Zadania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w świetle jego aktualnego Statutu

Jan Dyduch

Abstrakt


Wiodącym zdaniem uniwersytetu jest służba Kościołowi i Ojczyźnie. Uniwersytet pozostaje w służbie Kościoła i przez ewangelizację oraz przez budowanie wspólnoty akademickiej, szczególnie pielęgnowania relacji „mistrz–uczeń”, wydatnie przyczynia się do umacniania jedności wspólnoty kościelnej. Uniwersytet, troszcząc się o udoskonalenie programu studiów i o rozwój nauki, kształcąc i wychowując młodzież w duchu patriotyzmu, służy Polsce.


Słowa kluczowe


wspólnota akademicka; stopnie i tytuły naukowe; program studiów; Statut UPJPII

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sapientia christiana, 15.04.1979, AAS, 71 (1979), s. 469–499.

Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 8.06.2015, broszura.

Statut Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII, 19.03.2014, maszynopis, Archiwum UPJPII.

Literatura

Dyduch J., Przemówienie inauguracyjne, 16.10.2009, [w:] Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego UPJPII 2009/2010, red. R. Bogacz, Kraków 2009, broszura, s. 3–8.

Dyduch J., Organizacja i awanse naukowe w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, „Analecta Cracoviensia” 46 (2013), s. 281–295.
Copyright (c) 2017 Jan Dyduch