Sporne zagadnienia antropologiczne i historiozoficzne w rozważaniach Jacques’a Maritaina

Autor

  • Krzysztof Kotula Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.4174

Słowa kluczowe:

Jacques Maritain, humanizm integralny, personalizm, nowa cywilizacja chrześcijańska, integryzm

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z filozofią francuskiego neotomisty Jacques’a Maritaina. Szczególny akcent położony jest na stanowiska krytyczne wobec rozwiązań proponowanych przez Maritaina, ponieważ ten aspekt jest mało rozpowszechniony w polskiej refleksji personalistycznej. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do jakości i zasadności takich Maritainowskich teorii, jak nowa cywilizacja chrześcijańska oraz rozróżnienie na osobę i jednostkę. Całość rozważań osadzona jest na gruncie filozofii klasycznej, ponieważ Maritain starał się być kontynuatorem tej myśli.

Biogram autora

Krzysztof Kotula - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Krzysztof Kotula, absolwent filozofii i teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, doktorant z filozofii w Szkole Doktorskiej UPJPII.

Bibliografia

Bartyzel J., Śmiertelny bóg Demos: pięć wykładów o demokracji i jej krytykach, Warszawa 2009.

Davies M., Sobór papieża Jana: rewolucja liturgiczna, tłum. A. Zdziech, Komorów 2011.

Encyklopedia katolicka, t. 6, red. zbiorowa, Lublin 1993.

Encyklopedia katolicka, t. 10, red. zbiorowa, Lublin 2004.

Encyklopedia katolicka, t. 17, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012.

Grzybowski J. Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa 2007.

Hajducki H., Amerykanizm, „Zawsze Wierni” 68 (2005) nr 1, s. 5–15.

Hildebrand D. von, Koń trojański w Mieście Boga, tłum. J. Wocial, Warszawa 2012.

Hugon É., Zasady filozofii: dwadzieścia cztery tezy tomistyczne, tłum. A. Żychliński, Warszawa 2015.

Kowalczyk S., Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin 1992.

Lefebvre M., Oni Jego zdetronizowali: od liberalizmu do apostazji: tragedia soborowa, Warszawa 2002.

Majkrzak H., Antropologia integralna w „Sumie teologicznej” św. Tomasza z Akwinu, Kraków 2006.

Maritain J., Człowiek i państwo, tłum. A. Grobler, Kraków 1993.

Maritain J., Humanizm integralny, tłum. J. Budzisz, Londyn 1960.

Maritain J., Trzej reformatorzy: Luter, Kartezjusz, Rousseau, tłum. K. Michalski, Warszawa–Ząbki 2005.

Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.

Mrówczyński T., Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka, Warszawa 1964.

Niesyty E., Jacques’a Maritaina teoria przełomu psychokulturowego na tle nowożytnych teorii myślenia społecznego: chrześcijanin wobec kultury i historii, Poznań 1997.

Niesyty E., Miejsce i rola personalistycznej koncepcji społeczeństwa demokratycznego w humanizmie integralnym Jacques’a Maritaina, Poznań 2005.

Skarga B., Czas i trwanie: studia o Bergsonie, Warszawa 1982.

Tissier de Mallerais B., Portret filozoficzny Josepha Ratzingera, tłum. M. Beściak, Warszawa 2018.

Wciórka L., Personalizm J. Maritaina a Vaticanum II, w: Jacques Maritain – prekursor soborowego humanizmu: myśl filozoficzno-teologiczna Jacques’a Maritaina, red. S. Kowalczyk, E. Balawajder, Lublin 1992.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-16

Numer

Dział

Artykuły