Place and Purpose of Vocal Ensembles in Liturgy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2106

Słowa kluczowe:

Place of singing ensembles, tasks of singing ensembles, history of singing en sembles, liturgy, music, choir, schola cantorum

Abstrakt

Over the centuries, singing ensembles have occupied assorted liturgical locations in church space. Nowadays – pursuant to music-related church laws – they ought to occupy a place duly highlighting their special participation and purpose in liturgy. Singing group place[1]ment shall take account of its composition as well. The placement and purpose of signing ensembles alike have to be viewed in the context of Church traditions and laws. In terms of the nature and tasks assigned to specific singing groups in liturgy, they may be classified as the choir and schola cantorum, respectively. A synthetic presentation of the topic will be particularly helpful to persons responsible for preparing solemn liturgical celebrations

Bibliografia

Benedykt XVI, Muzyka kościelna otwiera niebo, „Niedziela” 29 (2015), p. 16–17.

Bramorski J., Joseph Ratzinger – Benedykt XVI jako świadek tradycji we współczesności, in: Tradycja i współczesność w muzyce sakralnej, red. J. Bramorski, Gdańsk 2015, p. 21.

Bramorski J., Teologiczne kryteria doboru pieśni mszalnych, in: Muzyka sakralna w europej skim przekazie kulturowym historia – kryteria – współczesność, red. J. Bramorski, Gdańsk 2012, p. 43–62.

Code of Canon Law, https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_en.html (28.08.2023).

Episkopat Polski, Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR, 25.02.2004, in: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011, p. 108–110.

Filaber A., Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011.

Franciszek, Motu proprio Spiritus Domini, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio20210110_spiritus-domini.html (04.01.2023).

Hiley D., Gregorian chant, Cambridge 2009.

Kałamarz W., Śpiewy religijne w liturgii Kościoła, http://spiewniksiedleckiego.pl/wp content/uploads/spiewy-w-liturgii.pdf (04.01.2023).

Komisja Liturgiczna przy Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, Ceremoniał wspólnoty parafialnej, 2016, http://ministranci.diecezja-pelplin.pl/images/formacja/dokumentykosciola/Ceremonia-wsplnoty-parafialnej-2016.pdf (04.01.2023).

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, 14.10.2017, „Anamnesis” 24 (2018) nr 1, p. 25–42.

Kongregacja Kultu Bożego, O koncertach w kościołach, 07.11.1987, in: A. Filaber, Prawo dawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011, p. 20–34.

Kongregacja Kultu Bożego, Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 25.02.2004, Poznań 2006.

Kończal M., Zakres realizacji dokumentów dotyczących muzyki kościelnej w działalności chó rów katedralnych w Polsce po Soborze Watykańskim II, in: Muzyka sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym, red. J. Bramorski, Gdańsk 2013, p. 151–170.

Kwieciński M., Chór kościelny, in: Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnicki, W. Schenk, R. Zielasko, Poznań–Warszawa–Lublin 1967, p. 192–197.

Ordo Romanus I, in: A. J. Znak, Historia liturgii, Oleśnica 1993, p. 80–81.

Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001.

Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, Responsio ad propositum dubium, 11.07.1992, „Acta Apostolicae Sedis” 86 (1994), p. 541–542.

Pius X, Motu proprio Inter pastoralis officii sollicitudines, 22.11.1903, in: A. Filaber, Pra wodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011, p. 14.

Pius XI, Konstytucja apostolska Divini cultus o coraz gorliwszym popieraniu liturgii, śpiewu gregoriańskiego i muzyki kościelnej, 20.12.1928, „Wiadomości Diecezjalne” 4 (1929) no. 3, p. 24–27.

Pius XII, Encyklika Musicae sacrae disciplina o muzyce kościelnej, 25.12.1955, in: A. Fi laber, Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011, p. 20–34.

Późniak G., Drogi formacji liturgicznych zespołów śpiewaczych na przykładzie diecezji opolskiej, in: Musica Sacra 3, red. J. Krassowski i in., Gdańsk 2007, p. 67–75 (Prace Specjalne, 73).

Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, Kraków 2005.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 04.12.1963, in: S. Jaworski, Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968, p. 40–70.

Siekierka I. H., Muzyka a liturgia zagadnienia wybrane, Wrocław 2005.

Ścibor J., Schola, in: Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnicki, W. Schenk, R. Zielasko, Poznań–Warszawa–Lublin 1967, p. 182–191.

Święta Kongregacja Obrzędów, Musicam sacram. Instrukcja o muzyce sakralnej w liturgii, 05.03.1976, in: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011, p. 43–59.

Tyrała R., Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce, Kraków 2000.

Opublikowane

2023-11-03

Numer

Dział

Artykuły