Missarum Juxta Rubricas Generales Breviarii et Missalis Romani nec non Decreta S[acrae] R[ituum] C[ongregationis] pro Diaecesi Luceoriensi et Brestensi… in Annum Domini 1781 editum, Zamoscensis [1780].

Directorium officii Divini ac Missarum Juxta Rubricas Generales Breviarii et Missalis Romani nec non Decreta S[acrae] R[ituum] C[ongregationis] ad usum Diaecesis Luceoriensis et Brestensis pro Anno Domini 1789… conscriptum, Luceoeriae [1788].

Directorium officii Divini ac Missarum Juxta Rubricas Generales Breviarii et Missalis Romani nec non Decreta S[acrae] R[ituum] C[ongregationis] ad usum Diaecesis Luceoriensis et Brestensis pro Anno Domini bissextili 1796… conscriptum, Luceoeriae [1795].

Directorium Officii Divini ac Missarum, ad usum Diaecesis Luceoriensis et Zytomiriensis per Anno D[omi]ni 1799, Luceoariae [1798].

Directorium Officii Divini Dioecesis Camenecensis Podoliae in annum Ch[ri]sti MDCCCXIII… editum, Berdiczoviae [1812].

Directorium Officii Divini et Missarum in Annum Domini MDCCCXXV, post bissextilem primum pro Dioecesi Minscensi… conscriptum…, Minsci [1824].

Directorium Officii Divini Recitandi saqrique Peragendi in Dioecesi Camenecensi in Annum Domini 1861… editum, Vilnae 1860.

Directorium Officii Divini Recitandi saqrique Peragendi pro Dioecesi Camenecensi-Podoliae in Annum Domini 1857…, Vilnae 1856.

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, cz. 2: Ziemie ruskie Korony, t. 5: Województwo wołyńskie, Wrocław– Warszawa–Kraków 1994.

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej, t. 11: Województwo kijowskie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1997.

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej, t. 10: Województwo bracławskie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996.

Ch[odyński] X.S., Filadelfia [w:] Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami, t. 5, M. Nowodworski (red.), Warszawa 1874, s. 358–359.

Dębowska M., Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia, Lublin 2014.

Gach P., Popowstaniowa kasata klasztorów w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w 1832 roku, „Roczniki Humanistyczne” 1980, t. 28, z. 2, s. 197–189.

Jankiewicz P.R., XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie, Kraków 2014.

Popek L., Świątynie Wołynia, t. 1, Lublin 1997.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1–15, F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Warszawa 1880–1902.

Wanat B.J., Drukarnia Karmelu Fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie, Kraków 2002.

Wanat B.J., Klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie. Studium monograficzne, Kraków 2007.

Wołyniak [Giżycki J.M.], Notatka o niektórych naszych siedzibach trynitarskich, Kraków 1912.

Wołyniak [Giżycki J.M.], Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim na Wołyniu z 32 rycinami, Stary-Konstantynów [Kraków] 1910.

Wołyniak [Giżycki J.M.], Wykaz klasztorów dominikańskich Prowincji Ruskiej, cz. 2, Kraków 1923.

Wołyniak [Giżycki J.M.], Z przeszłości Karmelitów na Litwie i Rusi, cz. 1–2, Kraków 1918.

Wołyniak [Giżycki J.M.], Zniesione kościoły i klasztory rzymsko-katolickie przez rząd rosyjski w wieku XIX-tym w diecezji łuckiej, żytomierskiej i kamienieckiej (gub. wołyńskiej, kijowskiej i podolskiej), „Nova Polonia Sacra” 1928, t. 1, s. 1–312.

Колосок Б.В., Ecclesia Cathedralis Luceoriensis. Кафедральні споруди Луцька, Biały Dunajec–Ostróg 2002.

Колосок Б.В., Римо-католицькі святині Луцька, Київ 2004.
Copyright (c) 2021 Jan Szczepaniak