Pobudki wnoszenia o orzeczenie nieważności małżeństwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ac.18104

Słowa kluczowe:

orzeczenie nieważności małżeństwa, kondycja małżeństw, nieudane małżeństwo

Abstrakt

Badanie kondycji małżeństw oraz przyczyn nieudanych związków małżeńskich poprzez analizę pobudek wnoszenia pozwów o orzeczenie nieważności małżeństwa stanowi novum w literaturze przedmiotu. Artykuł zawiera prezentację wyników takich właśnie badań przeprowadzonych przez autorów. Wykazano, że pobudki te są w znacznym stopniu zależne od płci badanych.

Bibliografia

Bańka W., Zarządzanie personelem, Toruń 2000.

Berny J., Leśmiewski M.A., Górski P., Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrod-niczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie” 92 (2012), s. 77–89.

Boguszewski R., Stosunek Polaków do rozwodów, „Komunikat z Badań CBOS” (2019) nr 7, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_007_19.PDF.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983) pars 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Karsten K., Kroczek P., Uzależnienia jako przyczyny nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym. Obraz na podstawie akt sądowych, „Studia nad Rodziną” 22 (2018) nr 4 (49), s. 137–153.

Kroczek P., Kilka uwag kanoniczno-duszpasterskich odnośnie orzeczenia nieważności małżeństwa, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 8 (2012), s. 169–180.

Miler-Zawodnik A., Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji, „Obron-ność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Na-rodowej” 4 (2012), s. 101–116.

Pagotto C., Vasa R. F., Schneider A., Opcja preferencyjna na rzecz rodziny. 100 pytań i odpowiedzi wokół Synodu poświęconego rodzinie, Rome 2015.

Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Warszawa 2008.

Sikora J., Motywowanie pracowników, Bydgoszcz 2000.

Stevenson N., Motywowanie pracowników, Warszawa 2002

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

Pobrania

Opublikowane

2022-11-29

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 41

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.