Wolność słowa w totalnej sieci

Autor

  • Aleksander Bobko Uniwersytet Rzeszowski
  • Jarosław Kinal Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.3481

Słowa kluczowe:

wolność słowa, filozofia komunikacji, ICT, opinia publiczna, komunikacja polityczna

Abstrakt

Problem wolności słowa zwracał uwagę myślicieli od samego początku naszej cywilizacji, ale dopiero we współczesnym wieku stał się centralnym zagadnieniem zarówno w filozofii teoretycznej, jak i praktykach społecznych, które miały na celu organizowanie racjonalnej wspólnoty politycznej. Wolność słowa jest nie tylko kwestią prywatnego prawa jednostki, ale także jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania sfery publicznej. Po drugie, przestrzeń wzajemnej komunikacji przeszła przez ostatnie dziesięciolecia znaczące zmiany, których wciąż doświadczamy. Współczesny odbiorca mediów żyje w McLuhanowskiej „globalnej wiosce”, w której możliwości dostępu do informacji, przechowywania ich, analizowania i wymiany wydają się nieograniczone. Jednak równolegle do tych możliwości pojawiają się niezwykle realne zagrożenia: niebezpieczeństwo manipulacji przez trudne do zidentyfikowania podmioty medialne, a także zjawisko nadmiernych „szumów informacyjnych” oraz niemożność odróżnienia tego faktu od kreacji informacyjnej. Celem artykułu jest prezentacja idei wolności słowa w ujęciu teoretycznym oraz prezentacja jednego studium przypadku, które wymyka się standardowym zachowaniom medialnym.

Biogramy autorów

  • Aleksander Bobko - Uniwersytet Rzeszowski

    Aleksander Bobko (1960) – profesor filozofii, magister informatyki, absolwent AGH, UJ i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1985–1997 asystent ks. Józefa Tischnera. Odbywał staże naukowe w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA. Specjalizuje się w klasycznej filozofii niemieckiej i współczesnej problematyce moralnej. Publikacje książkowe: Kant i Schopenhauer (Rzeszów 1996), Non Multa. Schopenhauers Philosophie des Leidens (Würzburg 2001), Wartość i nicość (Rzeszów 2005), Myślenie wobec zła (Kraków 2007); tłumaczenie I. Kant Religia w obrębie samego rozumu (wyd. 1 – Kraków 1993). W latach 2012–2015 był rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od grudnia 2015 do marca 2018 pełnił funkcję sekretarza stanu w MNiSW. Senator RP w latach 2015–2019.

  • Jarosław Kinal - Uniwersytet Rzeszowski
    Jarosław Kinal (1985) – doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Absolwent studiów I i II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia III stopnia odbył na Uniwersytecie Rzeszowskim. Odbywał staże naukowe na uczelniach w Austrii, Czechach, Rumunii, na Węgrzech, Słowacji oraz we Włoszech. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z mediami, ich przeobrażeniami oraz społeczeństwem sieci. Autor, współautor i redaktor ponad 80 pozycji bibliograficznych. W latach 2016–2019 prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR ds. Promocji. Od 2019 roku Pełnomocnik Prorektora Kolegium Nauk Humanistycznych UR ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą.

Bibliografia

Dogson L., Trolle są zmorą w internecie. Zbadano, kim są naprawdę, https://businessinsider.com.pl/media/internet/kim-jest-troll-internetowy-portretpsychologiczny/

zwn8e33 (8.10.2019).

Godzic W., „Money listens” kontra „money speaks”, czyli jak celebryci komunikują się z nami (jeśli się komunikują), https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2864/1/Wies%C5%82aw%20Godzic%20%20Money%20listens%20kontra%20money%20speaks%2C%20czyli%20jak%20celebryci%20%20komunikuj%C4%85%20si%C4%99%2C%20je%C5%9Bli%20si%C4%99%20komunikuj%C4%85.pdf (8.10.2019).

Hayek F. von, Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2006.

Hepp A., Hjavard S., Lundby K., Mediatization: Theorising the Interplay between Media, Culture and Society, „Media, Culture and Society” 37 (2015) no. 2, s. 314–322.

Nieć M., Koncepcja „czwartego stanu” Edmunda Burke’a podana przez Thomasa Carlyle’a. Refleksje o polityce i komunikowaniu, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 28 (2014) nr 2, s. 321–340.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w: Wybor dokumentow prawa międzynarodowego

dotyczących praw człowieka, red. M. Zubik, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008.

Tapscott D., Grown up Digital: How the Net Generation Is Changing the World, New York 2009.

Toffler A., Trzecia fala, tłum. E. Wojdyłło, Poznań 1997.

Tomaszek K., Stalker – psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw ­„uporczywego nękania, „Studia z Psychologii w KUL” 18 (2012), s. 135–156.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-31

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 198

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.